1.1. Bioloģijas zinātne

Bioloģija ir zinātne par dzīvību visās tās izpausmēs un par dzīvās matērijas organizāciju līmeņos (molekulārā, šūnu, audu, orgānu, organismu, organismu kopu līmenī).

Bioloģijas pētījumu mērķis ir noskaidrot dzīvības būtību un tās parādību likumsakarības. Bioloģiju iedala daudzās apakšnozarēs. Atbilstoši dzīvo organismu pamatgrupām bioloģiju iedala botānikā, zooloģijā, mikrobioloģijā un virusoloģijā. Organismos un populācijās notiekošos procesus pētī augu fizioloģija, cilvēka un dzīvnieku fizioloģija, šūnu bioloģija, bioķīmija, ģenētika, ekoloģija. Mūsdienām raksturīgas jaunas bioloģijas apakšnozares ir molekulārā bioloģija, biofizika, biotehnoloģija. Mūsdienu bioloģija ir cieši saistīta ar citām zinātņu nozarēm – ķīmiju, fiziku, medicīnu, lauksaimniecību.

Piemērs: ģenētika.

Ģenētika pēta organismu iedzimtību un mainību.

Iedzimtība atbild uz jautājumu,  kāpēc bērni ir līdzīgi vecākiem.

Kāds tēvs tāds dēls
1. att. Karikatūra par organismu iedzimtību un mainību

Mainība atbild uz jautājumu, kāpēc bērni atšķiras no vecākiem.

Ne ikreizes dēlam tēva padoms
2. att. Karikatūra par organismu iedzimtību un mainību

Plašākus bioloģijas apakšnozaru un virzienu definējumus var meklēt: „Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru anotācijas”.
http://www.lzp.lv/latv.