LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra (Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra) ekspertu izstrādātās publikācijas 2012 - 2016

- France I., Namsone D., Čakāne L., Dzērve U., Vilciņš J. (2016) Skolēnu prasme risināt daļu un procentu uzdevumus matemātikā pamatskolā. Izglītība un Kultūra, Nr. 7 (495), 8. lpp.

- France I., Namsone D., Čakāne L., Dzērve U., Vilciņš J. (2016) Izpratnes veidošana par jēdzienu "daļa" sākumskolēniem. Izglītība un Kultūra, Nr. 6 (494), 8. lpp.

- France I., Namsone D., Čakāne L., Dzērve U., Vilciņš J. (2016) Mācot risināt uzdevumus ķīmijā, izmantosim matemātikā mācīto! Izglītība un Kultūra, Nr. 5 (493), 8. lpp.

- France I., Namsone D., Čakāne L., Dzērve U., Vilciņš J. (2016) Diagnosticējošā darba rezultāti mudina skolotājus sadarboties. Izglītība un Kultūra, Nr. 4 (492), 8.-9. lpp.


Namsone , D., Čakāne , L. & France, I. (2015). How science teachers learn to reflect by analyzing jointly observed lessons. LUMAT, 3(2), 223-235, 2015.

Rakstā apskatīts skolotāju profesionālās mācīšanās modelis, kas attīstīts PROFILES un FP7 projektu darbības ietvaros. Raksts atklāj stundu vērošanas un analīzes reālā skolas vidē nozīmi skolotāju refleksijas prasmju attīstīšanai, kā arī ietver skolotāju aptaujas rezultātu analīzi, ekspertu secinājumus un skolotāju atgriezenisko saikni par attīstīto mācīšanās modeli un tā ietekmi uz skolotāju profesionālo pilnveidi.


- Namsone, D., Cakane, L. (2014). Science Teachers’ Professional Learning Model: the Experience from PROFILES Project in Latvia. In Y.-J. Lee, N. T.-L. Lim, K. S. Tan, H. E. Chu, P. Y. Lim, Y. H. Lim, & I. Tan (Eds.), Proceedings of the International Science Education Conference 2014 (pp. 1191–1212). Singapore: National Institute of Education. doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2

Rakstā apskatīts skolotāju profesionālās mācīšanās modelis, kas attīstīts PROFILES un FP7 projektu darbības ietvaros – mācīšanās reālā skolas vidē, kopīgi vērojot un analizējot stundas. 

- Namsone D., Cakane L. How Teachers can Learn to Reflect and Collaborate: Experiences from Latvia. In: Bolte , C., Rauch, F. (Eds) Enhancing IBSE and teachers CPD in Europe: Insights and reflections on the PROFILES project and other Projects funded by the EC; Berlin: Freie Universitat Berlin (Vācija); Klagenfurt: Alpen- Adria- Universitat Klagenfurt (Austrija); p 80-82., 2014.

Rakstā apskatīti divi skolotāju profesionālās mācīšanās modeļi kas attīstīti PROFILES un FP7 projektu darbības ietvaros – mācīšanās reālā skolas vidē, kopīgi vērojot un analizējot stundas, un skolotāju mācīšanās, veicot darbības pētījumu. Raksts ietver mācīšanās modeļu aprakstu, skolotāju atgriezenisko saikni un ekspertu secinājumus par mācīšanās modeļu ietekmi.

- Volkinsteine J., Namsone V., Logins J. Teachers’ Learning Team as a tool to Improve Scientific Inquiry Teaching. . In: Science teachers Continuous Professional Development in Europe. Case Studies from the PROFILES Project. Bolte, C., Holbrook, J., Mamlok-Naaman, R., Rauch, F. (Eds.),; Berlin: Freie Universitat Berlin (Vācija); Klagenfurt: Alpen- Adria- Universitat Klagenfurt (Austrija); p 157 – 161.; 2014.

Rakstā apskatīts skolotāju mācīšanās modelis, kas attīstīts ar mērķi pilnveidot skolotāju prasmi mācīt pētniecisko darbību skolēniem. Analizēta skolotāju grupas viena gada pieredze mācīšanās grupā, veicot darbības pētījumu. Iegūtie rezultāti liecina, ka skolotāju izpratne par skolēnu pētniecisko darbību un tās mācīšanu ir padziļinājusies.

-Namsone, D., Cakane, L. National networking of teachers as a tool for dissemination of innovative teaching ideas and practice. In: Science teachers Continuous Professional Development in Europe. Case Studies from the PROFILES Project. Bolte, C., Holbrook, J., Mamlok-Naaman, R., Rauch, F. (Eds.),; Berlin: Freie Universitat Berlin (Vācija); Klagenfurt: Alpen- Adria- Universitat Klagenfurt (Austrija); p 251 – 260.; 2014. 

Rakstā apskatīta skolotāju profesionālās pilnveides sadarbības tīkla izmantošanas iespējas, lai veicinātu tālāku PROFILES filozofijas par pētnieciskās darbības mācīšanu izplatīšanu skolotāju kopienā. Skolotāju sadarbības tīkls veidots ar mērķi veicināt inovatīvu mācīšanas ideju un pieredžu apmaiņu valsts mērogā. Rakstā apkopoti rezultāti un secinājumi no skolotāju sadarbības tīkla darbības.

- Volkinsteine, J., Namsone, D., Cakane, L. Latvian chemistry teachers' skills to organize student scientific inquiry.  Problems of education in 21st century,”Scientia Educologica”, Lithuania,  2014.

2005. gadā ķīmijas priekšmeta standartā tika ietverts jauns modulis - “skolēnu pētnieciskā darbība”. Rakstā apskatīts pētījums par Latvijas ķīmijas skolotāju prasmēm efektīvi mācīt skolēniem pētniecisko darbību ķīmijas stundās. Apkopoti dati un secinājumi par DZM ekspertu ķīmijas skolotāju stundu vērojumiem laika posmā no 2009. līdz 2011. gadam. 

- Rauch F., Dulle M., Namsone D., Gorghiu G.  PROFILES Networks. Three International Examples. Science Education International .Vo.25, Issue 2, 226-243 ICASE., 2014.

Rakstā apskatīta trīs Eiropas valstu - Austrijas, Latvijas un Rumānijas - pieredze PROFILES skolotāju sadarbības tīklu veidošanā ar mērķi veicināt skolotāju sadarbību skolas, reģionu un valsts līmenī. Skolotāju sadarbība un tīklošanās PROFILES ietvaros ir būtisks solis skolotāju profesionālās pilnveidei, nodrošinot iespēju dalīties labākajā pieredzē un nodrošināt inovatīvo ideju apmaiņu dabaszinātņu mācīšanas jomā. 

- Namsone D.  Science and Math teachers professional development for ICT. UNESCO IITE, 197-200, Maskava, 13., 14.11.2012.

Latvijā laika posmā no 2006. līdz 2012. gadam būtiski palielinājusies IT lietošanas intensitāte dabaszinātņu priekšmetos. Raksts iepazīstina ar faktoriem un priekšnosacījumiem, kas Latvijā veicinājuši tehnoloģiju lietošanu dabaszinātņu un matemātikas priekšmetu stundās skolā, kā arī iepazīstina ar pieredzi un secinājumiem IT lietošanas apmācībās. 

- Hofstein A., Mamlok-Naaman R., Rauch F., Namsone D. Teacher’s Ownership: What it is and How it is developed? In: Inquiry- based Science Education in Europe: Reflections from PROFILES Project (Bolte c., Holbrook J., Rauch F (Eds.), Berlīne,  56-59, 2012.

Viens no būtiskajiem aspektiem dabaszinātņu priekšmetu satura efektīvai īstenošanai ir skolotāju aktīva iesaiste dažādu mācību materiālu izstrādē un attīstīšanā, tādējādi palīdzot skolotājam veidot personisku piesaisti mācību saturam un pieejām. Raksts ietver apskatu par PROFILES projektu pieredzi, kā arī secinājumus par efektīvākajiem skolotāju iesaistes modeļiem. 

Namsone D., Čakane L., Logins J., Volkinšteine J. Science teachers’ learning team - a powerful tool to  improve  inquiry teaching and reflection skills to focus on  teachers  individual needs. In: Inquiry- based Science Education in Europe: Reflections from PROFILES Project (Bolte c., Holbrook J., Rauch F (Eds.), Berlīne,  2012, 124-126.

Rakstā apskatīta dabaszinātņu skolotāju mācīšanās grupas pieredze, strādājot pie prasmes mācīt skolēniem pētniecisko darbību, kā arī attīstot skolotāju prasmi reflektēt par savu darbu un strādāt pie individuāliem profesionālās izaugsmes uzdevumiem.

-Namsone D., Čakane L. Experiences from Latvia – Science Teachers learning from other teachers to Improve teaching and reflection Skills. In: Inquiry- based Science Education in Europe: Reflections from PROFILES Project (Bolte c., Holbrook J., Rauch F (Eds.), Berlīne, 2012, 127 – 129.

Raksts ietver apskatu par dabaszinātņu priekšmetu skolotāju pieredzi starpskolu mācīšanās grupās, pilnveidojot mācīšanas prasmes un refleksijas prasmes. Rakstā apskatīta realizētais starpskolu mācīšanās modeļa norise, skolotāju ieguvumi un galvenās atziņas.