Profesionālā pilnveide skolu vadītājiem un vadītāju vietniekiem

Ja esi progresīvs skolas vadītājs vai vadītāja vietnieks un vēlies īstenot kvalitatīvas pārmaiņas savā skolā, piedāvājam tev profesionālās pilnveides programmu „Pārmaiņu ieviešanas izaicinājumi skolā ”.
Programma sastāv no 2 moduļiem. Katra moduļa apjoms – 12 stundas.

1. Mācību stundas efektivitāte - pārmaiņu ieviešanas atslēga (12 stundas)
Efektīvas, uz skolēna sasniedzamo rezultātu vērstas stundas uzbūve.
Mācību modeļi dažādu prasmju attīstīšanai un vērtēšanai. Vispārējo prasmju (kompetenču) attīstīšana dažādu priekšmetu stundās.
Raksturīgākās metodiskās problēmas mācību un vērtēšanas paņēmienu, formu u.c. izmantošanā stundās; to konstatēšana; preventīvie pasākumi. Atgriezeniskās saites došana skolotājiem rezultāta uzlabošanai.

2. Skolā centrēta skolotāju  profesionālā pilnveide (12 stundas)
Stundu vērošana un  analīze kā skolotāju  profesionālā pilnveide; tās  mērķi, formas, norise.
Uz skolotāju sadarbību skolēnu vispārējo prasmju (kompetenču) un radošuma attīstīšanā balstīts metodiskais darbs skolā; skolotāju profesionālā pilnveide skolā.
Nodarbību plānošana un semināru  praktiskā organizācija skolā.

Piedāvājam arī individuālu atbalstu skolotājiem, kopīgi analizējot viņa mācību stundas. 

Vadām sadarbības un savas darbības izpētes grupas skolotājiem un skolu vadītājiem. 

Ja vēlies noorganizēt nodarbības sava novada skolu vadītājiem, individuālu stundu analīzi vai sadarbības grupas, raksti uz siic@lu.lv vai zvani uz 67033741. Par vietu un laiku iespējams individuāli vienoties.