Profesionālā pilnveide skolu vadītājiem un vadītāju vietniekiem

Skolas vadītājiem vai vadītāju vietniekiem piedāvājam profesionālās pilnveides programmas.

►  „Skolotāju sadarbība un personalizēta profesionālā pilnveide" (24 stundu kursi)

  • Skolotāju sadarbība skolā jaunā mācību satura plānošanai
  • Skolas vadības darba efektivitāte un tās mērīšana
  • Skolēnu snieguma padziļināta analīze, risinājumi uzlabojumiem
  • Jaunā mācību satura apguves organizēšana atbilstoši dažādu skolu vajadzībām
  • Efektīva skolas vadība, datos balstīta skolu mērķu izvirzīšana
  • Skolotājiem nepieciešamo prasmju aktualizēšana mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai
 

►  „Pārmaiņu ieviešanas izaicinājumi skolā ” (24 stundu kursi)

Programma sastāv no 2 moduļiem. Katra moduļa apjoms – 12 stundas.

1. Mācību stundas efektivitāte - pārmaiņu atslēga 2. Skolā centrēta skolotāju  profesionālā pilnveide

• Efektīvas, uz skolēna sasniedzamo rezultātu vērstas stundas uzbūve.

• Mācību modeļi dažādu prasmju attīstīšanai un vērtēšanai. Vispārējo prasmju (kompetenču) attīstīšana dažādu priekšmetu stundās.

• Raksturīgākās metodiskās problēmas mācību un vērtēšanas paņēmienu, formu u.c. izmantošana stundās;

• Atgriezeniskās saites došana skolotājiem rezultāta uzlabošanai.

• Stundu vērošana un  analīze kā skolotāju  profesionālā pilnveide;

• Uz skolotāju sadarbību skolēnu vispārējo prasmju (kompetenču) un radošuma attīstīšanā balstīts metodiskais darbs skolā;

• Skolotāju profesionālā pilnveide skolā.

• Nodarbību plānošana un semināru  praktiskā organizācija skolā.

 

►  „Skolas izaugsmes iespējas ” (individuāli vienojoties)

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs izglītības iestādēm piedāvā izpēti, kuras rezultātā ir apzināta situācija attiecībā uz skolēnu zināšanām un prasmēm un izvērtētas iespējas uzlabot  rezultātu.

Izglītības iestāžu vadītājiem rodas iespēja ne tikai apzināties savu skolotāju stiprās puses, bet arī izvērtēt noderīgākos profesionālās pilnveides virzienus un formas, kas ilgtermiņā palīdzēs uzlabot skolēnu rezultātus ikdienas darbā un valsts pārbaudījumos.

  • Kā diagnosticēt skolotāju profesionālās pilnveides vajadzības?
  • Kā veikt datos balstītus skolas kvalitātes mērījumus?
  • Kā izvirzīt rīcības mērķus konkrētu uzlabojumu ieviešanai?
 

Piedāvājam arī individuālu atbalstu skolotājiem, kopīgi analizējot viņa mācību stundas.

Vadām sadarbības un savas darbības izpētes grupas skolotājiem un skolu vadītājiem. 

Piedāvājam instrumentus, konsultāciju pakalpojumus un praktiskus piemērus no problēmu identificēšanas brīža līdz rezultātu analīzei, kā arī nospraužam mērķus tālākai profesionālajai pilnveidei, atkarībā no identificētā attīstības virziena

 

Ja vēlies noorganizēt nodarbības sava novada skolu vadītājiem, individuālu stundu analīzi vai sadarbības grupas, raksti uz dace.rutina@lu.lv vai zvani uz 67034744. Par vietu un laiku iespējams individuāli vienoties.