5.4. Virs Zemes pacelta ķermeņa potenciālā enerģija


6. att. Potenciālās enerģijas atkarība
ķerneņa atrašanās augstuma.

Virs Zemes pacelta ķermeņa potenciālā enerģija ir atkarīga no ķermeņa pacelšanās augstuma.

To aprēķina šādi: ,

kur m – ķermeņa masa;

g – brīvās krišanas paātrinājums;

h – pacelšanās augstums.

Potenciālās enerģijas SI mērvienība ir džouls: 1 kg · m2/s2 = 1 N · m= 1 J.

Ja ķermenim, kurš pacelts noteiktā augstumā virs zemes, ļauj pārvietoties lejup, tad smaguma spēks veic darbu un reizē ar to mainās ķermeņa stāvoklis attiecībā pret zemi.

Lai noteiktu ķermeņa pacelšanās augstumu, ir jāpieņem nulles līmenis. Piemēram, par nulles līmeni var izraudzīties zemes virsmu.