20.10.2023.

Nordplus programmas projekta “Efektīvi matemātikas mācīšanas paņēmieni sākumskolas izglītībā” dalībnieki tiekas Latvijā, kopīgi vēro matemātikas stundas, iepazīst LU SIIC darbību un ciemojas Cēsīs.

2023. gada oktobrī LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra, privātās sākumskolas DOMDARIS un Cēsu 2.pamatskolas komanda Latvijā uzņēma projekta partnerus – matemātikas ekspertus no Norvēģijas Dabaszinātņu un Tehnoloģiju Universitātes un Gēteborgas Universitātes un matemātikas skolotājus no Stavset skolas un Berg skolas Norvēģijā, kā arī Skogstorps skolas Falkenbergā Zviedrijā. 

Tikšanās laikā projekta dalībnieki iepazina LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra darbību, kopīgi vēroja un analizēja matemātikas stundas, ko vadīja Cēsu 2.pamatskolas sākumskolas skolotājas Marita Dzene un Ingrīda Brizga un privātās sākumskolas DOMDARIS skolotājas Beāte Lozberga un Līga Dūmiņa. Ciemiņi ļoti novērtēja šo iespēju, un arī latviešu kolēģēm bija gan interesanti, gan noderīgi uzklausīt zviedru un norvēģu ekspertu komentārus. Cēsīs bija iespēja arī viesoties Kosmosa izziņas centrā un ekskursijas laikā Cēsu pilī gūt priekšstatu par pilsētas vēsturi.

Šī bija trešā klātienes tikšanās projekta ietvaros, un visi dalībnieki pauda patiesu gandarījumu par kopīgi paveikto un to, ka ir izveidojies lielisks sadarbības tīklojums, kura ietvaros ir iespējas attīstīt jaunas idejas, apmainīties ar labo praksi un dalīties pieredzē arī turpmāk. Atlikušajā pusgadā plānoti gan attālinātās tikšanās, lai ne tikai izvērtētu projektā paveikto, bet arī plānotu sadarbības tīkla turpmākās pilnveides iespējas, gan metodisko materiālu izstrādes turpinājums. 
 

16.06.2023.

Nordplus programmas projekta “Efektīvi matemātikas mācīšanas paņēmieni sākumskolas izglītībā” dalībnieki Trondheimā viesojas skolās, mācās un dalās pieredzē.

2023. gada pavasarī, mācību gada noslēgumā, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra matemātikas ekspertes Ilze France, Ildze Čakāne un Laine Blūma kopā ar 4 skolotājām  - Līgu Dūmiņu un Beāti Lozbergu no privātās sākumskolas DOMDARIS un Maritu Dzeni un Ingrīdu Brizgu no Cēsu 2.pamatskolas, Trondheimā (Norvēģija) otro reizi klātienē tikās ar projekta “Efektīvi matemātikas mācīšanas paņēmieni sākumskolas izglītībā” partneriem – matemātikas ekspertiem no Norvēģijas Dabaszinātņu un Tehnoloģiju Universitātes un Gēteborgas Universitātes, skolotājiem no Stavset skolas un Berg skolas Norvēģijā, kā arī Skogstorps skolas Falkenbergā Zviedrijā. 

Tikšanās laikā projekta dalībnieki iepazina Norvēģijas Dabaszinātņu un Tehnoloģiju Universitātes matemātikas izglītības centra darbību, piedalījās profesionālās pilnveides meistardarbnīcās, dalījās pieredzē par vērtēšanu un tās aktuālajiem jautājumiem katrā partnervalstī. Skolotāji ļoti novērtēja iespēju viesoties Berg skolā un Stavset skolā, gūt ieskatu skolu vidē un mācību procesā, vērot mācību stundas.

Skolotāja Ingrīda Brizga: Redzētajās stundās skolēni bija domātāji, radīja atšķirīgas pieejas problēmas risinājumam. Pārsteidza mazāko skolēnu demonstrētās sadarbības prasmes grupā, veicot uzdevumus āra nodarbībā stacijās, gan nostiprinot skaitļošanas prasmes.

13.03.2023.

Turpinās aktivitāšu īstenošana Nordplus programmas projekta ietvaros, skolotāji dalās pieredzē par dažādu reprezentāciju izmantošanu matemātikas mācīšanā sākumskolā.

2023. gada martā LU SIIC īstenotā Nordplus programmas projekta “Efektīvi matemātikas mācīšanas paņēmieni sākumskolas izglītībā” partneru komandas tikās tiešsaistē, lai izvērtētu projektā paveikto un vienotos par turpmākajām aktivitātēm. 

LU SIIC eksperte Ildze Čakāne iepazīstināja projekta dalībniekus ar informācijas apkopojumu par to, kā 3 valstu skolotāji matemātikas stundās izmanto dažādas reprezentācijas un pārejas starp tām. Tika konstatēts, kuras piecas pārejas no viena reprezentācijas veida uz citu ir biežāk lietotās, un kuras netika novērotas biežāk par 10% stundu. Saruna turpinājās ar diskusiju ne tikai starp skolotājiem, bet arī projektā iesaistīto augstskolu pētniekiem par to, kuras pārejas būtu vērts iedzīvināt stundās biežāk, un, kuras nepopulārās pārejas starp reprezentācijām tādām arī jābūt, jo nesaskatījām tām vērtību skolēnu izpratnes veidošanai. Radās priekšlikumi par to, kādas reprezentāciju pārejas būtu svarīgi pamēģināt stundās līdz nākamajai klātienes tikšanās reizei Trondheimā, izstrādājot stundu plānus un ar tiem vēlāk iepazīstinot kolēģus.

Nākamajā reizē projekta dalībnieki tiksies Norvēģijas pilsētā Trondheimā, kur dalīsies pieredzē par stundās paveikto, viesosies projekta partneru skolās Stavset skole un Berg skole, vēros kolēģu vadītās matemātikas stundas.
 

02.12.2023.

Aizvadīta pirmā tikšanās Gēteborgā Nordplus programmas projekta ietvaros, iegūti jauni kontakti ar ziemeļvalstu kolēģiem un jaunas idejas matemātikas mācīšanai sākumskolā.

2022. gada novembrī LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra matemātikas ekspertes Ilze France, Ildze Čakāne un Marta Mikīte kopā ar 4 skolotājām  - Līgu Dūmiņu un Beāti Lozbergu no privātās sākumskolas DOMDARIS un Maritu Dzeni un Ingrīdu Brizgu no Cēsu 2. pamatskolas, devās uz Gēteborgu, lai klātienē tiktos ar projekta “Efektīvi matemātikas mācīšanas paņēmieni sākumskolas izglītībā” partneriem – matemātikas ekspertiem no Gēteborgas Universitātes un Norvēģijas Dabaszinātņu un Tehnoloģiju Universitātes, skolotājiem no Stavset skolas un Berg skolas Norvēģijā, Skogstorps skolas Falkenbergā Zviedrijā. 

Tikšanās laikā projekta dalībnieki iepazina Gēteborgas Universitātes Nacionālā matemātikas izglītības centra darbību, aktivitātes, plašo matemātikas grāmatu bibliotēku, kā arī lielo materiālu klāstu, kas palīdz attīstīt skolēnu izpratni matemātikā, izmantojot dažādas reprezentācijas.

Skolotāji dalījās ar labās prakses piemēriem attiecībā uz matemātikas mācīšanu sākumskolā, uzsvaru liekot uz skaitļu izpratnes veidošanu.

Skolotāja Ingrīda Brizga: 
Ieguvu apstiprinājumu, ka matemātisko prasmju pēctecīgas apguves pamatā ir bērna daudzveidīga praktiskā darbība - darbošanās ar priekšmetiem, dažādiem modeļiem, skaitļu attēlojumiem. Tos izmantojot atkārtoti, skolēni gūst lielāku izpratni. Ir svarīgi daudz vingrināties, izmantojot  papīra modeļus, klucīšus, skaitļu taisni, pierakstot arī skaitļus, darbības  ar simboliem, tikai pēc tam pārejot pie mērķtiecīgas vingrināšanās.