Inovatīvas pieejas skolotāju kompetenču vērtēšanai personalizētam profesionālās mācīšanās risinājumam

Projekta nosaukums: “Inovatīvas pieejas skolotāju kompetenču vērtēšanai personalizētam profesionālās mācīšanās risinājumam”

Finansētājs: Latvijas Zinātnes padome, Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu programma

Projekta īstenotājs: LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2020. – 31.12.2022.

Kopējās izmaksas: 283 818 EUR

Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Dr, paed. Dace Namsone

Projekta mērķis: veikt pētniecību, kuras rezultātā tiks radīts inovatīvs, pētniecībā balstīts un sistemātisks ietvars, kas sevī apkopo vairākus elementus.

Tas iekļauj metodoloģiju skolotāju kompetenču (mācīt un vērtēt skolēnu 21. gadsimta prasmes) vērtēšanai, lai identificētu plaisu starp piemītošajām un nepieciešamajām kompetencēm. Šāda metodoloģija, kā vairāku vērtēšanas instrumentu kopums ar vadlīnijām to lietošanai, palīdzēs identificēt atšķirību starp nepieciešamajām un skolotājiem pašlaik piemītošajām kompetencēm.

Ietvars iekļauj personalizētu skolotāju mācīšanās profilu izveidošanu. Mācīšanās profili kalpo kā paskaidrojošas vadlīnijas profesionālās pilnveides un mācīšanās pieeju un intervenču raksturojumam, kuru pielietošana var palīdzēt minimizēt skolotājiem identificēto kompetenču plaisu. Tiks izstrādāta un aprobēta skolotāju izglītotāju profesionālās pilnveides programma, lai veicinātu plašāku sistemātiskā ietvara ieviešanu izglītības sistēmā.

Projektā ir plānots skolās pilotēt izstrādāto ietvaru, lai apkopotu jaunās zināšanas un pieredzi, kā to ieviest Latvijas izglītības sistēmā. Jaunais mācību saturs ienes pārmaiņas tajā, kā notiek mācīšana un mācīšanās. Minētās inovatīvās pieejas skolotāju profesionālajai pilnveidei, apkopotas vienā sistemātiskā rāmī, ņem vērā potenciālo risku tam, ka skolotājiem nepiemīt vajadzīgās kompetences, ka viņiem nepieciešams sistemātisks atbalsts, lai pilnvērtīgi realizētu satura reformu Latvijas skolās.