Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" projekts

Projekta nosaukums latviski: “Inovatīvi risinājumi kombinētās mācīšanās ieviešanai mācību procesa digitālās transformācijas kontekstā”

Projekta nosaukums angliski: “Innovative solutions for blended learning implementation: teaching and learning process in the digital transformation context”

Projekta numurs: VPP-LETONIKA-2021/1-0010

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta sadarbības partneri: -

Projekta vadītājs: Dace Namsone

Zinātniskā grupa: 
1.1. vadošais pētnieks/ galvenais izpildītājs/ zinātniskais vadītājs Dace Namsone;
1.2. vadošais pētnieks/ galvenais izpildītājs Ilze France;
1.3. pētnieks/ galvenais izpildītājs Ģirts Burgmanis;
1.4. pētnieks/ galvenais izpildītājs Inese Dudareva;
1.5. pētnieks/ izpildītājs Astrīda Cīrulis;
1.6. eksperts/izpildītājs Aija Kļaviņa;
1.7. eksperts/izpildītājs Ildze Čakāne;
1.8. eksperts/izpildītājs Evi Daga Krūmiņa;
1.9. eksperts/izpildītājs Solvita Lazdiņa;
1.10. pētnieks/ izpildītājs (studējošais) Kārlis Greitāns;
1.11. zinātniskais asistents/ izpildītājs (studējošais) Liene Ozoliņa;
1.12. zinātniskais asistents/ izpildītājs (studējošais) Dace Eriņa.

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Starpnozaru izglītības inovāciju centrs.

Projekta īstenošanas periods: 20.12.2021. – 19.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 652 975,00 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 652 975,00 EUR

Projektā plānotās aktivitātes: 

  1. Izveidot teorētisku ietvaru inovatīvu risinājumu izstrādei mācību procesa digitālajai transformācijai Latvijas kontekstā, izvērtējot izglītības digitālās transformācijas iespējas un riskus; 
  2. Izveidot konceptuālus digitālās transformācijas modeļus izglītībā jauktās mācīšanās vajadzībām didaktikas izstrādei un mācību priekšmetu metodikas jauktās mācīšanās vajadzībām digitālās transformācijas kontekstā, ieskaitot iekļaujošas izglītības risinājumus; Izstrādāt modelim atbilstošas mācību un mācīšanās metodikas (prioritāte dabaszinātnēs, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā (STEM) 1.-6. klasē, vēsture un sociālās zinātnes 10.-12. Klasē, pamatojoties uz pētījumiem un labo praksi; 
  3. Veikt pilotpētījumu par skolas praksē izveidoto metodiku praktiskai pārbaudei un pilnveidošanai;
  4. Izstrādāt profesionālās pilnveides risinājumu, t.sk. personalizētas profesionālās pilnveides programmas (skolotājiem, ekspertiem un profesionālās pilnveides īstenotājiem) izstrādāto modeļu ieviešanai un to pārbaudei skolas praksē; 
  5. Izstrādāt ieteikumus izglītības politikas un politikas veidotājiem radītu inovatīvu risinājumu t.sk. jauktu mācību modeļu pārnesei uz Latvijas skolu praksi.

23.03.2023.

2022. gadā veikta izglītības standartu un mācību priekšmetu programmu izpēte, vērotas mācību stundas, apzināts jaunā izglītības standarta ieviešanas process. Ir uzsākta mācīšanas metodiku un profesionālās pilnveides risinājumu izstrāde.

Projekta ietvaros 2022. gadā tika intensīvi vērotas matemātikas stundas sākumskolā, lai apzinātu, kāda ir reālā šī brīža prakse saistībā ar matemātikas mācīšanu sākumskolā, precīzāk, konceptuālas izpratnes veidošanu, un secinātu, kādas zināšanas pedagogiem trūkst un kāda informācija nepieciešama. Atbilstoši vērojumiem tiek izstrādāta matemātikas mācīšanas metodika sākumskolas skolotājiem, gan iekļaujot ieteikumus, lai pārvarētu atkāpes no vēlamā snieguma, gan informāciju saistītu ar nesenajām izmaiņām izglītības saturā (Skola2030) un tam atbilstošos uzsvarus un skaidrojumus.

  Lai izstrādātu ieteikumus izglītības politikas veidotājiem, kā arī izveidotu personalizētas profesionālās pilnveides programmas un mācību priekšmetu kursu metodiku, projekta ietvaros LU SIIC zinātniskā grupa ir ir veikusi vairāku valstu vēstures standartu un mācību priekšmetu programmu izpēti. Tas ļauj pamatotāk izprast pašreizējā standarta pilveidojamos virzienus. Izglītības politiku veidojošo dokumentu analīzes rezultātā apzinātas vērtības, kuras akcentējamas, papildinot un veidojot mācību kursu saturu. Izveidota fokusgrupa piedāvāto risinājumu analīzei un aprobācijai.

Jaunā izglītības standarta ieviešanas process apzināts ar pedagogu un izglītojamo aptauju palīdzību. Apmeklētas stundas dažādos Latvijas reģionos. To rezultāti iezīmē jaunās programmas ieviešanas izaicinājumus un atbilstošus risinājumu meklējumus. Analizējot mācību stundas, uzmanība pievērsta diviem jautājumu lokiem:

  • Kā skolotājiem izdodas piedāvāt mācību saturu un iespējas iedziļināties tajā SPMJ stundās?
  • Kā ir iespējams noteikt, ka skolotājiem izdodas piedāvāt iespēju skolēniem attīstīt vēsturiskās spriešanas spējas SPMJ priekšmetos?

Pētījums atklāj mācību stundās dominējošos vēsturiskās spriešanas aspektus, tostarp avotu analīzi, pierādījumu izmantošanu, nepārtrauktību un izmaiņas, cēloņus un sekas, kā arī ētiskās dimensijas. Secināts, ka šie identificētie aspekti var kalpot par pamatu skolēnu vēsturiskās spriešanas prasmju attīstīšanai. Tomēr pētījums nevarēja noteikt sniegumu vēsturiskas perspektīvas, vēsturiskas nozīmes un pretrunu gadījumos.

Iesākta profeisonālās pilnveides programmu aprobācija. Turpmākā projekta gaita tiks veltīta atbilstošas metodikas un profesionālas pilnveides risinājumu izstrādei un aprobācijai.

Publicēšanai pieņemtā publikācija: 
Čakāne, I., Cīrulis, A., France, I.  (2022). REASONS FOR RAPID GROWTH IN ADDITION STRATEGY USE IN 1ST GRADE STUDENTS. ATEE 2022 Annual Conference. 

Publikācija sagatavošanā:
Ozoliņa L.,Namsone D.,Kļaviņa A. Sociālās un pilsoniskās mācību jomas priekšmetu saturs un kognitīvais dziļums. (Content and cognitive depth in teaching of Social and civic study area (SCSA) Sagatavots konferencei ,, International Scientific Conference ,, Society, integration, education – SIE 2023, Rēzekne.