Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.04.2018

 

Projekta kopsavilkums un realizācija

Projekta nosaukums: “Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai”


Projekta līguma numurs: Nr.1.1.1.1/16/A/252

Projekta partneri: Projektu īsteno “Baltijas Datoru akadēmija”, projekta sadarbības partneris Latvijas Universitāte

Projekta īstenošanas termiņš: 36 mēneši, līdz 2020.gada 31.janvārim

Projekta kopējais finansējums: 543 080,70 EUR

LU daļa: 110784,22 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: vadošā pētniece Dace Namsone, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra direktore

Projekta administratīvais vadītājs: Uldis Dzērve, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra izpilddirektors

Projekta mērķis: Radīt zinātniski pamatotu IT atbalsta sistēmas prototipu formalizētam, universālam cilvēkresursu kompetenču pārvaldības procesam organizācijā un analizēt tā ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu, apvienojot zināšanas un empīrisko ieredzi, kas iegūtas akadēmiskajā un uzņēmējdarbības vidē validējot metodes pielietojamību vairākās nozarēs ar atšķirīgu organizācijas kultūru. 

LU ir izvēlēts kā zinātniskai partneris, lai uzlabotu zinātnisko metožu pielietošanu pētījumu ietvaros, nodrošinātu informāciju par kompetenču pieejas pielietošanu formālajā izglītībā, palīdzētu validēt uz ontoloģijas balstītas kompetenču pārvaldības procesa pielietošanu formālajā izglītībā.  

Projekta galvenie rezultāti:

Izveidots zinātniski pamatots IT atbalsta prototips.

Formāli aprakstīts organizāciju mērķu kaskadēšanas process.

Izveidota mērķtiecīgas kompetenču pārvaldības procesa ontoloģija.

Izveidotas procesam piemērotas kompetenču vērtēšanas metodes.

Validēta praksē mērķtiecīgas kompetenču pieejas izmantošana formālās u neformālās izglītības jomā.

Praktiskās pētniecības 1. darbības realizācija

Pirmajos sešos projekta realizācijas mēnešos ir veikts pētījums par mērķu terminoloģijas pielietojumu, mērķu pārvaldības procesu, mērķu sasaisti ar to sasniegšanā iesaistīto darbinieku kompetencēm un mērķu pārvaldības ietekmi uz kompetenču pārvaldības procesu dažādās organizācijās. Pētījuma nolūkiem ir izveidota datu analīzes kritēriju kopa, kā arī veikta organizāciju vadītāju intervēšana ar daļēji strukturētām intervijām un izveidotas organizāciju darbinieku aptaujas. Balstoties uz ievāktajiem empīriskajiem datiem ir veikta organizāciju gadījumu izpētes analīze un definēts modelis organizācijas mērķu sasaistei ar darbinieku kompetencēm. Modelim ir veikta pirmā pārbaude pret aptaujāto organizāciju procedūrām un pielietojumu formālajā uz neformālajā izglītībā.

Projekta pirmās aktivitātes ietvaros par "Organizācijas mērķu kaskadēšanas saistību ar darbinieku kompetenču pārvaldību" tika izstrādāts un prezentēts raksts "Goal management & teacher competence development in schools". Raksts tiks publicēts Eiropas skolotāju asociācijas (ATEE) un Erasmus+ projekta "Robotikas izmantošana intervencei skolas neveiksmes un agrīnas izglītības pamešanas mazināšanai (ROBOESL)" rīkotās konferences "Inovācijas, tehnoloģijas un pētījumi izglītībā" rakstu krājumā.

Projekta ietvaros tiek turpināta izpēte par kompetenču vērtēšanas metodēm, kā arī uzsākts darbs kompetenču pārvaldības procesa modelēšanā un kompetenču pārvaldības sistēmas prototipa veidošanā.

Praktiskās pētniecības 2. darbības realizācija 

Praktiskās pētniecības projektā iesaistītajās skolās 2017. mācību gada rudens semestrī notiek pirmdatu ieguve vēroto mācību stundu datu bāzes papildināšanai. Šajā darbībā kopā tiek piesaistīti 7 eksperti. Balstoties uz vērotajās stundās iegūto informāciju, tiek izstrādāts skolotāju kompetenču vērtēšanas kritēriju līmeņu apraksta pirmvariants kategoriju kritēriju ietvaram. Pirmvarianta  formas atbilstību projekta mērķiem un mācību stundu apstākļiem eksperti regulāri izvērtē un saskaņo kopīgās darba grupās. Iegūtie dati tiek apkopoti un sagatavoti to validēšanai ekspertu starpā.  

Paralēli šai darbībai notiek zinātniskās literatūras apskata veikšana par citu valstu pētnieciskajām un praktiskajām praksēm saistībā ar skolotāju kompetenču vērtēšanas pieejām un to kvalitātes kritērijiem.  
Uz minēto darbību pamata, tiek plānota zinātniskās publikācijas sagatavošana.

Praktiskās pētniecības 2. un 3. darbības realizācija 

Praktiskās pētniecības projektā iesaistītajās skolās turpinās pirmdatu ieguve vēroto mācību stundu datu bāzes pilnveidei un pabeigšanai. Balstoties uz vērotajās stundās iegūto informāciju, tiek izstrādāts un precizēts skolotāju kompetenču vērtēšanas kritēriju līmeņu apraksta pirmvariants kategoriju kritēriju ietvaram.
Tiek izstrādāta zinātniska publikācija ''Exploring the input of competence assessment to goal-setting in various types of organizations'', kas tiks prezentēta starptautiskā zinātniskā konferencē ''SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION''; Latvijā. Rēzeknē 2018. gada 25. maijā.

Praktiskās pētniecības 2. un 3. darbības realizācija (turpinājums)

Praktiskās pētniecības projektā iesaistītajās skolās turpinās pirmdatu ieguve vēroto mācību stundu datu bāzes pilnveidei un pabeigšanai. Balstoties uz vērotajās stundās iegūtajiem datiem, tiek izstrādāts un pabeigts skolotāju kompetenču vērtēšanas kritēriju līmeņu apraksta pirmvariants kategoriju kritēriju ietvaram.

Notiek skolotāju prasmju izvērtēšanas rīka pirmvarianta izstrāde, rīks tiek validēts projektā iesaistītajās skolās. Tiek arī veidots zinātniskais pārskats par projekta 2. darbību. Vienlaikus tiek izstrādāta zinātniska publikācija ''Model of linking organisation goals to employee competence management for formal and non-formal education providers'', kas tiks prezentēta starptautiskā zinātniskā konferencē ''13th International Baltic Conference on Databases and Information Systems'' Traķos, Lietuvā, 2018. gada 1. - 4. jūlijā. 

Sadarbībā ar Baltijas Datoru Akadēmiju.