1.2. Temperatūra un termometri

Daudzas vielu īpašības ir atkarīgas no temperatūras. Piemēram, ja metāla stieni silda, tad tas pagarinās. Mainoties temperatūrai, var mainīties gāzes spiediens. Ja traukā esošo šķidrumu silda, tad palielinās šķidruma tilpums. Ar temperatūru raksturo vielas sasiluma pakāpi, tā ir atkarīga no molekulu haotiskās kustības vidējās kinētiskās enerģijas.
Vienas molekulas vidējo kinētisko enerģiju izsaka šādi:

, kur k = 1,38 · 10-23 J/K – Bolcmaņa konstante, bet T – absolūtā temperatūra, izteikta kelvinos (K).

Temperatūru mēra ar termometru, kura skala var būt graduēta dažādi – atbilstīgi mērīšanas skalai. Visplašāk izmanto Celsija, Fārenheita un Kelvina skalu. Kelvina (T) un Celsija (t) skalas temperatūras saista sakarība T = t + 273,15. Uzdevumus risinot, izmanto aptuvenu sakarību T = t + 273.

 
Temperatūru skalas