1.4. Gāzu likumi

Ideālajām gāzēm ir atklāti vairāki eksperimentāli likumi, kas apkopoti ideālās gāzes stāvokļa vienādojumā.
Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums
vispārīgā veidā ir:


,

kur m - gāzes masa,
M - tās molmasa,
R - gāzu universālā konstante (R= 8,31 J/(molK)).


Šo likumu var uzrakstīt arī šādi: , ja m= const.

Dabā un tehnikā bieži norisinās procesi, kuros gāzes masa paliek nemainīga, piemēram, ja gāze atrodas noslēgtā traukā (cilindrā zem virzuļa). Ja nemainīga paliek ne tikai gāzes masa, bet arī viens no gāzes lielumiem (p, V vai T), tad šādus procesus gāzēs sauc par izoparametriskiem procesiem jeb izoprocesiem.

Nr.p.k. Procesa nosaukums Nemainīgais lielums Likums, ja gāzes masa ir konstanta m = const
1. Izotermisks T pV = const. (Boila – Mariota likums)
2. Izobārisks p (Gē – Lisaka likums)
3. Izohorisks V (Šarla likums)