Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Uz Zemes lielos apjomos notiek gaisa masu cirkulācija. Kurš no siltumapmaiņas veidiem ir noteicošais šajā procesā?

 

 

 

 

Pamatojums: Atmosfērā siltumapmaiņa notiek galvenokārt konvekcijas ceļā.


Tālāk

2. Kā sauc procesu, kurā nemainās ideālās gāzes tilpums, bet mainās pārējie termodinamiskie lielumi?

 

 

 

 

Pamatojums: ideālās gāzes procesu, kurā nemainās tās tilpums, sauc par izohorisku procesu.


Tālāk

3. Izohoriskā procesā ideālās vienatomu gāzes absolūtā temperatūra paaugstinās divas reizes. Gāzes masa nemainās. Kā mainās gāzes iekšējā enerģija?

 

 

 

 

Pamatojums: gāzes iekšējā enerģija ir tieši proporcionāla tās temperatūrai. Tādējādi U ~ T un, ja temperatūra paaugstinās divas reizes, tad arī gāzes iekšējā enerģija palielinās divas reizes.


Tālāk

4. Kā mainās ideālās gāzes iekšējā enerģija adiabātiskā procesā, ja gāzes tilpums mainās nemainīgā temperatūrā?

 

 

 

 

Pamatojums: adiabātiskā procesā starp gāzi un apkārtējo vidi nenotiek siltumapmaiņa, ja mainās gāzes parametri – spiediens, tilpums un temperatūra. Gāzes iekšējā enerģija ir tieši proporcionāla tās temperatūrai. Ja mainās temperatūra, tad mainās arī iekšējā enerģija.


Tālāk

5. pV grafikā attēlota ideālās gāzes stāvokļa maiņa izobāriskā procesā. Cik lielu darbu veic gāze?

 

 

 

 

Pamatojums: darbu aprēķina, izmantojot informāciju no grafika: A = pΔV = 1·105·(3·10-3-1·10-3) = 200 J.


Tālāk

6. Adiabātiski izplešoties, gāze veic 3 · 1010 J lielu darbu. Cik liela ir gāzes iekšējās enerģijas izmaiņa?

 

 

 

 

Pamatojums: adiabātiski izplešoties, gāze veic darbu A = –ΔU = –3 · 1010 J. Q = 0.


Tālāk

7. pV grafikā attēlota ideālās gāzes stāvokļa maiņa. Kurā grafika posmā gāzes iekšējā enerģija nemainās?

 

 

 

 

Pamatojums: gāzes iekšējā enerģija nemainās, ja nemainās gāzes temperatūra. Posmā 2→3 attēlots izotermisks process (T = const.).


Tālāk

8. pV grafikā attēlota ideālās gāzes stāvokļa maiņa. Gāzei pievadīts 300 J liels siltums. Kā mainās gāzes iekšējā enerģija?

 

 

 

 

Pamatojums: pēc pirmā termodinamikas likuma Q = A + ΔU. Izmantojot informāciju no grafika, var secināt, ka tilpums nemainās, tātad A = 0. Tādējādi ΔU = Q = 300 J. Tā kā siltums tiek pievadīts, gāzes iekšējā enerģija palielinās.


Tālāk

9. VT grafikā attēlota ideālās gāzes stāvokļu maiņa. Kuros grafika posmos netiek veikts darbs?

 

 

 

 

Pamatojums:  posmā 2→3 un 1→ 4 attēlots izohorisks process, kurā netiek veikts darbs.


Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 9.