Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu


1. Grafikā attēlota ķermeņa temperatūras maiņa atkarībā no sildīšanas laika. Kādu procesu raksturo posms BC?

 

 

 

 

Pamatojums: vārīšanās procesā un kušanas procesā vielas temperatūra nemainās.


Tālāk

2. Molekulas atrodas tuvu un tām piemīt svārstību kustības raksturs. Kādu vielas stāvokli raksturo dotais apgalvojums?

 

 

 

 

Pamatojums: cietvielas kristāliskā stāvoklī vielas molekulas nedaudz svārstās ap savu līdzsvara stāvokli.


Tālāk

3. Attēlā ir secīgi parādīts, kā mainās ūdens līmenis glāzē atkarībā no temperatūras t. Kura no temperatūrām ir viszemākā?

 

 

 

 

Pamatojums: ūdens vislielākais blīvums ir 4 ºC temperatūrā.


Tālāk

4. Andris istabā ieslēdza elektrisko kamīnu. Kā mainās gaisa mitrums?

 

 

 

 

Pamatojums: gaisa absolūtais mitrums nav atkarīgs no gaisa temperatūras, ja nenotiek ūdens iztvaikošana un kondensācija. Gaisa relatīvais mitrums (ρ - gaisa absolūtais mitrums, ρ0 - gaisa maksimālais mitrums) ir atkarīgs no temperatūras: t↑, tad ρ0 -↑.
 


Tālāk

5. Kāpēc medicīnas termoforus parasti piepilda ar ūdeni?

 

 

 

 

Pamatojums: jo vieglāk ķermeni sasildīt, jo mazāka ir ķermeņa īpatnējā siltumietilpība (ķermeņa masa nemainās).


Tālāk

6. Grafikā attēlota divu vienādas masas ķermeņu temperatūras t maiņa atkarībā no pievadītā siltuma daudzuma Q. Salīdzini ķermeņu īpatnējo siltumietilpību c.

 

 

 

 

Pamatojums: jo vieglāk ķermeni sasildīt, jo mazāka ir ķermeņa īpatnējā siltumietilpība (ķermeņa masa nemainās).


Tālāk

7. Attēlos redzamas situācijas, kad šķidrums mijiedarbojas ar cieta ķermeņa virsmu. Kuros attēlos ir redzama slapināšanas parādība?

 

 

 

 

Pamatojums: slapināšanas gadījumā šķidrumu it kā pielīmē pie cieta ķermeņa.


Tālāk

8. Traukā ar ūdeni peld ledus gabals. Ledus nekūst, ūdens nesasalst. Salīdzini ūdens temperatūru tū, ledus temperatūru tl un gaisa temperatūru tg telpā.

 

 

 

 

Pamatojums: ūdens un ledus atrodas siltuma līdzsvara stāvoklī. Ja nav fāžu pārejas, tad traukā ārā ir tāda pati temperatūra.


Tālāk

9. Kura no vērtībām visreālāk raksturo vidējo relatīvā mitruma vērtību dzīvojamās telpās?

 

 

 

 

Pamatojums: tuksnesī mitrums ir 20 %, pirtī var būt 100 %, bet 120 % nevar būt vispār. Telpās parasti mitrums ir aptuveni 70 %.


Tālāk

10. Kā mainās ūdens pacelšanās līmenis kapilārā, ja izmanto citu kapilāru, kura diametrs ir divas reizes mazāks?


 

 

 

 

Pamatojums: no formulas ir redzams, ka ūdens šķidruma līmenis h ir apgriezti proporcionāls kapilāra rādiusam r.


Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 10.