Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Dielektriķis ir ...

 

 

 

 

Pamatojums: dielektriķis ir viela, kurā ir maz brīvo lādiņnesēju, tāpēc tas slikti vada elektrību.


Tālāk

2. Cik elektronu ir neitrālā titāna atomā?

 

 

 

 

Pamatojums: apakšējais skaitlis rāda protonu skaitu atomā. Tā kā atoms ir elektriski neitrāls, tad protonu skaits ir vienāds ar elektronu skaitu.


Tālāk

3. Plastmasas lineāls un stikla nūjiņa berzes ceļā ir uzlādēti ar pretējas zīmes lādiņiem. Kas notiek, ja stikla nūjiņa pieskaras lineālam?

 

 

 

 

Pamatojums: plastmasas lineālu berzējot, tas uzlādējas negatīvi, bet stikla nūjiņa – pozitīvi. Tiem saskaroties, daļa elektronu no plastmasas lineāla pāriet uz stikla nūjiņu.


Tālāk

4. Divām vienādām metāla lodēm piešķīra lādiņus q un -5q. Lodes saskārās. Cik tad liels lādiņš bija uz katras lodes?

 

 

 

 

Pamatojums: saskaņā ar lādiņa nezūdamības likumu kopējais lādiņš nemainās. Tā kā lodes ir vienādas, tad pēc saskaršanās lādiņš sadalās vienādās daļās: qk = q - 5q= - 4q, tādējādi uz katras lodes lādiņš ir -2q.


Tālāk

5. Lai atbrīvotos no elektrostatiskā lādiņa, kravas automobiļi, kas pārvadā degvielu, vienmēr ir saistīti ar zemi – iezemēti. Kas notiek iezemējuma vietā?

 

 

 

 

Pamatojums: tā kā degviela ir viegli uzliesmojošs šķidrums, tad drošības apsvērumu dēļ visi automobiļi tiek iezemēti, lai berzes ceļā radušies brīvie elektroni varētu aizplūst uz pozitīvi lādēto zemi.


Tālāk

6. Kulons savos pētījumos noskaidroja, ka lādiņu pievilkšanās spēks ir atkarīgs no attāluma starp tiem. Kā mainās divu uzlādētu lodīšu pievilkšanās spēks, ja attālumu starp tām palielina 2 reizes?

 

 

 

 

Pamatojums: Kulona likumā spēks F ir apgriezti proporcionāls attāluma r kvadrātam. Tāpēc, palielinot attālumu starp lādiņiem divas reizes, spēks samazinās četras reizes.


Tālāk

7. Divas vienādas, mazas, izolētas metāla lodes ir uzlādētas ar lādiņiem +q un -3q un sākumā atrodas 1 m attālumā viena no otras. Lodēm ļauj saskarties un tad tās pārvieto atpakaļ 1 m attālumā vienu no otras. Beigu stāvoklī ložu lādiņi ir apzīmēti ar q1 un q2. Kā mainās mijiedarbības spēka lielums un virziens?

 

 

 

 

Pamatojums: sākuma stāvoklī Kulona spēks . Lodītēm ir pretējas zīmes lādiņš, tādēļ tās pievelkas. Tā kā lodītes saskārās, tad beigu stāvoklī katra lodīte ieguva lādiņu ql = (+q - 3q)/2= –q. Tādējādi Kulona spēks samazinās 3 reizes, bet tā virziens mainās uz pretējo, jo lodītes ar vienādas zīmes lādiņiem atgrūžas.


Tālāk

8. Kas ir elektriskā lauka intensitātes līnija?

 

 

 

 

Pamatojums: saskaņā ar definīcijas elektriskā lauka spēka jeb intensitātes līnija ir līnija, kas rāda, kādā virzienā katrā elektriskā lauka punktā vērsts intensitātes lauka vektors.


Tālāk

9. Kurā zīmējumā ir pareizi attēlotas elektriskā lauka intensitātes līnijas punktveida lādiņiem, ja pieņem, ka katram lādiņam piešķirts vienāds negatīvais lādiņš?

 

 

 

 

Pamatojums: tā kā lādiņi ir ar vienādām zīmēm, tad starp tiem darbojas atgrūšanās spēks un intensitātes līnijas savstarpēji attālinās.


Tālāk

10. Kurā zīmējumā attēlots homogēns elektriskais lauks?

 

 

 

 

Pamatojums: homogēns – viendabīgs elektriskais lauks. Tādējādi, attēlojot homogēnu elektrisko lauku, intensitātes līnijas ir vērstas vienā virzienā un vienādos attālumos cita no citas.


Tālāk

11. Kondensators izveidots no kvadrātveida plāksnēm, kuru malas garums ir 1 metrs. Plāksnes atrodas 1 cm attālumā viena no otras. Novērtē šāda kondensatora kapacitātes vērtību gaisā!

 

 

 

 

Pamatojums:plakņu kondensatora kapacitāti iespējams aprēķināt, ja zināma formula , kur ε – dielektriķa relatīvā dielektriskā caurlaidība (gaisam ε  = 1), ε0 – elektriskā konstante, S – klājuma laukums, d – attālums starp kondensatora klājumiem. Ievietojot skaitliskās vērtības, iegūst ≈8,9·10-10 F ≈ 1·10-9 F ≈ 1 nF


Tālāk

12. Kondensatoram pievada elektrisko lādiņu q tā, ka kondensatora kapacitāte visu laiku paliek nemainīga. Kurā grafikā (A, B, C vai D) ir pareizi attēlota kondensatora enerģijas W atkarība no tam pievadītā lādiņa q?

 

 

 

 

Pamatojums: kondensatora enerģija ir tieši proporcionāla lādiņa kvadrātam . Kvadrātfuncijas grafiks ir parabola.


Tālāk

13. Plakņu kondensators ir uzlādēts un atvienots no baterijas. Kā mainās kondensatora enerģija, ja attālumu starp tā plaknēm palielina divas reizes?

 

 

 

 

Pamatojums: plakņu kondensatora enerģija ir atkarīga no pievadītā lādiņa q un kondensatora kapacitātes C   . Savukārt kapacitāte . Apvienojot abas izteiksmes, iegūst . Kondensatora enerģija ir tieši proporcionāla attālumam starp klājumiem.

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 13.