5.4. Elektroenerģijas patērētāju slēgumi

Bieži gadās, ka vienam elektroenerģijas avotam ir jāpieslēdz vairāki patērētāji. Tos var savienot virknē, paralēli vai jauktajā slēgumā. Virknes slēgumā caur visiem patērētājiem plūst vienāda strāva un uz katru patērētāju, atkarībā no tā pretestības, rodas sprieguma kritums. Virknes slēgumam ir spēkā šādas sakarības: I = I1 = I2... = In ;  U = U1 + U2... + Un ;  R = R1 + R2... + Rn.

 
Patērētāju virknes slēgums 

Paralēlslēgumā visu patērētāju attiecīgie izvadi ir savienoti un pieslēgti atbilstošajam elektroenerģijas avota polam, izveidojot sazarotu elektrisko ķēdi. Paralēlslēgumā uz visiem patērētājiem ir viens un tas pats sprieguma kritums. Paralēlslēgumam ir spēkā šādas sakarības: U = U1 = U2 = ...Un; I = I1 + I2...+ In; .

 
Patērētāju paralēlais slēgums