BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru

Ko skolēni ir jau apguvuši?

Dabaszinību kursā skolēni ir mācījušies, ka dzīvnieki pielāgojās noteiktai dzīves videi. Skolēni ir mācījušies iegūt informāciju par dzīvniekiem no dažādiem avotiem un saudzēt tos. Mācoties par zīdītājiem un putniem, skolēni ir apguvuši šo dzīvnieku galvenos dzīvības procesus.