BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
Rāpuļu, abinieku un zivju galvenās pazīmes (uzbūve, dzīvības procesi)
... izprot, kāpēc šiem dzīvniekiem ir
nepastāvīga ķermeņa temperatūra...
skaidro uzbūvi un dzīvības procesus...
salīdzina rāpuļu, abinieku un zivju
vairošanās un attīstības īpatnības ...
Ieteikumi skolotājam
1. stunda.  Rāpuļu, abinieku un zivju galvenās pazīmes.
2. stunda. Rāpuļu, abinieku un zivju vairošanās un attīstība.
Rāpuļu daudzveidība, pielāgotība videi un nozīme dabā
.... analizē informāciju par rāpuļu
daudzveidību, izplatību un pielāgotību
videi...pazīst Latvijā sastopamos
rāpuļus...izprot to nozīmi dabā... izvērtē
riska situācijas saskarsmē ar rāpuļiem...
...novērtē cilvēka darbības ietekmi...
Ieteikumi skolotājam
3. stunda.  Rāpuļu daudzveidība.
4. stunda. Rāpuļu daudzveidība Latvijā.
Abinieku daudzveidība, pielāgotība videi un nozīme dabā
... analizē informāciju par abinieku
daudzveidību, izplatību un pielāgotību
videi...pazīst izplatītākos Latvijā
sastopamos abiniekus...raksturo
abinieku vietu ekosistēmā... ...novērtē
cilvēka darbības ietekmi...
Ieteikumi skolotājam
5. stunda. Abinieku daudzveidība.
6. stunda. Abinieku daudzveidība Latvijā.
Zivju daudzveidība, pielāgotība videi un nozīme dabā
... analizē informāciju par zivju
daudzveidību, izplatību un pielāgotību
videi...pēta zivju zvīņas... ...pazīst Latvijā
biežāk sastopamās zivis...gatavo zivs
ārējās uzbūves modeli...novērtē cilvēka
darbības ietekmi...
Ieteikumi skolotājam
7. stunda. Zivju daudzveidība.
8. stunda. Ko stāsta zivs zvīņa?
Cilvēka darbības ietekme uz rāpuļu, abinieku un zivju izplatību
... izsaka un pamato viedokli par
eksotisko rāpuļu, abinieku un zivju
turēšanu mājas apstākļos...izanalizē
dažādas sadzīves situācijas...ir
iepazinis problēmas zivsaimniecībā,
maluzvejniecībā, mazo HES un ūdens
piesārņojuma ietekmi uz rāpuļu,
abinieku un zivju dzīves vidi...
Ieteikumi skolotājam
9. - 10. stunda. Cilvēka darbības ietekme uz abinieku, rāpuļu un zivju izplatību.
11. stunda.  Nobeiguma pārbaudes darbs.