BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
6. stunda. Abinieku daudzveidība Latvijā

 

Stundā sasniedzamie rezultāti:

 

  • Atpazīst pēc konkrētām pazīmēm Latvijā biežāk sastopamo abinieku sugas.
  • Ar piemēriem raksturo abinieku vietu ekosistēmā, to pielāgotību dzīves videi.
  • Izsaka un pamato savu viedokli par abinieku aizsardzības nepieciešamību.
Stundā izmantojamie atbalsta materiāli:

 

Interaktīvās tāfeles materiāls

Latvijas abinieki