2.4. Siltuma dzinēji

Siltuma mašīna, patērējot siltuma daudzumu, cikliskā procesā pastrādā mehānisko darbu. Siltuma mašīnas galvenās fizikālās sastāvdaļas ir: sildītājs, darba viela un dzesētājs. Dīzeļdzinējos kā sildītājs darbojas degvielas sadegšanas process dzinēja cilindrā. Dzesētājs parasti ir apkārtējā vide. Siltuma mašīnas lietderības koeficients η ir skaitlis, kas rāda, kādu daļu no sildītāja saņemtā siltuma daudzuma Qs siltuma mašīna pārvērš darbā A:

, jeb , kur

 Qb – dzesētājam atdotais siltuma daudzums. Maksimālā vērtība, uz kuru var tiekties lietderības koeficients, ir:
, kur Ts – sildītāja temperatūra,  Tb – dzesētāja temperatūra.