3.4. Ekosistēmas struktūra

Ekosistēma ir biosfēras elementārvienība, kurā pastāvīgi notiek enerģijas, vielas un informācijas aprite. Ekosistēmu veido biocenoze (visu dzīvo organismu kopums dotajā ekosistēmā) un biotops (ekosistēmas vide). Biocenozē ietilpst ekosistēmā sastopamie augi, dzīvnieki un mikroorganismi. Ja biocenoze nav veidojusies dabiski, bet to radījis cilvēks, to sauc par mākslīgo ekosistēmu (piemēram, akvārijs, sakņu dārzs, augļu dārzs u.c.). Biotopu veido abiotiskie un biotiskie komponenti. Visi ekosistēmas dzīvie organismi piedalās enerģijas vielas, un informācijas apritē.

Izšķir trīs dzīvo organismu pamatfunkcijas ekosistēmā:

  1. Organisko vielu producēšana. To veic autotrofie organismi jeb producenti, veidojot primāro produkciju fotosintēzes procesā.
  2. Organisko vielu pārveidošana sekundārajā produkcijā, kuru veic heterotrofie organismi jeb konsumenti (zālēdāji un plēsēji).
  3. Organisko vielu sadalīšana, kuru veic destruktori un reducenti (sliekas, mikroorganismi u. c.).

Tikai tad, ja ekosistēmā vienlaikus organiskās vielas tiek producētas, pārveidotas un sadalītas, ekosistēmas darbība ir normāla.


7. att. Ekosistēma