2.2. Darbs termodinamikā

Siltumprocesā darbs tiek veikts tad, ja gāze pārvieto kādu ķermeni, piemēram, virzuli dzinēja cilindrā vai gāzes turbīnas rotora lāpstiņu. Šādā gadījumā mainās gāzes tilpums V, bet ķermeņa kustību izraisa gāzes spiediena radītais spēks.

Darba grafiskā interpretācija: darbs ir skaitliski vienāds ar laukumu, kuru ietver termodinamiskā procesa grafiks un tilpuma ass, ja process attēlots pV koordinātās.

1) izobāriskā procesā; 2) izotermiskā procesā; 3) vispārīgā gadījumā.

Izobāriskā procesā darbu aprēķina:

A = pΔV, kur

A – darbs, p – spiediens, ΔV – tilpuma izmaiņa.
Pieņemts, ka: A < 0, ja darbu veic ārējie spēki, un A > 0, ja gāze pati veic darbu.