4. uzdevums


Spriegums uz Saules baterijas poliem atkarībā no ķēdē plūstošās strāvas stipruma.Foto: Inese Dudareva

Saules baterijas izmanto, lai Saules starojuma enerģiju pārvērstu elektriskajā enerģijā. Nemainīgā apgaismojumā spriegums uz saules baterijas poliem ir atkarīgs no ķēdē plūstošās strāvas stipruma. Grafikā redzams kādas saules baterijas polu spriegums atkarībā no strāvas stipruma, ja apgaismojums ir 1 kW/m2. Aprēķini:

  • saules baterijas jaudu 1 kW/m2 lielā apgaismojumā, kad spriegums uz baterijas poliem ir 10 V;
  • procesa lietderības koeficientu, ja apgaismotās saules baterijas šūnas laukums ir taisnstūris, kura malu garumi ir 6 × 8 cm un spriegums uz saules baterijas poliem 10 V.
Atrisinājums

Elektriskās strāvas jaudu var aprēķināt, izmantojot formulu

P = IU, kur
I – strāvas stiprums, U – spriegums.

Tālāk

Ķēdē plūstošās strāvas stiprumu, kad spriegums uz saules baterijas poliem ir 10 V, nolasa no grafika.
Ja U = 10 V, tad I = 0,12 A.

Tālāk

Saules baterijas jauda ir P = IU = 0,12 · 10 = 1,2 W.

Tālāk

Procesa lietderības koeficientu var noteikt, ja zināms, cik lielu daļu kopējā apgaismojuma veido vienas saules baterijas šūnas apgaismojums.

Tālāk

Saules baterijas šūnas laukums ir S = a · b = 6 · 8 =  48 cm2 = 4,8 · 10–3 m2.


Tālāk

Saules baterijas šūnas jauda, kad spriegums uz baterijas poliem ir 10 V, ir P = 1,2 W = 1,2 · 10–3 kW.

Tālāk

Vienas saules baterijas šūnas apgaismojums ir = 0,25 kW/m2

Tālāk


Procesa lietderības koeficients = 25%

Tālāk

Atbilde 
Saules baterijas jauda ir 1,2 W. Procesa lietderības koeficients ir 25 %.