2. uzdevums


Mīlānas universitātes gāzes izpētes laboratorija
www.al.umces.edu/Facilities/334.htm

Laboratorijas apstākļos pētīja gāzes parametru maiņu izobāriskā procesā, ja m = const. Sākuma stāvoklī gāzes tilpums V1 = 1 m3, temperatūra T1 = 250 K, gāzes spiediens p = 1 · 105 Pa. Gāzes beigu temperatūra T2 = 400 K.
Konstruē grafiku izobāriskam procesam koordinātās VT,  pV,  pT !

Atrisinājums

Lai konstruētu izobāriska procesa grafiku koordinātās VT, izmanto Gē – Lisaka likumu, saskaņā ar kuru izobāriskā procesā = const.

Tālāk

Tādējādi , kur pēc uzdevuma nosacījumiem V1 = 1 m3, T1 = 250 K, T2 = 400 K, no tā seko, ka V2 = 1,6 m3.

Tālāk

Tā kā tilpums palielinās lineāri, tad konstruējamā funkcija V = V(T) ir lineāra funkcija, tādēļ tās konstruēšanai ir pietiekami zināt
divus punktus. Aizpilda tabulu:

T, K 250 400
V, m3 1 1,6
Tālāk


 

 


 

Uz asīm atliek fizikālo lielumu apzīmējumus: uz abscisu ass – absolūto temperatūru un tās mērvienību, uz ordinātu ass – tilpumu un tā mērvienību. Izvēlas atbilstošu mērogu: absolūtās temperatūras asij lietderīgi būtu izvēlēties soli 50 K, bet tilpumam 0,2 m3. Tad atliek punktus un konstruē funkciju V = V(T).

Tālāk


 

 


 

Lai konstruētu dotā procesa grafiku pT koordinātās, konstruē funkciju p = p(T), turklāt gāzes spiediens p = 1 · 105 Pa un tas ir nemainīgs (izobāriskā procesā p = const), tādēļ grafiks ir paralēls abscisu asij.

Tālāk


 

 


 

Lai konstruētu dotā procesa grafiku pV koordinātās, konstruē funkciju p = p(V), turklāt gāzes spiediens p = 1 · 105 Pa un tas ir nemainīgs (izobāriska procesā p = const), tādēļ grafiks ir paralēls abscisu asij.