3. uzdevums

Grafikā attēlota ideālās gāzes lielumu maiņa, ja gāzes masa ir nemainīga.
Nosaki:

  • izoprocesa veidu katrā cikla posmā;
  • kā mainās gāzes lielumi katrā posmā;
  • kāds likums apraksta katru izoparametrisko procesu;
  • kurā no gāzes stāvokļiem (1, 2, 3 vai 4) gāzei ir vislielākais spiediens, visaugstākā temperatūra un vislielākais tilpums!
Atrisinājums

Posmā 1→2 nemainās spiediens p, tātad tas ir izobārisks process. Savukārt temperatūra T paaugstinās. Izobārisku procesu apraksta Gē-Lisaka likums, t.i.,= const. Līdz ar to V = const · T, t.i., tilpums ir tieši proporcionāls temperatūrai, tādējādi arī tilpums V palielinās.

Tālāk

Posmā 2→3 no grafika redzams, ka mainās gan spiediens, gan temperatūra un sakarība ir lineāra, tātad tilpums V ir nemainīgs lielums un tas ir izohorisks process. Spiediens p samazinās, temperatūra T samazinās, izobārisku procesu apraksta Šarla likums = const.

Tālāk

Posmā 3→4 nemainās temperatūra T, tātad tas ir izotermisks process. Spiediens p samazinās, temperatūra T nemainās. Izotermisku procesu apraksta Boila-Mariota likums pV = const, tādējādi V = const · , t. i., tilpums ir apgriezti proporcionāls spiedienam. Tātad, ja spiediens p samazinās, tad tilpums V palielinās.

Tālāk

Vislielākais spiediens ir posmā 1→ 2, tas ir nolasāms no grafika. Visaugstākā temperatūra ir grafika punktā 2, to var nolasīt no grafika. Tā kā posmā 1→ 2 tilpums V palielinās, posmā 2→3 V ir nemainīgs, bet posmā 3→ 4 tilpums V palielinās, bet vislielākais tilpums ir punktā 4.