MATEMĀTIKA
9. klase 4. temats Kvadrātfunkcija
Funkcijas y = x2 un y = ax2
... veido tabulu ... zīmē
grafikus ... sadarbojas ... pēta
parametra a ietekmi ...
Ieteikumi skolotājam
1. stunda. Funkcijas y = x2 un y = –x2.
2. stunda.  Funkcija y = ax2.
Funkcijas y = ax2 + bx + c īpašības
...veido vērtību tabulas ...
zīmē grafikus … definīcijas apgabals ... funkcijas
nulles ... funkcijas lielākā (mazākā) vērtība ... grafika krustpunkts ar y asi ... funkcijas vērtību apgabals ... funkcijas augšanas un dilšanas intervāli ... intervāli,
kuros funkcija ir pozitīva vai negatīva … parabolas
virsotne … pēta parametra c ietekmi ... raksturo
funkcijas īpašības…
Ieteikumi skolotājam
3. stunda.  Kvadrātfunkcijas y = ax2+bx+c grafika konstruēšana, izmantojot datoru.
4. stunda.  Parabolas virsotne un krustpunkti ar koordinātu asīm.
5. stunda.  Parabolas virsotnes un krustpunktu ar koordinātu asīm aprēķināšana.
6. stunda.  Kvadrātfunkcijas īpašību analīze, izmantojot dotus grafikus.
Funkcijas y = ax2 + bx + c grafika zīmēšana
... aprēķina virsotnes
un krustpunktu ar asīm
koordinātas … zīmē
kvadrātfunkcijas grafiku ... no
grafika nolasa īpašības ...
Ieteikumi skolotājam
7. stunda.  Parabolas zīmēšanas plāns.
8. - 9. stunda. Parabolas zīmēšana, ja kvadrātfunkcijas koeficienti ir veseli skaitļi.
10. stunda.  Parabolas zīmēšana un kvadrātfunkcijas īpašību analīze.
11. stunda. Dažādu grūtības pakāpju uzdevumu risināšana, zīmējot parabolu un analizējot kvadrātfunkcijas īpašības.
12. stunda. Pārskats par funkcijām.
Reālu situāciju modelēšana
... lieto grafika skici ... raksturo
reālu procesu, izmantojot
grafiku ... izskaidro procesus, ja
dots grafiks ...
Ieteikumi skolotājam
13. stunda.  Kvadrātfunkcijas grafika skices izmantošanas iespējas.
14. stunda. Lielākā taisnstūra laukuma ar dotu triju malu garumu izveidošana.
15. stunda.  Kvadrātfunkcijas izmantošana ģeometrijā.
16. stunda. Kvadrātfunkcijas izmantošana fizikā.
Kvadrātnevienādības
... definē ... lieto nevienādību
īpašības ... pārbauda, vai
skaitlis ietilpst atrisinājumu
kopā … skicē grafiku ...
pieraksta atrisinājumu
dažādos veidos... plāno
risinājuma gaitu …
Ieteikumi skolotājam
17. stunda.  Kvadrātnevienādības.
18. stunda. Kvadrātfunkcijas grafika izmantošana kvadrātnevienādības risināšanā.
19. - 20. stunda.  Kvadrātnevienādību grafiskā atrisināšana.
21. stunda. Kvadrātnevienādības atrisinājuma kopas atkarība no kvadrātfunkcijas grafika novietojuma.
22. stunda. Temata kopsavilkums.
23. stunda. Nobeiguma darbs.