Valsts pētījumu programmas "Izglītība" projekts

Projekta nosaukums latviski: Individualizēta un personalizēta atbalsta sistēma skolēnu tekstpratības, rēķinpratības un dabaszinātniskās pratības attīstīšanai.

Projekta nosaukums angliski: Individualized and personalized support system for students' reading, mathematical and scientific literacy development.

Projekta numurs: VPP-IZM-Izglītība-2023/1-0001 

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta sadarbības partneris: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA)

Projekta vadītājs: Dace Namsone

Zinātniskā grupa
1.1. vadošais pētnieks / zinātniskā vadītāja Dace Namsone;
1.2. vadošais pētnieks / galvenais izpildītājs Ilze France;
1.3. vadošais pētnieks / galvenais izpildītājs Ģirts Burgmanis;
1.4. vadošais pētnieks / izpildītājs Baiba Martinsone;
1.5. viespētnieks/izpildītājs Astrīda Cīrule;
1.6. pētnieks/izpildītājs Liena Hačatrjana;
1.7. pētnieks/izpildītājs Pāvels Pestovs;
1.8. vecākais eksperts / izpildītājs Zane Oliņa;
1.9. pētnieks / izpildītājs (studējošais) Kārlis Greitāns;
1.10. pētnieks / izpildītājs (studējošais) Ildze Čakāne;
1.11. zinātniskais asistents / izpildītājs (studējošais) Marta Mikīte.

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Starpnozaru izglītības inovāciju centrs.

Projekta īstenošanas periods: 22.12.2023. – 21.12.2026.

Projekta kopējais finansējums: 950 000,00 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 777 694,00 EUR.

Projekta mērķis

Izveidot, testēt individualizētu atbalsta sistēmu skolēnu fundamentālo pratību (tekst-, rēķin-, dabaszinātniskā) un caurviju prasmju (problēmrisināšana un kritiskā domāšana; pašvadīta mācīšanās) attīstīšanai etniski, lingvistiski daudzveidīgās klasēs.

Projekta kopsavilkums:

Lai mazinātu pieaugošos nevienlīdzības un noslāņošanās riskus Latvijas izglītības sistēmā, par kuriem signalizē starptautiskie salīdzinošie izglītības pētījumi un nevienmērīgā izglītības reformu ieviešana Latvijas skolās un panāktu skolēnu snieguma uzlabošanos, šajā projektā tiks izstrādāta un testēta atbalsta sistēma fundamentālo (tekst-, rēķin- un dabaszinātniskā) pratību un caurviju prasmju (kritiskā domāšana, problēmu risināšana, pašvadīta mācīšanās) attīstīšanai. Izveidotā sistēma iekļaus vērtēšanas instrumentus un automatizētu atgriezeniskās saites sistēmu personalizētām mācībām. Lai izveidotu atbalsta sistēmu, tiks radītas jaunas zināšanas: 1. konceptuāls ietvars pratību attīstībai; 2. atbalsta sistēmas apraksts fundamentālo pratību un caurviju prasmju attīstīšanai un iekļaujošās izglītības stiprināšanai etniski un lingvistiski daudzveidīgās klasēs; 3. sistemātiski, pakāpeniski un starpdisciplināri pratību un caurviju prasmju mācīšanās trajektoriju apraksti. Atbalsta sistēma nodrošinās: atbalstu skolotājiem diferencētu mācību risinājumu izvēlē, iekļaujot didaktiku, metodiku un intervences; skolotāju vajadzībās balstītus pilnveides risinājumus. Projekta ietekme tiks panākta visos izglītības līmeņos: skolēni saņems individualizētu atgriezenisko saiti; skolotāji –atgriezenisko saiti par skolēnu sniegumu, kā arī didaktikas un metodikas mācīšanas plānošanai; skolu vadības komandas un izglītības politikas veidotāji – atbalstu un ieteikumus sistēmas ieviešanai darbināšanai.