Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, kas tika realizēti 2021. gadā laika posmā no 15. marta līdz 25. novembrim.

Paldies dalībniekiem par aktīvu dalību un vēlmi sevi pilnveidot!

Izglītība ir vienkārši sabiedrības dvēsele, pārejot no paaudzes paaudzē. _G.K. Čestertons

 

Zemāk informācija par veiksmīgi realizētiem kursiem.

1.“Mācīšanās konsultantu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām”. 72 stundas, 2 grupas  -  kursus pabeidza 46 dalībnieki.

Paredzēti dažādu pašvaldību sākumskolas pedagogiem (līderiem), kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā, un ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājot ar citiem kolēģiem kā metodisko apvienību (komisiju), profesionālās pilnveides nodarbību u.c. vadītāji, un starp kuru rakstura īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties. 

2.“Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām” II (turpinājums). 36 stundas, 1 grupa-   kursus pabeidza 26 dalībnieki.
Paredzēti pedagogiem - līderiem, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš veiksmīgi iesaistoties mācīšanās konsultantu sagatavošanas programmas apguvē, nokārtojot pārbaudījumu; starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēj uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties.  

3. “Mācīšanās konsultantu-ekspertu profesionālās kompetences pilnveide atgriezeniskās saites sniegšanai pedagogiem”. 24 stundas, 4 grupas-  kursus pabeidza 85 dalībnieki.

Paredzēti pedagogiem (līderiem), kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš veiksmīgi iesaistoties mācīšanās konsultantu programmas I  un II pakāpes apguvē, nokārtojot pārbaudījumu; pedagogi – līderi, kuri iesaistījušies programmas konsultantu-ekspertu  profesionālās kompetences pilnveide atgriezeniskās saites sniegšanai pedagogiem I pakāpes apguvē un starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēja uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties un kuri ilgtermiņā redz sevi konsultanta darbā.

4. “Mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēšana, nodrošinot mācīšanās lietpratībai vispārējā izglītībā”.  24 stundas, 2 grupas-  kursus pabeidza 52 dalībnieki.
Paredzēti mācību līdzekļu autoriem un recenzentiem atbilstoši VISC noteiktajām prioritātēm.

5. “Mācīšanās līdera (vadītāja) – pārmaiņu aģenta loma mācību satura ieviešanas procesā”. 24 stundas, 2 grupas -  kursus pabeidza 54 dalībnieki.
Paredzēti skolu direktoriem vai skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā, kuri tieši vada pilnveidotā mācību satura ieviešanu skolā, veido skolu kā mācīšanās organizāciju.

6. “Izglītības pārvaldes loma mācīšanās lietpratībai ieviešanā”. 12 stundas, 2 grupas -   kursus pabeidza 44 dalībnieki.
Paredzēti izglītības pārvalžu vadītājiem vai izglītības speciālistiem jaunizveidoto pašvaldību izglītības pārvaldēs.

7. “Skola kā mācīšanās organizācija”. 24 stundas, 2 grupas – kursus pabeidza 44 dalībnieki.
 Paredzēti skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā, un ir to apliecinājuši, uzsākot veidot skolu kā mācīšanās organizāciju.

8. “Personalizēta skolotāju profesionālā pilnveide skolas vidē”. 36 stundas, 3 grupas - kursus pabeidza 85 dalībnieki.
Paredzēti skolotājiem vienā izglītības iestādē. Valsts izglītības satura centra noteiktas pašvaldību izglītības iestādes un atlasītas grupas visā Latvijas teritorijā.

9. “Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība). 36 stundas, 10 grupas -   kursus pabeidza 246 dalībnieki.
Paredzēti sākumskolas pedagogiem, kuri  uzsāks pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1.klasē (prioritāri),  pedagogi, kuri mācīs sākumskolā 1.-3.klašu posmā. 
 
10. “Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība), 2.līmenis. 12 stundas, 10 grupas - kursus pabeidza 208 dalībnieki
Paredzēti pedagogiem, kuri apguvuši programmas 1.gada nodarbības (prioritāri) un turpina pilnveidotā mācību satura īstenošanu 2.klasē; pedagogi, kuri  mācīs sākumskolā 1.-3.klašu posmā.


11. “Mācīšanās lietpratībai 4.-6.klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” (lietpratība STEM ar dominanti matemātikā; lietpratība STEM ar dominanti dabaszinībās; lietpratība SPMJ ar dominanti sociālajās zinībās un vēsturē). 3 moduļi, 36 stundas, 8 grupas -  kursus pabeidza 188 dalībnieki.
Paredzēti pedagogiem, kuri uzsāks pilnveidotā mācību satura īstenošanu 4. klasē (prioritāri), kā arī pedagogiem, kuri mācīs 5. – 6. klašu posmā matemātiku, dabaszinības, sociālās zinības un vēsturi.

12. “Mācīšanās lietpratībai 7.-9., 10.-12.klasē  – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” 
(lietpratība STEM ar dominanti matemātikā; lietpratība STEM ar dominanti ģeogrāfijā; lietpratība STEM ar dominanti bioloģijā; lietpratība STEM ar dominanti ķīmijā; lietpratība STEM ar dominanti fizikā; lietpratība SPMJ ar dominanti sociālajās zinībās; lietpratība SPMJ ar dominanti Latvijas un pasaules vēsturē) 12 moduļi. 36 stundas, 19 grupas -  kursus pabeidza 454 dalībnieki.
Paredzēti pedagogiem, kuri uzsāks pilnveidotā mācību satura īstenošanu 7. un 10. klasē (prioritāri), kā arī pedagogiem, kuri mācīs 8. – 9. un 11. – 12. klašu posmā matemātikas, dabaszinātņu, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā.

13. “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu “Vēsture un sociālās zinātnes I”. 36 stundas, 3 grupas – kursus pabeidza 68 dalībnieki.
Paredzēti vispārizglītojošo skolu un profesionālo izglītības iestāžu vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem, kuri  mācīs kursu “Vēsture un sociālās zinātnes I” vidusskolā 10. klasē (prioritāri), kā arī pedagogiem, kuri mācīs 11. – 12. klašu posmā.

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņēma Valsts izglītības satura centra elektronisko apliecību, kas tika nosūtīta uz dalībnieku norādītajiem e-pastiem.

Informāciju sagatavoja Dace Rūtiņa, LU SIIC projektu koordinatore, mob. 29145697, dace.rutina@lu.lv

Noslēgušies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, kas tika realizēti 2020. gadā laika posmā no 22. aprīļa līdz 27. novembrim.

Paldies dalībniekiem par iesaistīšanos un vēlmi sevi pilnveidot!

 

 

 

Īstenotie kursi

1. “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”. 

72 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 46 dalībnieki.

Paredzēti pedagogiem (līderiem) no dažādām pašvaldībām, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājuši ar citiem kolēģiem kā metodisko apvienību (komisiju), profesionālās pilnveides nodarbību u.c. vadītāji; starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēja uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties.  

2.“Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām”.

36 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 44 dalībnieki.

 Paredzēti pedagogiem - līderiem, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš veiksmīgi iesaistoties mācīšanās konsultantu sagatavošanas programmas apguvē, nokārtojot pārbaudījumu; starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēj uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties.  

3. “Mācīšanās konsultantu-ekspertu profesionālās kompetences pilnveide atgriezeniskās saites sniegšanai pedagogiem”. 

24 stundas, 4 grupas kursus pabeidza 80 dalībnieki.

Paredzēti pedagogiem (līderiem) no dažādām pašvaldībām, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš veiksmīgi iesaistoties programmas I  un II pakāpes apguvē, nokārtojot pārbaudījumu; starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēja uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties un kuri ilgtermiņā redz sevi konsultanta darbā.   

4. “Mācīšanās lietpratībai matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomās”  II (turpinājums).

18 stundas, 5 grupas - kursus pabeidza 100 dalībnieki.

Paredzēti pedagogiem– pašvaldību mācību jomu koordinatoriem (matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomās) kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājuši ar citiem kolēģiem kā metodisko apvienību (komisiju) u.c. vadītāji, kas piedalījās kursos 2018. vai 2019.gadā; mācību satura koordinatori jomā skolā (skolotāju komanda no vienas skolas matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomu programmās), kas piedalījās kursos 2018. vai 2019.gadā.   

5. “Mācīšanās lietpratībai sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā”  II (turpinājums).

18 stundas, 3 grupas -  kursus pabeidza 60 dalībnieki.

Paredzēti pedagogiem– pašvaldību mācību jomu koordinatoriem (sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā) kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājuši ar citiem kolēģiem kā metodisko apvienību (komisiju) u.c. vadītāji, kas piedalījās kursos 2019.gadā; mācību satura koordinatori jomā skolā (skolotāju komanda no vienas skolas sociālās un pilsoniskās mācību jomu programmās), kas piedalījās kursos 2019.gadā.   

6.“Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība).

36 stundas, 10 grupas -   kursus pabeidza 236 dalībnieki.

Paredzēti sākumskolas pedagogiem kuri  uzsāks pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1.klasē (prioritāri),  pedagogi, kuri mācīs sākumskolā 1.-3.klašu posmā. 

7. “Mācīšanās lietpratībai 4.-6.klasē  starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” (lietpratība STEM ar dominanti matemātikā; lietpratība STEM ar dominanti dabaszinībās; lietpratība STEM ar dominanti tehnoloģijās; lietpratība sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā ar dominanti sociālajās zinībās un vēsturē). 

4 moduļi, 36 stundas, 10 grupas -  kursus pabeidza 228 dalībnieki.

8. “Mācīšanās lietpratībai 7.-9.klasē   starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets”  (lietpratība STEM ar dominanti matemātikā; lietpratība STEM ar dominanti ģeogrāfijā; lietpratība STEM ar dominanti bioloģijā; lietpratība STEM ar dominanti ķīmijā; lietpratība STEM ar dominanti fizikā; lietpratība

SPMJ ar dominanti sociālajās zinībās; lietpratība SPMJ ar dominanti vēsturē). 7 moduļi, 36 stundas, 15 grupas -  kursus pabeidza 347 dalībnieki.

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņēma Valsts izglītības satura centra apliecību.

Informāciju sagatavoja Dace Rūtiņa, LU SIIC projektu koordinatore, mob. 29145697, dace.rutina@lu.lv