2022. gads

Noslēgušies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, kas tika realizētas laika posmā no  2022. gada  17. februāra līdz 2022. gada 25. novembrim.

Paldies visiem dalībniekiem par aktīvu dalību un vēlmi sevi pilnveidot!

 

 

Zemāk saraksts ar veiksmīgi realizētajām pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmām.

1. “Mācīšanās lietpratībai 1.-3. klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība). 36 stundas, 5 grupas -   kursus pabeidza 119 dalībnieki.

Paredzēti sākumskolas pedagogiem, kuri uzsāk tās īstenošanu 1.klasē vai turpina to darīt 2. un 3. klasē posmā dabaszinātņu un matemātikas jomās. 
 

2. “Mācīšanās lietpratībai 1.-3. klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība), 2. līmenis. 12 stundas, 5 grupas - kursus pabeidza 113 dalībnieki. 

Paredzēti pedagogiem, kas apguvuši pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai 1.-3. klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība), 1.līmenī un vēlas  pilnveidot savas prasmes mācību satura un pieejas ieviešanā.

 

3. “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties), mācoties sākumskolā”. 12 stundas, 3 grupas - kursus pabeidza 83 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kuri strādā sākumskolā 1.-3. klašu posmā dabaszinātņu un matemātikas jomās. Ja skolotājs iepriekš apguvis pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai 1.-3. klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība), 2. līmenis, šī ir lieliska iespēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai, diferencējot mācību procesu.

 

4. “Mācīšanās lietpratībai 4.-6. klasē” (lietpratība STEM ar dominanti matemātikā; lietpratība STEM ar dominanti dabaszinībās; lietpratība SPMJ ar dominanti sociālajās zinībās un vēsturē). 3 moduļi, 36 stundas, 4 grupas -  kursus pabeidza 91 dalībnieks.

Paredzēta pedagogiem, kuri uzsāk tās īstenošanu 4. klasē vai turpina to darīt 5.un 6. klasē dabaszinātņu, matemātikas, sociālajā un pilsoniskajā jomā.

 

5. “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM 4.-6. klasei”. 24 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 50 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kuri strādā 4.-6. klašu posmā dabaszinātņu un matemātikas jomās. Ja skolotājs iepriekš apguvis pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai 4.-6. klasē”, šī ir lieliska iespēja turpināt pilnveidot savas zināšanas un prasmes mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai, diferencējot mācību procesu.


6. “Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē” (lietpratība STEM ar dominanti matemātikā; lietpratība STEM ar dominanti ģeogrāfijā; lietpratība STEM ar dominanti bioloģijā; lietpratība STEM ar dominanti ķīmijā; lietpratība STEM ar dominanti fizikā; lietpratība SPMJ ar dominanti sociālajās zinībās; lietpratība SPMJ ar dominanti Latvijas un pasaules vēsturē), 7 moduļi, 36 stundas, 8 grupas -  kursus pabeidza 180 dalībnieki.

Paredzēta pedagogiem, kuri uzsāk vai turpina tās īstenošanu 7.-9. klasē dabaszinātņu, matemātikas un sociālajā un pilsoniskajā jomās.

 

7. “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM (matemātikā/dabaszinātņu moduļos) 7.-9. klasei”. 24 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 41 dalībnieks.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kuri strādā 7.-9. klašu posmā dabaszinātņu un matemātikas jomās. Ja skolotājs iepriekš apguvis pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē”, šī ir lieliska iespēja turpināt pilnveidot savas zināšanas un prasmes mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai, diferencējot mācību procesu.

 

8. “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties vēsturē un sociālajās zinībās 7.-12. klasei”. 24 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 48 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta sociālās un pilsoniskās jomas skolotājiem, kas strādā 7.-12. klasē. Ja skolotājs iepriekš apguvis kādu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai sociālajā un pilsoniskajā jomā”, šī ir lieliska iespēja turpināt pilnveidot savas zināšanas un prasmes mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai, diferencējot mācību procesu.

 

9. “Mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēšana, nodrošinot mācīšanās lietpratībai vispārējā izglītībā”, 2. līmenis. 24 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 41 dalībnieks.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta mācību līdzekļu autoriem un recenzentiem atbilstoši VISC noteiktajām prioritātēm, kas jau ir uzsākuši programmas apguvi iepriekšējā mācību gadā.

 

10. “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”. 72 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 45 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma prioritāri paredzēta sākumskolas pedagogiem – līderiem, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājuši ar citiem kolēģiem kā jomu koordinatori, profesionālās pilnveides nodarbību u.c. vadītāji; starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēja uzklausīt atšķirīgus viedokļus un sadarboties.
    

11. “Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām” (programmas “Mācīšanās konsultantu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām” turpinājums). 36  stundas, 1 grupa - kursus pabeidza 20 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kuri iepriekš apguvuši pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās konsultantu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām”.

 

12. “Mācīšanās konsultantu-ekspertu  profesionālās pieredzes apmaiņas un sadarbības tīkla nodrošināšana”. 24 stundas, 4 grupas - kursus pabeidza 84 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kuri iepriekš apguvuši vienu no pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmām “Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām” vai “Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām”.


13. “Datu pratība atbalsta sistēmas pašvaldībā ieviešanai skolotājiem un skolu vadītājiem”. 12 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 41 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta izglītības pārvalžu vadītājiem un izglītības speciālistiem.

 

14. “Metodiskais atbalsts skolas kā mācīšanās organizācijas veidošanai pašvaldībā”. 36 stundas, 1 grupa - kursus pabeidza 22 dalībnieki.

 Profesionālās pilnveides programma paredzēta izglītības pārvalžu vai tās padotībā esošo iestāžu  darbiniekiem – metodiķiem  un izglītības speciālistiem  pašvaldību izglītības pārvaldēs, metodiskajos centros, valsts ģimnāzijās u.c.

 

15. “Skola kā mācīšanās organizācija”.  24 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 44 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, uzsākot veidot skolu kā mācīšanās organizāciju.

 

16. “Pētniecībā balstīti  attīstības risinājumi skolas kā mācīšanās organizācijas izveidei”. 56 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 51 dalībnieks.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta skolu direktoriem,  kuri veido skolu kā mācīšanās organizāciju un ir iesaistījušies VISC inovatīvās pieredzes skolu tīkla darbā.

 

17.  “Mācību stundu izpēte personalizētām mācībām”.  54 stundas, 6 grupas - kursus pabeidza 67 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta Valsts izglītības satura centra noteiktu pašvaldību izglītības iestādēm un atlasītai skolu grupai visā Latvijas teritorijā. Skolu komandu pedagogiem, kuri  ir gatavi iedziļināties un mērķtiecīgi plānot un analizēt mācību stundu, atbilstoši izvēloties vairākus no programmas ietvaros piedāvātajiem moduļiem atbilstoši plānotajam apjomam, to kombinācijā.

 

18. “Rīcībpētījums (action research) kā  skolotāja profesionālās attīstības instruments”. 36 stundas, 13 grupas - kursus pabeidza 110 dalībnieki.

Programma paredzēta skolotājiem, kas vēlas padziļināt izpratni par iespējām pilnveidot savu profesionālo darbību, izmainot  savu praksi un analizējot veikto izmaiņu ietekmi.

 

19. “Ekspertu sagatavošana darbam profesionālās pieredzes apmaiņas tīklojumu vadīšanai un uzturēšanai”. 48 stundas, 1 grupa - kursus pabeidza 22 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta pedagogiem-līderiem ar pieredzi semināru un kursu vadīšanā, kuriem ir vēlme un spēja konceptuāli iedziļināties mācīšanas un mācīšanās teorētiskajos aspektos, detalizēti analizēt un izvērtēt savu praksi, lai veidotu un īstenotu mērķtiecīgas un jēgpilnas nodarbības citiem pedagogiem.

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņēma Valsts izglītības satura centra elektronisko apliecību, kas tika nosūtīta uz dalībnieku norādītajiem e-pastiem.

Informāciju sagatavoja Dace Rūtiņa, LU SIIC projektu koordinatore, mob. 29145697, dace.rutina@lu.lv

2021. gads


 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, kas tika realizētas 2021. gadā laika posmā no 15. marta līdz 25. novembrim.

Paldies dalībniekiem par aktīvu dalību un vēlmi sevi pilnveidot!

Izglītība ir vienkārši sabiedrības dvēsele, pārejot no paaudzes paaudzē. _G.K. Čestertons

 

Zemāk informācija par veiksmīgi realizētajām pedagogu profesionālās kompetences pilnveides nodarbībām.

1.“Mācīšanās konsultantu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām”. 72 stundas, 2 grupas  -  kursus pabeidza 46 dalībnieki.

Paredzēti dažādu pašvaldību sākumskolas pedagogiem (līderiem), kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā, un ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājot ar citiem kolēģiem kā metodisko apvienību (komisiju), profesionālās pilnveides nodarbību u.c. vadītāji, un starp kuru rakstura īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties. 

2.“Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām” II (turpinājums). 36 stundas, 1 grupa-   kursus pabeidza 26 dalībnieki.
Paredzēti pedagogiem - līderiem, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš veiksmīgi iesaistoties mācīšanās konsultantu sagatavošanas programmas apguvē, nokārtojot pārbaudījumu; starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēj uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties.  

3. “Mācīšanās konsultantu-ekspertu profesionālās kompetences pilnveide atgriezeniskās saites sniegšanai pedagogiem”. 24 stundas, 4 grupas-  kursus pabeidza 85 dalībnieki.

Paredzēti pedagogiem (līderiem), kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš veiksmīgi iesaistoties mācīšanās konsultantu programmas I  un II pakāpes apguvē, nokārtojot pārbaudījumu; pedagogi – līderi, kuri iesaistījušies programmas konsultantu-ekspertu  profesionālās kompetences pilnveide atgriezeniskās saites sniegšanai pedagogiem I pakāpes apguvē un starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēja uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties un kuri ilgtermiņā redz sevi konsultanta darbā.

4. “Mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēšana, nodrošinot mācīšanās lietpratībai vispārējā izglītībā”.  24 stundas, 2 grupas-  kursus pabeidza 52 dalībnieki.
Paredzēti mācību līdzekļu autoriem un recenzentiem atbilstoši VISC noteiktajām prioritātēm.

5. “Mācīšanās līdera (vadītāja) – pārmaiņu aģenta loma mācību satura ieviešanas procesā”. 24 stundas, 2 grupas -  kursus pabeidza 54 dalībnieki.
Paredzēti skolu direktoriem vai skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā, kuri tieši vada pilnveidotā mācību satura ieviešanu skolā, veido skolu kā mācīšanās organizāciju.

6. “Izglītības pārvaldes loma mācīšanās lietpratībai ieviešanā”. 12 stundas, 2 grupas -   kursus pabeidza 44 dalībnieki.
Paredzēti izglītības pārvalžu vadītājiem vai izglītības speciālistiem jaunizveidoto pašvaldību izglītības pārvaldēs.

7. “Skola kā mācīšanās organizācija”. 24 stundas, 2 grupas – kursus pabeidza 44 dalībnieki.
 Paredzēti skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā, un ir to apliecinājuši, uzsākot veidot skolu kā mācīšanās organizāciju.

8. “Personalizēta skolotāju profesionālā pilnveide skolas vidē”. 36 stundas, 3 grupas - kursus pabeidza 85 dalībnieki.
Paredzēti skolotājiem vienā izglītības iestādē. Valsts izglītības satura centra noteiktas pašvaldību izglītības iestādes un atlasītas grupas visā Latvijas teritorijā.

9. “Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība). 36 stundas, 10 grupas -   kursus pabeidza 246 dalībnieki.
Paredzēti sākumskolas pedagogiem, kuri  uzsāks pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1.klasē (prioritāri),  pedagogi, kuri mācīs sākumskolā 1.-3.klašu posmā. 
 
10. “Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība), 2.līmenis. 12 stundas, 10 grupas - kursus pabeidza 208 dalībnieki
Paredzēti pedagogiem, kuri apguvuši programmas 1.gada nodarbības (prioritāri) un turpina pilnveidotā mācību satura īstenošanu 2.klasē; pedagogi, kuri  mācīs sākumskolā 1.-3.klašu posmā.


11. “Mācīšanās lietpratībai 4.-6.klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” (lietpratība STEM ar dominanti matemātikā; lietpratība STEM ar dominanti dabaszinībās; lietpratība SPMJ ar dominanti sociālajās zinībās un vēsturē). 3 moduļi, 36 stundas, 8 grupas -  kursus pabeidza 188 dalībnieki.
Paredzēti pedagogiem, kuri uzsāks pilnveidotā mācību satura īstenošanu 4. klasē (prioritāri), kā arī pedagogiem, kuri mācīs 5. – 6. klašu posmā matemātiku, dabaszinības, sociālās zinības un vēsturi.

12. “Mācīšanās lietpratībai 7.-9., 10.-12.klasē  – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” 
(lietpratība STEM ar dominanti matemātikā; lietpratība STEM ar dominanti ģeogrāfijā; lietpratība STEM ar dominanti bioloģijā; lietpratība STEM ar dominanti ķīmijā; lietpratība STEM ar dominanti fizikā; lietpratība SPMJ ar dominanti sociālajās zinībās; lietpratība SPMJ ar dominanti Latvijas un pasaules vēsturē) 12 moduļi. 36 stundas, 19 grupas -  kursus pabeidza 454 dalībnieki.
Paredzēti pedagogiem, kuri uzsāks pilnveidotā mācību satura īstenošanu 7. un 10. klasē (prioritāri), kā arī pedagogiem, kuri mācīs 8. – 9. un 11. – 12. klašu posmā matemātikas, dabaszinātņu, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā.

13. “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu “Vēsture un sociālās zinātnes I”. 36 stundas, 3 grupas – kursus pabeidza 68 dalībnieki.
Paredzēti vispārizglītojošo skolu un profesionālo izglītības iestāžu vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem, kuri  mācīs kursu “Vēsture un sociālās zinātnes I” vidusskolā 10. klasē (prioritāri), kā arī pedagogiem, kuri mācīs 11. – 12. klašu posmā.

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņēma Valsts izglītības satura centra elektronisko apliecību, kas tika nosūtīta uz dalībnieku norādītajiem e-pastiem.

Informāciju sagatavoja Dace Rūtiņa, LU SIIC projektu koordinatore, mob. 29145697, dace.rutina@lu.lv

2020. gads

Noslēgušies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, kas tika realizēti 2020. gadā laika posmā no 22. aprīļa līdz 27. novembrim.

Paldies dalībniekiem par iesaistīšanos un vēlmi sevi pilnveidot!

 

 

 

Īstenotās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides nodarbības.

1. “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”. 

72 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 46 dalībnieki.

Paredzēti pedagogiem (līderiem) no dažādām pašvaldībām, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājuši ar citiem kolēģiem kā metodisko apvienību (komisiju), profesionālās pilnveides nodarbību u.c. vadītāji; starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēja uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties.  

2.“Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām”.

36 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 44 dalībnieki.

 Paredzēti pedagogiem - līderiem, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš veiksmīgi iesaistoties mācīšanās konsultantu sagatavošanas programmas apguvē, nokārtojot pārbaudījumu; starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēj uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties.  

3. “Mācīšanās konsultantu-ekspertu profesionālās kompetences pilnveide atgriezeniskās saites sniegšanai pedagogiem”. 

24 stundas, 4 grupas kursus pabeidza 80 dalībnieki.

Paredzēti pedagogiem (līderiem) no dažādām pašvaldībām, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš veiksmīgi iesaistoties programmas I  un II pakāpes apguvē, nokārtojot pārbaudījumu; starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēja uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties un kuri ilgtermiņā redz sevi konsultanta darbā.   

4. “Mācīšanās lietpratībai matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomās”  II (turpinājums).

18 stundas, 5 grupas - kursus pabeidza 100 dalībnieki.

Paredzēti pedagogiem– pašvaldību mācību jomu koordinatoriem (matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomās) kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājuši ar citiem kolēģiem kā metodisko apvienību (komisiju) u.c. vadītāji, kas piedalījās kursos 2018. vai 2019.gadā; mācību satura koordinatori jomā skolā (skolotāju komanda no vienas skolas matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomu programmās), kas piedalījās kursos 2018. vai 2019.gadā.   

5. “Mācīšanās lietpratībai sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā”  II (turpinājums).

18 stundas, 3 grupas -  kursus pabeidza 60 dalībnieki.

Paredzēti pedagogiem– pašvaldību mācību jomu koordinatoriem (sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā) kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājuši ar citiem kolēģiem kā metodisko apvienību (komisiju) u.c. vadītāji, kas piedalījās kursos 2019.gadā; mācību satura koordinatori jomā skolā (skolotāju komanda no vienas skolas sociālās un pilsoniskās mācību jomu programmās), kas piedalījās kursos 2019.gadā.   

6.“Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība).

36 stundas, 10 grupas -   kursus pabeidza 236 dalībnieki.

Paredzēti sākumskolas pedagogiem kuri  uzsāks pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1.klasē (prioritāri),  pedagogi, kuri mācīs sākumskolā 1.-3.klašu posmā. 

7. “Mācīšanās lietpratībai 4.-6.klasē  starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” (lietpratība STEM ar dominanti matemātikā; lietpratība STEM ar dominanti dabaszinībās; lietpratība STEM ar dominanti tehnoloģijās; lietpratība sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā ar dominanti sociālajās zinībās un vēsturē). 

4 moduļi, 36 stundas, 10 grupas -  kursus pabeidza 228 dalībnieki.

8. “Mācīšanās lietpratībai 7.-9.klasē   starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets”  (lietpratība STEM ar dominanti matemātikā; lietpratība STEM ar dominanti ģeogrāfijā; lietpratība STEM ar dominanti bioloģijā; lietpratība STEM ar dominanti ķīmijā; lietpratība STEM ar dominanti fizikā; lietpratība

SPMJ ar dominanti sociālajās zinībās; lietpratība SPMJ ar dominanti vēsturē). 7 moduļi, 36 stundas, 15 grupas -  kursus pabeidza 347 dalībnieki.

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņēma Valsts izglītības satura centra apliecību.

Informāciju sagatavoja Dace Rūtiņa, LU SIIC projektu koordinatore, mob. 29145697, dace.rutina@lu.lv