Noslēgušies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, kas tika realizēti 2020. gadā laika posmā no 22. aprīļa līdz 27. novembrim.

Paldies dalībniekiem par iesaistīšanos un vēlmi sevi pilnveidot!

 

Īstenotie kursi

1. “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”. 

72 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 46 dalībnieki.

Paredzēti pedagogiem (līderiem) no dažādām pašvaldībām, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājuši ar citiem kolēģiem kā metodisko apvienību (komisiju), profesionālās pilnveides nodarbību u.c. vadītāji; starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēja uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties.  

2.“Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām”.

36 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 44 dalībnieki.

 Paredzēti pedagogiem - līderiem, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš veiksmīgi iesaistoties mācīšanās konsultantu sagatavošanas programmas apguvē, nokārtojot pārbaudījumu; starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēj uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties.  

3. “Mācīšanās konsultantu-ekspertu profesionālās kompetences pilnveide atgriezeniskās saites sniegšanai pedagogiem”. 

24 stundas, 4 grupas kursus pabeidza 80 dalībnieki.

Paredzēti pedagogiem (līderiem) no dažādām pašvaldībām, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš veiksmīgi iesaistoties programmas I  un II pakāpes apguvē, nokārtojot pārbaudījumu; starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēja uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties un kuri ilgtermiņā redz sevi konsultanta darbā.   

4. “Mācīšanās lietpratībai matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomās”  II (turpinājums).

18 stundas, 5 grupas - kursus pabeidza 100 dalībnieki.

Paredzēti pedagogiem– pašvaldību mācību jomu koordinatoriem (matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomās) kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājuši ar citiem kolēģiem kā metodisko apvienību (komisiju) u.c. vadītāji, kas piedalījās kursos 2018. vai 2019.gadā; mācību satura koordinatori jomā skolā (skolotāju komanda no vienas skolas matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomu programmās), kas piedalījās kursos 2018. vai 2019.gadā.   

5. “Mācīšanās lietpratībai sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā”  II (turpinājums).

18 stundas, 3 grupas -  kursus pabeidza 60 dalībnieki.

Paredzēti pedagogiem– pašvaldību mācību jomu koordinatoriem (sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā) kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājuši ar citiem kolēģiem kā metodisko apvienību (komisiju) u.c. vadītāji, kas piedalījās kursos 2019.gadā; mācību satura koordinatori jomā skolā (skolotāju komanda no vienas skolas sociālās un pilsoniskās mācību jomu programmās), kas piedalījās kursos 2019.gadā.   

6.“Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība).

36 stundas, 10 grupas -   kursus pabeidza 236 dalībnieki.

Paredzēti sākumskolas pedagogiem kuri  uzsāks pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1.klasē (prioritāri),  pedagogi, kuri mācīs sākumskolā 1.-3.klašu posmā. 

7. “Mācīšanās lietpratībai 4.-6.klasē  starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” (lietpratība STEM ar dominanti matemātikā; lietpratība STEM ar dominanti dabaszinībās; lietpratība STEM ar dominanti tehnoloģijās; lietpratība sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā ar dominanti sociālajās zinībās un vēsturē). 

4 moduļi, 36 stundas, 10 grupas -  kursus pabeidza 228 dalībnieki.

8. “Mācīšanās lietpratībai 7.-9.klasē   starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets”  (lietpratība STEM ar dominanti matemātikā; lietpratība STEM ar dominanti ģeogrāfijā; lietpratība STEM ar dominanti bioloģijā; lietpratība STEM ar dominanti ķīmijā; lietpratība STEM ar dominanti fizikā; lietpratība

SPMJ ar dominanti sociālajās zinībās; lietpratība SPMJ ar dominanti vēsturē). 7 moduļi, 36 stundas, 15 grupas -  kursus pabeidza 347 dalībnieki.

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņēma Valsts izglītības satura centra apliecību.

Informāciju sagatavoja Dace Rūtiņa, LU SIIC projektu koordinatore, mob. 29145697, dace.rutina@lu.lv