Namsone, Dace (zin. red.). Datu zinātība skolai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 200 lpp.

Grāmatā atklāta datos balstīta lēmumu pieņemšana attīstības risinājumiem izglītībā, šī procesa būtība un norise pakāpenisku izmaiņu panākšanai skolu praksē. Piedāvāts datu kompleksās analīzes modelis skolas attīstības risinājumiem, kā arī aplūkota trīsdimensionālā pieeja skolēnu sniegumu analīzei. Analizēti dati par augstu un zemu skolēnu sniegumu valsts pārbaudes darbos matemātikā. Aplūkots optimisms par izaugsmi skolas kopienas un skolēnu snieguma izzināšanai un skaidrošanai, kā arī analizēts, kā gūt pierādījumus par mācīšanu un mācīšanos stundā – ceļā uz mācīšanu iedziļinoties. Apskatīta datos balstītu profesionālās pilnveides risinājumu veidošana, skolotāju profesionālās pilnveides efektivitātes paaugstināšana, datu izmantošana jauninājumu ieviešanai skolas un klases līmenī. Grāmatas noslēgumā autori apraksta datos balstītu lēmumu pieņemšanas nozīmīgumu efektīvai skolu vadībai pašvaldības līmenī. Autori analizē pašreizējo situāciju, salīdzinot to ar citu valstu pieredzi un pētījumu datiem, parāda piemērus, kā šī s pārmaiņas pakāpeniski ienāk skolu praksē, un apzina turpmāk veicamos soļus.
Grāmata adresēta izglītības pētniekiem, skolu vadītājiem, skolotājiem, studentiem – lasītājiem, kas ir ieinteresēti iedziļināties būtiskās pārmaiņās, kuras notiek valsts izglītībā.

Monogrāfija apstiprināta Latvijas Universitātes Eksakto, dabas un dzīvības zinātņu padomes sēdē 2023. gada 25. septembrī, protokola Nr. 7.

Kolektīvo monogrāfiju nodaļas sagatavotas fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu “Inovatīvas pieejas skolotāju kompetenču vērtēšanai personalizētam profesionālās mācīšanās risinājumam” (projekta Nr. lzp-2019/1-0269),
“Datos balstītu risinājumu izveide skolas izaugsmei” (projekta Nr. lzp-2021/1-0445) ietvaros laikposmā no 2020. līdz 2023. gadam.

Autori – Ģirts Burgmanis, Pāvels Pestovs, Ilze France, Marta Mikīte, Solvita Lazdiņa, Evi Daga-Krūmiņa, Ildze Čakāne, Dace Namsone, Kārlis Greitāns, Ilze Saleniece.

Pilna satura PDF.