Kolektīvā monogrāfija "Mācīšanās lietpratībai"

Zin., red. D. Namsone Lit., red. E. Vējiņš 2018 263 lpp. PDF Zane Oliņa, Dace Namsone, Ilze France 1. Nodaļa. Kompetence kā komplekss skolēna mācīšanās rezultāts Dace Namsone, Zane Oliņa 2. Nodaļa. Kas ir mācīšanās iedziļinoties jeb kādā procesā mācīšanās rezultāts var būt kompetence Dace Namsone, Zane Oliņa 3. Nodaļa. Kā vērtē kompleksu sniegumu Līga Čakāne, Dace Namsone, Pāvels Pestovs, Dace Bērtule 4. Nodaļa. Ko rāda makrolīmeņa vērtēšanas darbu analīze eksaktajos mācību priekšmetos trīs gadu periodā Līga Čakāne 5. Nodaļa. Formatīvās vērtēšanas lomas pastiprināšanās, īstenojot mācīšanos iedziļinoties Dace Namsone, Jeļena Volkinšteine, Gunta Lāce 6. Nodaļa. Skolotājam nepieciešamās kompetences Dace Namsone, Līga Čakāne, Jeļena Volkinšteine, Anete Butkēviča 7. Nodaļa. Kā novērtēt skolotāju sniegumu un mērķtiecīgi pilnveidot skolotāju prasmes Inese Dudareva 8. Nodaļa. Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam Jāzeps Logins 9. Nodaļa. Informācijas tehnoloģijas formatīvajā vērtēšanā Līga Čakāne, Anete Butkēviča 10. Nodaļa. Inovāciju pārnese skolā un starp skolām

Monogrāfijā kompetences jēdziens aplūkots kā iespēja skolēna sniegumu vērtēt kompleksi. Aplūkoti vērtēšanas instrumenti ‒ kompleksi uzdevumi un snieguma līmeņu apraksti, kā arī analizēts jau esošo valsts līmeņa pārbaudes darbu eksaktajos mācību priekšmetos potenciāls mērīt kompleksu sniegumu un iespējas ieviest formatīvo vērtēšanu ikdienas mācību procesā. Autori monogrāfijā aplūko arī digitālās pratības attīstīšanas nepieciešamību un informāciju tehnoloģiju iespējas skolēnu snieguma vērtēšanā.

 

Monogrāfijā analizētas prasmes, kas nepieciešamas skolotājiem, lai šādu pieeju īstenotu, un iespēja mērīt skolotāju prasmes, lai apzinātu skolotāju profesionālās pilnveides vajadzības. Grāmatā aprakstītas iespējas skolā veidot ilgtermiņa mācību procesā balstītu skolotāju profesionālo pilnveidi, inovāciju pārnesi skolā un starp skolām, kā arī aplūkota pieredze dažādu skolotāju profesionālās pilnveides modeļu  īstenošanā – kā organizēt savstarpēju stundu vērošanu, rīcībpētījumu u.c.

Autori monogrāfijā analizē esošo situāciju Latvijā, salīdzinot to ar citu valstu pieredzi, pētījumu datiem, sniedz piemērus, kas raksturo, kā šīs pārmaiņas pakāpeniski ienāk skolu ikdienā, un piedāvā turpmāk veicamos soļus. Grāmatā doti ieteikumi, kā veiksmīgu pasaules praksi iespējams ieviest Latvijā.

 Grāmata adresēta izglītības joma pētniekiem, skolu vadītājiem, skolotājiem, studentiem, kā arī visiem tiem, kam ieinteresē valstī notiekošās pārmaiņas izglītības jomā.

 Monogrāfija sagatavota ar valsts pētījumu programmas atbalstu.