2016. gada 1. aprīlī kā atsevišķa Latvijas Universitātes struktūrvienība tika izveidots Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. 

Centrā strādā profesionāla zinātniskā grupa, tai skaitā doktorantūras studenti, kuri kopā ar pieredzējušiem ekspertiem turpina pilnveidot gan iepriekš uzsāktās, gan arī attīstīt jaunas idejas izglītībā, uzsvaru liekot uz dabaszinātņu, matemātikas, sociālo un pilsonisko mācību jomām. 

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs izveidots 2011. gada 30. novembrī. 

Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs nodrošina Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Dabaszinātnes un matemātika”, kā arī  Nacionālās programmas projekta „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos” darbības pēctecību.

Projektu laikā pilnveidots dabaszinātņu un matemātikas mācību saturs 7. - 12.klasei. Tas veidots atbilstoši pasaules tendencēm, lai 21. gadsimtā, kad dabaszinātņu izglītības mērķis ir veidot skolēnos izpratni par procesiem un norisēm dabā, vidē, tehnoloģijās, tā vietā, lai iemācītos faktus, skolēns kļūtu par pētnieku un aktīvu mācību procesa dalībnieku. 

Savā  darbā projektu eksperti ir centušies mainīt izglītības filozofiju skolā: no zināšanu sniegšanas uz skolēnu mācīšanās prasmju apgūšanu; no zinātniskām zināšanām un algoritmiem uz skolēna paša atklājumiem un prasmēm; no skolēna kā pasīva mācību procesa dalībnieka uz aktīvu mācību procesa dalībnieku; no skolotāja kā zināšanu devēja uz skolotāju kā konsultantu. 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Dabaszinātnes un matemātika” tika īstenots saskaņā ar 2008. gada 15. decembrī noslēgto vienošanos starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Izglītības satura un eksaminācijas centru (kopš 2009. gada 1. jūlija Valsts izglītības satura centrs).

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs.

Projekta īstenošanas periods: 2008. gada 15. decembris – 2011. gada 31.oktobris.

Projekta  darbības virzieni un sasniegtie rezultāti: ►►►

Pilnveidots mācību saturs fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā 7. – 9. klasei. 
Izveidoti skolotāju atbalsta materiāli 7. – 9. klasei.
Aprobēts pilnveidotais mācību saturs un skolotāju atbalsta materiāli 26 projekta izmēģinājumskolās, lai nodrošinātu to  sekmīgu izmantošanu visā valstī. 
Izveidota e–mācību vide, izstrādāti elektroniski mācību materiāli skolēniem un skolotājiem.
Izveidoti metodiski materiāli skolotājiem.
Tālākizglītības semināros un kursos skolotāji apguvuši mūsdienīga mācību procesa pamatnostādnes. Tālākizglītības kursu 54 un 36 stundu programmas apguvuši 1000 bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotāju un nozares ekspertu. 
Sadarbībā ar Latvijas uzņēmumiem, augstskolām un pētniecības iestādēm izveidoti metodiski materiāli skolotājiem skolēnu intereses veicināšanai par dabaszinātnēm un matemātiku. Izstrādātas  mācību spēles un biznesa – zinātnes simulācijas spēle „Fabrikants”, rīkoti konkursi, semināri, mācību ekskursijas, aktivitātes e–vidē un citi skolēnu interesi veicinoši pasākumi.
Pilnveidoti ar dabaszinātņu un matemātikas didaktiku saistīti studiju kursi Latvijas augstskolu pedagogu studiju programmās un nodrošinātas kvalitatīvas prakses iespējas topošajiem skolotājiem projekta atbalsta skolās.
Izveidots un praksē pārbaudīts mācību priekšmetu standartu monitoringa (īstenošanas pārraudzības) modelis, sagatavotas uzdevumu „bankas” fizikā, ķīmijā, bioloģijā, un matemātikā. 
Sākoties 2011./2012.mācību gadam, 850 izglītības iestādēs Latvijā nonākuši skolotāja atbalsta materiālu komplekti matemātikā un bioloģijā 7. – 9.klasei, fizikā un ķīmijā 8. - 9.klasei.
 

Nacionālās programmas projekts „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos” tika īstenots saskaņā ar 2005. gada 20. jūlijā noslēgto līgumu starp Izglītības un zinātnes ministriju, Profesionālās izglītības attīstības aģentūru un Izglītības satura un eksaminācijas centru par nacionālās programmas “Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” projekta “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” īstenošanu. Projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

Projekta īstenotājs: Izglītības satura un eksaminācijas centrs.

Projekta īstenošanas periods: 2005. gada jūlijs - 2008. gada augusts. 

Projekta  darbības virzieni un sasniegtie rezultāti: ►►►

Izstrādāti mācību priekšmetu standarti un pilnveidots mācību saturs vidējā izglītības pakāpē (10.-12.klase) bioloģijā, ķīmijā, matemātikā, fizikā un dabaszinībās atbilstoši mūsdienu prasībām.
Izstrādāti, izdoti un ieviesti 15 skolotāja atbalsta materiālu komplekti (kopumā 90 iespieddarbi, 34 elektroniskie mācību materiāli).
Vairāk nekā  6000 skolēnu apguvuši jauno mācību saturu, izmantojot projektā  izstrādātos atbalsta materiālus.
50 projekta izmēģinājumskolām tika radīta iespēja kļūt par reģionālajiem mācību metodiskajiem centriem ar moderni aprīkotām mācību klasēm, laboratorijām un profesionāliem pedagogiem.
2950 skolotājiem bija iespēja paaugstināt kvalifikāciju tālākizglītības kursos.
70 nozares eksperti pilnveidoja savu profesionalitāti dabaszinātņu un matemātikas didaktikā.
Projekta rezultātā  visas Latvijas vidusskolas un arodskolas saņēma jaunus mūsdienīgus mācību materiālus ķīmijas, bioloģijas, fizikas, matemātikas un dabaszinību priekšmetos 10. – 12. klasēm un, sākot ar 2008./2009. mācību gadu vidusskolēni dabaszinātnes un matemātiku mācās pēc jaunajiem mācību priekšmetu standartiem. 2008. gada 2.septembrī tos apstiprināja Ministru kabinetā (Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumi Nr.715).