Skola kā mācīšanās organizācija.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, uzsākot veidot skolu kā mācīšanās organizāciju.

Nodarbībās analizējot reālas situācijas, diskutējot par risinājumiem, veicot praktiskus un patstāvīgus darbus, dalībnieki pilnveidos profesionālo kompetenci: mācīšanās plānošanai un organizēšanai; datos balstītu profesionālās pilnveides risinājumu plānošanai; apgūt jaunas darba formas skolu direktoru vietnieku profesionālās sadarbības veidošanai.

 

Mācīšanās konsultantu sagatavošana.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta pedagogiem – līderiem, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā, starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja uzklausīt atšķirīgus viedokļus un sadarboties. Dalībniekiem ir iespēja pilnveidot savu izpratni par mācīšanu un vērtēšanu, lai mācīšanās rezultāts būtu kompetence, sarunāties par pedagogu uzskatiem, nepieciešamajām prasmēm un atbalstu to pilnveidei, kā arī praktiski pilnveidot savas prasmes veidot un analizēt mācību procesu, dot un saņemt regulāru atgriezenisko saiti no kolēģiem un ekspertiem un reflektēt par savu kā mācīšanās konsultanta profesionālo izaugsmi.

 

Efektīva mācību stunda.

Nodarbībās pedagogiem ir iespēja iesaistīties profesionālā pieredzes apmaiņā par mūsdienīgas, uz konkrētu skolēnam sasniedzamo rezultātu virzītas mācību stundas veidošanu un analīzi, iepazīties ar pieredzi, kā profesionāli izmantot konkrētas metodes un darba formas, lai uzlabotos skolēnu rezultāti, diskutēt par skolotāju sadarbības iespējām.

Programmas izveides pamatā ir pieredze, kas balstās pētījumu datos un laikam atbilstoša mācību procesa aprobācijas atziņās, kas gūtas, vērojot  un analizējot mācību stundas Latvijas skolās.  


Mācību stundu izpēte.

Iesaistoties programmā, skolu komandām tiek dota iespēja iegūt jaunu pieredzi, sadarbībā ar ekspertiem mērķtiecīgi plānojot un vadot mācību stundu atbilstoši noteiktām mācību satura prioritātēm, kā arī pilnveidot sadarbības, stundu analīzes un refleksijas prasmes, iesaistoties sarunās vēroto mācību stundās. Programmu apguvušie pedagogi būs atbalsts skolas vadībai pilnveidotā mācību satura ieviešanā skolu praksē.

 

Plašāka informācija par nodarbībām un to izmaksām:
LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Zeļļu iela 23 (6.stāvs), Rīga, LV-1002
Tālrunis: 29145697, 67034744
E-pasts: dace.rutina@lu.lv