Prātnieku laboratorija

Profesionālās pilnveides programma "Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.-6. klasei" četros moduļos:

Dabaszinības II un Matemātika II

Dabaszinības III un Matemātika III

4. klases satura piemēri un metodika

5., 6. klases satura piemēri un metodika

Nodarbībās pedagogiem ir iespēja analizēt mācību situācijas, nodarbību plānu piemērus, veikt metodiskus uzdevumus, iesaistīties profesionālā pieredzes apmaiņā par matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju apguves pieejām, kas vērstas uz skolēna prasmju pārnesuma veidošanu. 

 

Mācīšanās lietpratībai.

Pedagogiem ir iespēja pilnveidot savas prasmes mācību satura plānošanā gan konkrētā mācību jomā, gan starpdisciplināri, saskatot pedagogu sadarbības iespējas mācību satura un kompetenču pieejas īstenošanai. Dalībnieki tiek rosināti domāt par dažāda domāšanas dziļuma uzdevumiem skolēna izpratnes un prasmju pilnveidei, sarunāties, kā novērtēt skolēna sniegumu,  izmantojot vērtēšanu un atgriezenisko saiti, kā iespēju skolēnam mācīties. Dalībnieki pilnveido prasmes  atbilstīgu mācību materiālu izvēlē un izmantošanā.


Mācību satura un metodikas moduļi matemātikā un dabaszinībās – sākumskolā (1.-3. klase un 4.-6. klase), pamatskolā un vidusskolā, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā -  pamatskolā un vidusskolā.

Programma ir veidota moduļos, reaģējot uz identificētajām pedagogu profesionālajām vajadzībām saistībā ar pilnveidotā satura apguvi matemātikā, dabaszinībās, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Dalībniekam ir iespēja darbojoties praktiski, klātienē papildināt profesionālo kompetenci attiecīgās jomas saturā un mācīšanas metodikā. Pilns programmas realizācijas ilgums tiek plānots atbilstoši konkrētās dalībnieku grupas vajadzībām.

 

Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? 

Pedagogiem ir iespēja izvērtēt un pilnveidot savu prasmi uzdot jautājumus, domāt, kā mērķtiecīgi virzīt sarunu klasē, rosinot skolēnus pamatot un skaidrot; sarunāties par to, kā izmantot uzdevumus un skolēnu atbilžu analīzi, lai sekmētu mācīšanos iedziļinoties, nodrošinot mācīšanās diferenciāciju un personalizāciju.


Tekstpratība dažādos mācību priekšmetos (skolu komandām).

Nodarbībās skolu komandām (četri dažāda priekšmeta pedagogi no vienas skolas) būs iespēja domāt, sadarboties un plānot, kā skolēniem dažādos mācību priekšmetos pēctecīgi apgūt tekspratības prasmes. Nodarbībās būs iespēja darbināt dažādas stratēģijas, pilnveidot  izpratni par vērtēšanu, t.sk. snieguma līmeņa apraksta izmantošanu tekstpratības apguvei u.c.


Mācīšanās grupas rīcībpētījuma veikšanai.

Mācīšanās grupām raksturīga mērķtiecīga un patstāvīga pedagoga darbības plānošana, kopā ar LU SIIC ekspertiem iedziļinoties sava mācību priekšmeta metodikā (matemātika, dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, vēsture un sociālās zinības), dažādu paņēmienu izmēģināšana un sasniegtā rezultāta analīze, kā arī viena mācību priekšmeta pedagoga savstarpējais atbalsts. Nelielās pedagogu grupās, analizējot darbu klasē, tiek meklētas padziļinātas atbildes uz jautājumiem: Ko mācīt? Kā mācīt? Kāpēc mācīt? 

 

Plašāka informācija par nodarbībām un to izmaksām:
LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Zeļļu iela 23 (6.stāvs), Rīga, LV-1002
Tālrunis: 29145697, 67034744
E-pasts: dace.rutina@lu.lv