Vērtēšana

Datu pratība

Mācīšanās plānošana un organizēšana

Pārmaiņu ieviešana skolā (Simulācija-spēle)

Mācību priekšmetu metodika 

VISC profesionālās kompetences pilnveides programmas

Skolu vadībai. Visiem pedagogiem

Skolu vadībai. Visiem pedagogiem

Skolu vadībai. Visiem pedagogiem

Skolu vadībai. Visiem pedagogiem

STEM pedagogiem.  SPMJ pedagogiem

 

 

Ja skolas vai pašvaldības ietvaros vēlaties organizēt nodarbības, lūdzu, aizpildiet pieteikumu anketu: https://ej.uz/SIIC-prof-pilnv-anketa.

Profesionālās pilnveides izglītības saturs ir praksē, datos un pētniecībā balstīti risinājumi skolas izaugsmei un mērķorientētai, personalizētai, efektīvai skolotāju profesionālajai izaugsmei. LU SIIC piedāvāto programmu saturs tiek veidots un pastāvīgi pilnveidots, veicot pētījumus Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Universitātes, Eiropas struktūrfondu u.c. finansējuma avotu projektu ietvaros. 

Atbilstoši izvēlētajai programmai organizējam mācīšanās formas, kas atbilst pedagogu, skolu vadības komandu, izglītības iestāžu vadītāju un speciālistu vajadzībām: darbnīcas, seminārus, meistarklases, mācīšanās grupas, treniņus, mācības tiešsaistē, individuālas konsultācijas, problēmu diagnostiku.

Profesionālās pilnveides aktivitātes tiek organizētas gan klātienē, gan attālināti. 

 

Skolotāju atziņas pēc profesionālās pilnveides nodarbībām.

► „Katru mācību stundu plānot tā, lai skolēni aktīvi darbotos un arī paši būtu ieinteresēti mācību procesā.”
► „Jāuzdrīkstas maksimāli daudz skolēnam atklāt pašam, kaut arī tas aizņem daudz laika.”
► „Visnoderīgākā bija iespēja analizēt stundas, jo tas pašai radīja skaidrību par stundu plānošanu."

Skolu vadītāju atziņas pēc profesionālās pilnveides nodarbībām.

► „Visaugstāk vērtēju iespēju redzēt sevi, savus kolēģus no malas mācību stundās un analizēt situācijas, jo tās bija ļoti reālas.”
► „Ja gribi, lai skolēniem būtu labākas sekmes, lai skolēni strādātu, vispirms ir jāstrādā (jāplāno) pašam skolotājam.”
► „Ieguvu citādāku skatījumu uz mācību stundu analīzi un vērtēšanu.”

Plašāka informācija par nodarbībām un to izmaksām:
LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Zeļļu iela 23 (6.stāvs), Rīga, LV-1002
Tālrunis: 29145697, 67034744
E-pasts: dace.rutina@lu.lv