LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra pētnieciskā darbība un publikācijas VPP projektā „Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās” 2014-2016

Viens no Starpnozaru izglītības inovāciju centra darbības virzieniem ir pētnieciskā darbība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju izglītībā.

 

Kopš 2014. gada Latvijas Universitātē sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu Valsts pētījumu programmas (VPP) „Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā” (INOSOCTEREHI) ietvaros tiek īstenots projekts „Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās”.

 

 

Tuvākajā nākotnē Latvijas skolās plānots ieviest kompetenču pieeju. IZM un VISC ir uzsākta mācību satura konceptuālu dokumentu izstrāde pieejas ienākšanai Latvijas skolu praksē. Šīs pārmaiņas skars katru skolotāju, skolu vadītāju un skolēnu. Projekta „Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās” uzdevums ir veikt pētījumus mācību procesa analīzei, lai kompetenču pieeja Latvijas skolās tiktu ieviesta veiksmīgi.

 

Projekta komanda strādā pie diviem apjomīgiem pētījumiem – (1) par  mācību satura, mācīšanās un izglītības tehnoloģiju  sinerģiju, ieviešot pieeju un  (2) par skolēnu sasniegumu vērtēšanu kompetenču pieejā. Pētījumu gaitā tiek veikta literatūras un dokumentu analīze, VISC pārbaudes darbu analīze, vērotas un analizētas mācību stundas Latvijas skolās, veiktas ekspertu fokusgrupas un intervijas, kā arī organizēti darba un mācību semināri, forumi un vizītes, lai iepazītu labās prakses piemērus Eiropas skolās un citos pētniecības projektos. Balstoties pētījumu datu analīzē, tiek izstrādātas publikācijas un referāti, kuri prezentēti gan nacionāla, gan starptautiska līmeņa konferencēs, piemēram, Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” (Rēzeknes Augstskolā), Europian Science Education Research Association (ESERA) konferencē (Helsinkos, Somijā) u.c. Tāpat tiek izstrādāti labās prakses piemēri un ieteikumi veiksmīgai kompetenču apguvei. Šie piemēri projekta gaitā tiek aprobēti izmēģinājumskolās VISC Inovatīvās pieredzes tīkla ietvaros.

 

Projekta rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas izglītības politikas veidotājiem un tautsaimniecības partneriem.