Projekta nosaukums: “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei”

Vienošanās Nr.  1.1.1.1/19/A/076

Finansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros. 

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Projekta partneris: SIA “Izglītības sistēmas”

Projekta īstenošanas termiņš: 01.09.2020. – 31.08.2023.

Kopējās izmaksas: 645 893,75 EUR

Projekta zinātniskā vadītāja: vadošā pētniece, Dr, paed. Dace Namsone (dace.namsone@lu.lv)

Projekta administratīvā vadītāja: Laine Blūma (laine.bluma@lu.lv)

Projekta mērķis:

Ieviest uz pierādījumiem un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu izglītības nozarē. Tas ļaus salīdzināt dažādas mācību un mācīšanās prakses, ļaujot skolotājiem un skolu vadītajiem pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus, lai uzlabotu izglītības kvalitāti. Skolas sasniegumu salīdzinājums, ieviešot ari skolēnu individuālās izaugsmes dinamiku, ļaus pašvaldībām ka skolu dibinātājam un finansētājam pieņemt uz datiem balstītus lēmumus par budžeta veidošanu, skolotāju stimulēšanu un skolu tīkla optimizāciju.

Plānotie rezultāti: 

  • Pētniecībā un uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototips automatizētai datu analīzei, pārvaldībai un komunikāciju pakalpojumam; 
  • Prototipa formāls apraksts un infrastruktūra, ieskaitot statistiskās apstrādes un datu organizācijas modeļu aprakstus un algoritmu specifikācijas; 
  • Uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa validācija pamatskolu praksē; 
  • Ieteikumi turpmākai prototipa uzlabošanai.