Projekta kopsavilkums un realizācija

Projekta nosaukums: “Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai”

Projekta līguma numurs: Nr.1.1.1.1/16/A/252

Projekta partneri: Projektu īsteno “Baltijas Datoru akadēmija”, projekta sadarbības partneris Latvijas Universitāte

Projekta īstenošanas termiņš: 36 mēneši, līdz 2020.gada 31.janvārim

Projekta kopējais finansējums: 543 080,70 EUR

Latvijas Universitātes daļa: 110784,22 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: vadošā pētniece Dace Namsone, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra direktore

Projekta administratīvais vadītājs: Uldis Dzērve, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra izpilddirektors

Projekta mērķis: Radīt zinātniski pamatotu IT atbalsta sistēmas prototipu formalizētam, universālam cilvēkresursu kompetenču pārvaldības procesam organizācijā un analizēt tā ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu, apvienojot zināšanas un empīrisko ieredzi, kas iegūtas akadēmiskajā un uzņēmējdarbības vidē validējot metodes pielietojamību vairākās nozarēs ar atšķirīgu organizācijas kultūru. 
LU ir izvēlēts kā zinātniskai partneris, lai uzlabotu zinātnisko metožu pielietošanu pētījumu ietvaros, nodrošinātu informāciju par kompetenču pieejas pielietošanu formālajā izglītībā, palīdzētu validēt uz ontoloģijas balstītas kompetenču pārvaldības procesa pielietošanu formālajā izglītībā.  

Projekta galvenie rezultāti:

  • Izveidots zinātniski pamatots IT atbalsta prototips.
  • Formāli aprakstīts organizāciju mērķu kaskadēšanas process.
  • Izveidota mērķtiecīgas kompetenču pārvaldības procesa ontoloģija.
  • Izveidotas procesam piemērotas kompetenču vērtēšanas metodes.
  • Validēta praksē mērķtiecīgas kompetenču pieejas izmantošana formālās u neformālās izglītības jomā.

Praktiskās pētniecības projektā sagatavotās zinātniskās publikācijas 

Butkēviča, A., Zandbergs, U., Namsone, D., Briķe, S. (2018). Exploring the Input of Competence Assessment to Goal-setting in Various Types of Organizations. In: SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION: Proceedings of the 12th International Scientific Conference, Volume VI, 25-26.05.2018, Rezekne, Latvia, p. 130-141. Rezekne Academy of Technologies.

Zandbergs, U., Namsone, D., & Briķe, S., & Butkēviča, A. (2018).  Model of Linking Organization Goals to Employee Competence Management for Formal and Non-formal Education Providers. In: Joint proceedings of the 13th International Baltic Conference on Databases and Information Systems, 01-04.07.2018, Trakai, Lithuania, pp. 74-83. Doctoral Consortium/Forum@DB&IS.

Butkēviča, A. (2018). Goal Management & Teacher Competence Development in Schools.  In Daniela, L. (Ed.) Innovations, technologies and research in education (pp. 199-214). Cambridge Scholars Publishing. Presented at the Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Spring Conference, Riga, Latvia, 12-13.05.2017.

Dudareva, I., Namsone, D., Butkēviča, A., Čakāne, L. (2019). Assessment for identifying teacher competence gap in the context for improving teaching 21st century skills. In: Proceedings of the 12th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), 11-13.11.2019, Seville, Spain, p. 5555-5563. ISBN: 978-84-09-14755-7

Butkēviča, A., Čakāne, L., Dudareva, I., Namsone, D. (2019). Piloting a teacher competence development model in schools. In: Proceedings of the ATEE spring conference: Innovations, Technologies and Research in Education, 7-8.06.2019, Riga, Latvia p. 536-553). University of Latvia Press.

Butkēviča, A., Dudareva, I., Namsone, D., Zandbergs, U., Čakāne, L., Bērtule. D. (2019). Designing and Piloting Online Tests as Part of Teacher Competence Assessment. In: SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION: Proceedings of the 13th International Scientific Conference, Volume V, 24.-25.05.2019, Rezekne, Latvia, p. 333-343. Rezekne Academy of Technologies.

Bērtule. D., Dudareva, I., Namsone, D., Čakāne, L., Butkēviča., A. (2019). Framework of Teacher Performance Assessment to Support Teaching 21st Century Skills. In: Proceedings of the 13th annual International Technology, Education and Development (INTED) Conference, 11-13.03.2019, Valencia, Spain, p. 5742-5752

Namsone, D., Pestovs, P., Čakāne, L., Saleniece, I. (2019). Science and Math Teachers Performance Assessment to Develop Personalized Professional Learning. The 13th Conference of the European Science Education Research Association ESERA2019, 26-30.08.2019. Bologna, Italy.

Namsone, D., Čakāne, L., Dudareva I., Saleniece I., Butkēviča, A., Zandbergs, U. (2020). Identifying and Addressing Teacher Competence Gaps for Evidence-based Professional Development. Submitted for the journal Professional Development in Education. Taylor and Francis.

Detalizēts praktiskās pētniecības darbību apraksts 


Praktiskās pētniecības 1. darbības realizācija
Pirmajos sešos projekta realizācijas mēnešos ir veikts pētījums par mērķu terminoloģijas pielietojumu, mērķu pārvaldības procesu, mērķu sasaisti ar to sasniegšanā iesaistīto darbinieku kompetencēm un mērķu pārvaldības ietekmi uz kompetenču pārvaldības procesu dažādās organizācijās. Pētījuma nolūkiem ir izveidota datu analīzes kritēriju kopa, kā arī veikta organizāciju vadītāju intervēšana ar daļēji strukturētām intervijām un izveidotas organizāciju darbinieku aptaujas. Balstoties uz ievāktajiem empīriskajiem datiem ir veikta organizāciju gadījumu izpētes analīze un definēts modelis organizācijas mērķu sasaistei ar darbinieku kompetencēm. Modelim ir veikta pirmā pārbaude pret aptaujāto organizāciju procedūrām un pielietojumu formālajā uz neformālajā izglītībā.
Projekta pirmās aktivitātes ietvaros par "Organizācijas mērķu kaskadēšanas saistību ar darbinieku kompetenču pārvaldību" tika izstrādāts un prezentēts raksts "Goal management & teacher competence development in schools". Raksts tiks publicēts Eiropas skolotāju asociācijas (ATEE) un Erasmus+ projekta "Robotikas izmantošana intervencei skolas neveiksmes un agrīnas izglītības pamešanas mazināšanai (ROBOESL)" rīkotās konferences "Inovācijas, tehnoloģijas un pētījumi izglītībā" rakstu krājumā.
Projekta ietvaros tiek turpināta izpēte par kompetenču vērtēšanas metodēm, kā arī uzsākts darbs kompetenču pārvaldības procesa modelēšanā un kompetenču pārvaldības sistēmas prototipa veidošanā.

Publicēts: 2017. gada 31. jūlijā.

Praktiskās pētniecības 2. darbības realizācija 

Praktiskās pētniecības projektā iesaistītajās skolās 2017. mācību gada rudens semestrī notiek pirmdatu ieguve vēroto mācību stundu datu bāzes papildināšanai. Šajā darbībā kopā tiek piesaistīti 7 eksperti. Balstoties uz vērotajās stundās iegūto informāciju, tiek izstrādāts skolotāju kompetenču vērtēšanas kritēriju līmeņu apraksta pirmvariants kategoriju kritēriju ietvaram. Pirmvarianta  formas atbilstību projekta mērķiem un mācību stundu apstākļiem eksperti regulāri izvērtē un saskaņo kopīgās darba grupās. Iegūtie dati tiek apkopoti un sagatavoti to validēšanai ekspertu starpā.  

Paralēli šai darbībai notiek zinātniskās literatūras apskata veikšana par citu valstu pētnieciskajām un praktiskajām praksēm saistībā ar skolotāju kompetenču vērtēšanas pieejām un to kvalitātes kritērijiem.  
Uz minēto darbību pamata, tiek plānota zinātniskās publikācijas sagatavošana.

Publicēts: 2017. gada 31. oktobrī.

Praktiskās pētniecības 2. un 3. darbības realizācija 

Praktiskās pētniecības projektā iesaistītajās skolās turpinās pirmdatu ieguve vēroto mācību stundu datu bāzes pilnveidei un pabeigšanai. Balstoties uz vērotajās stundās iegūto informāciju, tiek izstrādāts un precizēts skolotāju kompetenču vērtēšanas kritēriju līmeņu apraksta pirmvariants kategoriju kritēriju ietvaram.
Tiek izstrādāta zinātniska publikācija ''Exploring the input of competence assessment to goal-setting in various types of organizations'', kas tiks prezentēta starptautiskā zinātniskā konferencē ''SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION''; Latvijā. Rēzeknē 2018. gada 25. maijā.

Publicēts: 2018. gada 25. janvārī

Praktiskās pētniecības 2. un 3. darbības realizācija (turpinājums)

Praktiskās pētniecības projektā iesaistītajās skolās turpinās pirmdatu ieguve vēroto mācību stundu datu bāzes pilnveidei un pabeigšanai. Balstoties uz vērotajās stundās iegūtajiem datiem, tiek izstrādāts un pabeigts skolotāju kompetenču vērtēšanas kritēriju līmeņu apraksta pirmvariants kategoriju kritēriju ietvaram.

Notiek skolotāju prasmju izvērtēšanas rīka pirmvarianta izstrāde, rīks tiek validēts projektā iesaistītajās skolās. Tiek arī veidots zinātniskais pārskats par projekta 2. darbību. Vienlaikus tiek izstrādāta zinātniska publikācija ''Model of linking organisation goals to employee competence management for formal and non-formal education providers'', kas tiks prezentēta starptautiskā zinātniskā konferencē ''13th International Baltic Conference on Databases and Information Systems'' Traķos, Lietuvā, 2018. gada 1. - 4. jūlijā. 

Publicēts: 2018. gada 24. aprīlī

Projekta gaitā īstenotās pētnieciskās aktivitātes un to materiāli:

Zinātniskie raksti

Publikācija

“Goal Management and Teacher Competence Development in Schools” ir publicēts izdevumā “Innovations, Technologies and Research in Education” saite

*Publikācija vēl neindeksējas Web of Science, bet tā ir saskaņota un nosūtīta iekļaušanai datu bāzē. 

Publicēts: 2018. gada 1. aprīlī

“Exploring the Input of Competence Assessment to Goal-Setting in Various Types of Organizations” saite 

Publicēts: 2018. gada 12. martā

Prezentācijas

Nosaukums: Latvijas Universitātes 76. konference

Vieta: Latvijas Universitāte

Prezentētājs: Dace Namsone 

Prezentācijas nosaukums: Kā vērtēt dabaszinātņu skolotāju pamatprasmes? saite

Publicēts: 2018. gada 29. janvārī

 

Nosaukums: 12th International Scientific Conference ‘’Society. Integration. Education’’ (25.05.2018)

Vieta: Rēzekne, Latvija

Prezentētājs: Anete Butkēviča

Prezentācijas nosaukums: Exploring the Input of Competence Assessment to Goal-Setting in Various Types of Organizations saite

Prezentēts: 2018. gada 25. maijā

 

Nosaukums: Zinātniskais seminārs-atklātās lekcijas un diskusija

Vieta: Latvijas Universitāte

Prezentētājs: Dace Namsone

Prezentācijas nosaukums: Skolotāju profesionālās pilnveides vajadzību diagnosticēšana produktīva mācību procesa īstenošanai dabaszinātnēs un matemātikā. saite

Publicēts: 2018. gada 12. jūnijā

Praktiskās pētniecības 3. darbības realizācija

Ir uzsākta izglītības pētniecības literatūras izpēte, lai apkopotu informāciju ontoloģijai, kas raksturotu skolu un tās darbinieku kompetenču pārvaldības procesu. Kā arī uzsākta kompetenču profilu pārvaldības apakšprocesa apraksta izveide validācijai skolu vidē. Tika apkopoti un analizēti rezultāti par skolotāju kompetenču testa pildīšanu, skolotāju stundu vērošanas gaitu un metodikas izstrādi, sagatavots pārskats par kompetenču vērtēšanas metožu kvalitātes rādītāju noteikšanu.

Prezentācija

Nosaukums: Skolu vadītāju profesionālās pilnveides nodarbības (seminārs)

Vieta: Ventspils, Latvija

Prezentētājs: Dace Namsone

Prezentācijas nosaukums: Datos balstīta skolas mērķu izvirzīšana saite

Publicēts: 2018. gada 27. augustā

Praktiskās pētniecības 3. darbības realizācija

Projekta 3. darbības ietvaros turpinās informācijas apkopošana ontoloģijai, kas raksturo skolu un tās darbinieku kompetenču pārvaldības procesu, tai skaitā, turpināts darbs pie definīciju apkopošanas raksturīgajiem skolotāju kompetenču pārvaldības procesa atslēgas vārdiem. Kā arī turpinās skolotāju raksturīgo profilu (universālais, konkrētais un reālais) pārvaldības apakšprocesa izstrāde saistībā ar skolas mērķu sasniegšanu gaidāmajai validācijai skolu vidē.  

Prezentācija

Nosaukums: Skolu vadītāju profesionālās pilnveides nodarbības (seminārs)

Vieta: Ventspils, Latvija

Prezentētājs: Dace Namsone

Prezentācijas nosaukums: Datos balstīta skolas mērķu izvirzīšana saite

Prezentācija

Nosaukums: Skolu vadītāju profesionālās pilnveides nodarbības (seminārs)

Vieta: Jelgava, Latvija

Prezentētājs: Līga Čakāne

Prezentācijas nosaukums: Skolotāju sadarbība un personalizēta profesionālā pilnveide saite

Praktiskās pētniecības 4. darbības realizācija

Formālās izglītības vidē tiek modelēta kompetenču pārvaldības procesa modeļa piemērotība IT sistēmas izveidei, analizējot ierobežojumus un nepieciešamos papildinājumus modeļa pielāgošanai formālās izglītības iestāžu vajadzībām. Tiek modelētas situācijas, kā piemērus izvēloties konkrētus attīstības mērķus, kas ir aktuāli formālās izglītības iestādēm un konkrētas kompetences (atbilstoši radītājiem profiliem), kas nepieciešamas darbiniekiem to sasniegšanai atbilstoši izveidotajam teorētiskajam pētījuma ietvaram. Modelētās situācijas tiek izmantotas diskusijām profesionālās pilnveides semināros ar formālās izglītības iestāžu darbiniekiem.

Praktiskās pētniecības 5. darbības realizācija

Tiek izstrādāts detalizēts apraksts 2. darbības rezultātiem, veidojot  zinātniskās publikācijas iesniegšanai un prezentēšanai divās starptautiskās, izglītības pētniecības konferencēs, lai padarītu pieejamu zinātniskajai videi pirmo reizi Latvijā formālās izglītības vajadzībām radītu vērtēšanas instrumentāriju 21.gs. prasmju mācīšanai, sasaistot to ar skolas kā organizācijas attīstības mērķiem.  Zinātniskā publikācija par skolotāju snieguma vērtēšanai radīto un validēto snieguma līmeņu aprakstu (rubriku) matricu “Framework of teacher performance assessment to support teaching 21st century skills” tiek gatavota iesniegšanai INTED (International Technology, Education and Development) konferencē, Spānija, Valencija. Tiek gatavota zinātniskā publikācija par skolotāju testu izveidi un aprobāciju “Designing & piloting online tests as part of a teacher competence assessment” iesniegšanai SOCIETY.INTEGRATION.EDUCATION, Latvija, Rēzekne. Tiek organizēts praktisks seminārs projekta dalībskolu vadītājiem, lai plānotu kompetenču pārvaldes ieviešanas validēšanas gaitu.

Publicēts: 2018. gada 21. decembrī

Prezentācijas


Prezentācijas nosaukums: Skolotāju sadarbība un personalizēta profesionālā pilnveide saite

Nosaukums: Skolu vadītāju profesionālās pilnveides nodarbības (seminārs)

Vieta, laiks: Jelgava, Latvija, 22.02.2019

Prezentētāji: Dace Namsone, Uldis Dzērve

 

Prezentācijas nosaukums: Kā skola var izmantot datus fokusētai skolēnu snieguma pilnveidei dabaszinātnēs?  saite

Nosaukums: Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference

Vieta, laiks: Rīga, Latvija, 28.03.2019

Prezentētājs: Dace Namsone

 

Prezentācijas nosaukums: Testi un skolotāju profesionālās pilnveides vajadzības   saite

Nosaukums: Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference

Vieta, laiks: Rīga, Latvija, 28.03.2019

Prezentētājs: Inese Dudareva

 

Prezentācijas nosaukums: Framework of Teacher Performance Assessment to Support Teaching 21st Century Skills saite

Nosaukums: Starptautiskā tehnoloģiju, izglītības un attīstības konference

Vieta, laiks: Valensija, Spānija, 12.03.2019

Prezentētājs: Dace Bērtule

Praktiskās pētniecības 3. darbības realizācija

Projekta 3. darbības ietvaros turpinās informācijas apkopošana ontoloģijai, kas raksturo formālās izglītības iestādes un tās darbinieku kompetenču pārvaldības procesu. Tai skaitā, turpināts darbs pie definīciju apkopošanas raksturīgajiem skolotāju kompetenču pārvaldības procesa atslēgas vārdiem. Ir izstrādāts metodoloģijas plāns, aprakstot ontoloģijas sastādīšanas gaitu un kritērijus, tā nodrošinot tās zinātniskumu.

Praktiskās pētniecības 5. darbības realizācija

5. darbības realizācijai tiek veikta 2.darbības ietvaros radītā vērtēšanas instrumentārija pārnese uz formālās izglītības iestādēm, iesaistot projekta dalībskolas kompetenču pārvaldības procesa praktiskā aprobācijā. Par aprobācijas procesa norisi un tās sākotnējiem rezultātiem tiek gatavota zinātniska publikācija “Piloting a teacher competence development model in schools”.  Publikācijas pieteikums ir akceptēts prezentēšanai “Eiropas skolotāju izglītības asociācijas konferencē’’ (Rīga, Latvija 07.-08.06.2019.). Ir iesniegta un prezentēta INTED (International Technology, Education and Development) starptautiskā zinātniskā konferencē, (Valensija, Spānija 12.03.2019)  zinātniskā publikācija par skolotāju snieguma vērtēšanai radīto un validēto snieguma līmeņu aprakstu matricu “Framework of teacher performance assessment to support teaching 21st century skills”. Matrica ir aprobēta darbā ar praktizējošiem skolotājiem skolās, par ko sagatavota, iesniegta un akceptēta konferencē ESERA2019 (European Science Education Research Association) (Boloņa, Itālija 26.08. – 30.08.2019.)  publikācija „Science and Math Teachers Perfomance Assessment to Develop Personalized Professional Learning”. Zinātniskā publikācija par skolotāju testu izveidi un aprobāciju “Designing & piloting online tests as part of a teacher competence assessment” ir iesniegta, akceptēta un tiks prezentēta starptautiskā zinātniskā konferencē “SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION” (Rēzekne, Latvija 24.-25.05.2019.).

Praktiskās pētniecības 3. darbības realizācija

Projekta 3. darbības ietvaros turpinās ontoloģijas izveide, kas raksturo formālās izglītības iestādes un tās darbinieku kompetenču pārvaldības procesu, tai skaitā, turpināts darbs pie definīciju apkopošanas raksturīgajiem skolotāju kompetenču pārvaldības procesa atslēgas vārdiem.

Kā arī turpinās skolotāju raksturīgo profilu (universālais, konkrētais un reālais) pārvaldības apakšprocesa konceptuālā izstrāde saistībā ar skolas mērķu sasniegšanu validācijai formālās izglītības iestāžu vidē.  Tiek plānota skolotāju kompetenču profilu sasaiste ar personalizētiem profesionālās mācīšanās modeļiem formālās izglītības iestāžu vidē, kā viens no kompetenču pārvaldības pamatprocesiem.

Praktiskās pētniecības 5. darbības realizācija

Projekta dalībskolās 2019. gada pavasara semestra periodā notika skolotāju kompetenču pārvaldības modeļa pilotēšana ar uzsvaru uz modeļa 4. fāzi – kompetenču attīstību. Maijā tika apkopoti skolu iesūtītie materiāli un atgriezeniskā saite par pilotēšanas procesu. Tika iesniegta zinātniskā publikācija “Piloting a Teacher Competence Management Model in Schools”, kas tiks publicēta konferences rakstu krājumā “ATEE Spring Conference 2019 proceedings”. Tika iesniegts konferences raksta pieteikums “Assessment for identifying teacher competence gap in the context for improving teaching 21st century skills” 12. Gadskārtējajā starptautiskajā izglītības, pētniecības un inovāciju konferencē (ICERI2019).

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju tika organizēta ekspertu diskusija ‘’Darbinieku kompetenču pārvaldība organizācijā (t.sk. skolā) attīstības risinājumu identificēšanai‘’, piedaloties nozares pārstāvjiem, projekta dalībniekiem no aprobācijas skolām un partneriem no Baltijas Datoru Akadēmijas (Rīgā, 28.05.2019), lai plānotu kompetenču pārvaldes ieviešanas validēšanas gaitu un saņemtu atgriezenisko saiti.

Paralēli šīm darbībām, tiek precizētas izstrādātās vērtēšanas metodes (t.sk. testi) zināšanu pārneses vajadzībām.

Prezentācijas

Prezentācijas nosaukums: Designing & piloting online tests as part of a teacher competence assessment 

Pasākuma nosaukums: SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION

Vieta, laiks: Rēzekne, Latvija, 23.05.2019

Prezentētājs: Anete Butkēviča

 

Prezentācijas nosaukums: Darbinieku kompetenču pārvaldība organizācijā (t.sk. skolā) attīstības risinājumu identificēšanai

Pasākuma nosaukums: Ekspertu diskusija “’Darbinieku kompetenču pārvaldība organizācijā (t.sk. skolā) attīstības risinājumu identificēšanai”

Vieta, laiks: Rīga, Latvija, Latvijas Universitāte, 28.05.2019

Prezentētājs: Dace Namsone

 

Prezentācijas nosaukums: Skolotāju kompetences un to profesionāla attīstība 

Pasākuma nosaukums: Zināšanu agora

Vieta, laiks: Rīga, Latvija, Latvijas Universitāte, 17.05.2019

Prezentētājs: Dace Namsone

Praktiskās pētniecības 3. darbības realizācija

Projekta 3. darbības ietvaros noslēdzas ontoloģijas izveide, kas raksturo formālās izglītības iestādes un tās darbinieku - skolotāju kompetenču pārvaldības procesu. Skolotāju raksturīgo profilu (universālais, konkrētais un reālais) pārvaldības apakašprocesa konceptuālā izstrādes gaita saistībā ar skolas mērķu sasniegšanu tiek apkopota zinātniskā publikācijā 5. darbības ietvaros. Projektā izstrādātās skolotāju kompetenču pārvaldības pieeja, kas sasaistīta ar personalizētiem profesionālās mācīšanās modeļiem, tiek plānota ieviešanai formālās izglītības iestāžu vidē kā jauns kompetenču pārvaldības pakalpojums.

Praktiskās pētniecības 5. darbības realizācija

5. darbības ietvaros tiek veikta iepriekšējo pētījumu rezultātā iegūto zināšanu un radīto instrumentu un metožu pārnese uz neformālās izglītības vidi.

Tā kā formālās izglītības vidē, atšķirībā no uzņēmējdarbības vides, organizācijas (skolas) un to dibinātāji ir dažādas juridiskas personas, tas ir, skolu dibinātāji un finansējuma turētāji lielākoties ir pašvaldības, tad pašvaldības iesaistās arī kompetenču pārvaldības procesā. Tāpēc tika analizēti pētījuma veicējiem pieejamie dati no divām pašvaldībām, lai apzinātu pētījumā radīto kompetenču (21.gs. prasmju) vērtēšanas ietvara un izstrādāto vērtēšanas metožu plašāku pielietojamību kompetenču profesionālās attīstības vajadzībām pašvaldības griezumā. Par iegūtajiem datiem nolasīts referāts  “Science and Math teachers performance assessment to develop personalized professional learning” 13. starptautiskajā konferencē “ESERA’19” 26.-30.08. Boloņā, Itālijā.

Pārskata periodā (augusts – oktobris) darbības ietvaros pētījuma vajadzībām izveidotā skolu grupā tika analizētas iespējas uzlabot mērķu kaskadēšanas procesu, kompetenču vērtēšanas metožu pielietošanu, kompetenču pārvaldības procesa ontoloģijas piemērotību ar mērķi rast risinājumus kompetenču pārvaldības procesa uzlabošanai formālās izglītības institūcijās.

Šim nolūkam 2.10.2019. notika seminārs projektā iesaistīto skolu vadības komandām (16 dalībnieki), kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar rezultātu datiem par stundu vērošanu un testu pildīšanu (skolotāju kompetenču vērtēšanu). Kā arī tika diskutēts par skolotāju kompetenču pārvaldības modeļa pilotēšanas gaitu, secinājumiem, skolu vides īpatnībām saistībā ar šāda modeļa ieviešanu, turpmākām sadarbības iespējām.

Pētījumā iegūtie dati izmantoti publikācijas “Assessment for identifying teacher competence gap in the context for improving teaching 21st century skills” sagatavošanai. Publikācija ir ievietota konferences rakstu krājumā “ICERI2019 Proceedings”.  Sagatavots un nolasīts referāts 12. gadskārtējajā starptautiskajā izglītības, pētniecības un inovāciju konferencē “ICERI’2019” 11.-13.11. Seviljā, Spānijā.

Prezentācijas

Prezentācijas nosaukums: Assessment for identifying teacher competence gap in the context for improving teaching 21st century skills

Pasākuma nosaukums: 12. Gadskārtējajā starptautiskajā izglītības, pētniecības un inovāciju konference ICERI'2019

Vieta, laiks: Sevilja, Spānija 11.-13.11.2019

Prezentētājs: Dace Namsone

 

Prezentācijas nosaukums: Science and Math teachers performance assessment to develop personalized professional learning

Pasākuma nosaukums: 13. starptautiskā konference ESERA'19

Vieta, laiks: Boloņa, Itālija. 26.-30.08.2019

Prezentētājs: Dace Namsone

 

Prezentācijas nosaukums: Skolotāju kompetenču pārvaldības modeļa pilotēšana: secinājumi un skolu stundu vērošanas un testu rezultātu dati

Pasākuma nosaukums: Seminārs projekta dalībskolām

Vieta, laiks: Rīga, Latvija 02.10.2019

Prezentētājs: Dace Namsone

 

Prezentācijas nosaukums: Pētnieku forums

Pasākuma nosaukums: “Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā – efektīvi un radoši”

Vieta, laiks: Rīga, Latvija 22.08.2019

Prezentētāji: Līga Čakāne, Inese Dudareva, Dace Bērtule, Anete Butkēviča

Praktiskās pētniecības 3. darbības realizācija

Balstoties uz projekta 1. un 2. darbībās veikto pētniecisko darbu, projekta 3. darbības noslēgumā tika apkopota ontoloģija, kas raksturo formālās izglītības iestādes un tās darbinieku - skolotāju kompetenču pārvaldības procesu. Balstoties uz izglītības pētniecības literatūru, tika definēti galvenie procesa jēdzieni un izveidoti katra procesa fāžu posmi, apkopotas atziņas no līdzīga veida pētījumiem. Tika identificētas atsevišķas ontoloģijas atšķirības starp formālās un neformālās izglītības iestāžu vides īpatnībām.

Praktiskās pētniecības 5. darbības realizācija

5. darbības noslēgumā tika apkopotas iegūtās zināšanas un pieredze par projektā izstrādāto un aprobēto instrumentu un metožu pārnesi uz formālās izglītības vidi. Pārskata periodā (novembris, 2019 - janvāris, 2020) tika sagatavots zinātniskais pārskats par 5. darbību un organizēts projekta noslēguma seminārs ar iesaistīto skolu vadības komandām, projekta partneriem no Baltijas datoru akadēmijas. Seminārā arī uzstājās Valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa, paplašinot ieskatu par kompetenču pārvaldības iedzīvināšanu valsts pārvaldē. Skolu vadības komandas kopā ar kompetenču pārvaldības modeļa izstrādātājiem diskutēja par modeļa izmantošanas pieredzi skolās un tā novērtējumu, īpaši atzīmējot, ka viņiem tā ir bijusi unikāla un noderīga pieredze, kas līdzšinējā darbā skolās nav gūta.

Kopā ar projekta partneri tika sagatavots pētnieciskais raksts Identifying and Addressing Teacher Competence Gaps for Evidence-based Professional Development un iesniegts uz zinātnisko žurnālu Professional Development in Education (Taylor and Francis). Rakstā tiek analizēti projektā izstrādātie, aprobētie un uzlabotie un no cita tipa organizāciju vides pārnestie kompetenču vērtēšanas instrumenti un pieejas kā iespējamie risinājumi personalizētai un uz pierādījumiem balstītai skolotāju profesionālajai pilnveidei. Šādi risinājumi ir jo īpaši svarīgi ņemot vērā valstī uzsākto pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu. Izstrādātā un aprobētā kompetenču pārvaldes modeļa pilnīgākai ieviešanai un iedzīvināšanai aplūkotajās formālās izglītības iestādēs jeb skolās, tika uzsvērta pašvaldību svarīgā loma. Pašvaldības, kā skolu dibinātājs un finansējuma turētājs pieņem lēmumus, kas ietekmē skolu organizācijas procesus, tai skaitā skolotāju kompetenču vērtēšanu un profesionālās pilnveides plānošanu. Kā arī, pētnieciskajā rakstā aktualizējas jauna konceptualizācija par skolu vadības līmeņa lomu – kādas darbības būtu jāveic direktoriem un direktoru vietniekiem saistībā ar kompetenču pārvaldes procesu ieviešanu skolā un kāds atbalsts būtu nepieciešams, lai apgūtu un pildītu šo lomu.

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs plāno turpināt šajā projektā iesākto pētniecisko darbību Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā (FLPP) “Inovatīvas pieejas skolotāju kompetenču vērtēšanai personalizētam profesionālās mācīšanās risinājumam” iesaistot skolas un pašvaldību izglītības pārvaldes (periods 2020-2023).

Prezentācijas

Prezentācijas nosaukums:  Noslēguma seminārs par kompetenču pārvaldības procesu skolās un Skolas vadības kompetenču ietvaru

Prezentētāji: Dace Namsone un Ilze Saleniece

Prezentācijas nosaukums:  Kompetenču pieeja valsts pārvaldē

Prezentētājs: Agita Kalviņa

Pasākuma nosaukums: noslēguma seminārs projekta dalībskolām

Vieta, laiks: Rīga, Latvija

Prezentācijas nosaukums: Kā identificēt skolotāju profesionālās pilnveides vajadzības 21.gs. prasmju mācīšanai?

Prezentētājs: Dace Namsone

Pasākuma nosaukums: Latvijas Universitātes 78. konference

Vieta, laiks: Rīga, Latvija

 

Sadarbībā ar Baltijas Datoru Akadēmiju.