Projekta nosaukums latviski: Datos balstītu risinājumu izveide skolas izaugsmei

Projekta nosaukums angliski: Development of Data-Driven Solutions for School Improvement

Projekta numurs: lzp-2021/1-0445

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta sadarbības partneri: -

Projekta vadītājs: Ilze France

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 285 000,00 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 285 000,00 EUR.

Informācija par projektu:
Pētniecības projekta mērķis ir veidot zināšanu bāzi datu pratības kompetences un datu pratības risinājumu attīstībai, ieviešanai un vadībai skolās, izstrādājot datos balstītus risinājumus skolas izaugsmes nodrošināšanai. Projekts sniegs ieguldījumu aktuālās un būtiskās izglītības politikas iniciatīvās un reformās: pāreja uz jaunu mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā; izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izstrāde un ieviešana; abas iniciatīvas ir ar mērķi uzlabot un sekot līdzi skolēnu mācīšanās dinamikai. Projekta ietvaros piedāvātie risinājumi: izglītības sektora cilvēkresursu datu pratības kapacitātes veidošana un attīstība; ar datu un vērtēšanas pratību saistītu zināšanu, datos-balstītu risinājumu, instrumentārija un metodoloģiju nodrošināšana. Projekta stratēģiju veido trīs posmi: Izpēte un modelēšana; Testēšana/pilotēšana un prototipēšana; Zināšanu un pētniecībā balstītu risinājumu pārnese uz izglītības politiku un praksi. Pētniecības projekta rezultātā starpdisciplināra pētnieku komanda radīs: pētniecībā balstītu un kompleksu datu pratības ietvaru izglītības iestādēm; profesionālās pilnveides programmas skolotājiem, skolas vadības komandām un vērtēšanas ekspertiem par datu un vērtēšanas pratību; pētniecībā balstītu IT sistēmas prasību specifikāciju datos balstītu digitālo risinājumu izstrādei, iekļaujot arī datu analīzes un komunikācijas veidnes; metodoloģiju un vadlīnijas projekta ietvaros radīto produktu lietošanai; rekomendācijas politikas veidotājiem.

Zinātniskā grupa: 
1.1. vadošais pētnieks/ zinātniskais vadītājs Ilze France;
1.2. vadošais pētnieks/ izpildītājs Dace Namsone;
1.3. pētnieks/ galvenais izpildītājs Ģirts Burgmanis;
1.4. pētnieks/ izpildītājs (studējošais) Ilze Saleniece;
1.5. pētnieks/ izpildītājs (studējošais) Pāvels Pestovs;
1.6. zinātniskais asistents/ izpildītājs (studējošais)  Anete Butkēviča.