Starpdisciplināra mācību programma (4. - 6.kl.) STEM jomā

DABASZINĀTNES MATEMĀTIKA TEHNOLOĢIJAS

3 gadu mācību cikls

Uzdrīksties! Domā! Radi!

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra projekts "Prātnieku laboratorija" ir interešu izglītības skola, kas piedāvā alternatīvu, mērķtiecīgu, padziļinātu mācīšanos eksaktajās zinātnēs 4. - 6. klases skolēniem eksperimentējot, pētot, radot jaunus produktus, atklājot, veidojot, papildinot zināšanas un prasmes, saskatot kopīgo un atšķirīgo.

Tā ietver dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju jomas nodarbības, kas izveidotas pēctecīgi trīs gadu mācību ciklam, balstoties arī uz pilnveidotā mācītbu satura piedāvātajiem sasniedzamajamiem rezutlātiem.  Īpaša uzmanība tiek veltīta arī komunikācijas, domāšanas, sadarbības, vērtēšanas un domāšanas par domāšanu prasmju attīstīšanai.

Padziļinātā programma:

SKOLA2030 pilnveidotais mācību saturs
JOMAS PRIEKŠMETI
DABASZINĀTNES ♦ Dabaszinības
MATEMĀTIKA ♦ Matemātika
TEHNOLOĢIJAS ♦ Dizains un tehnoloģijas
♦ Datorika
CAURVIJU PRASMES
♦ Kritiskā domāšana un problēmrisināšana
♦ Jaunrade ♦ Sadarbība
♦ Pašvadīta mācīšanās ♦ Digitālā pratība

►►►

"Prātnieku laboratorijas" padziļinātā programma

Pētījumu veikšana

Inženiertehnisku produktu radīšana

Programmēšana un robotika

Stratēģiju apguve un lietošana

Matemātisku modeļu apguve

 

Nodarbībās skolēniem ir iespēja:

veikt aizraujošus eksperimentus, pētīt dabā un laboratorijā
attīstīt domāšanas un matemātikas prasmes
spert pirmos soļus programmēšanas pasaulē
radīt, plānot un īstenot savas idejas

 

Programma ietver:

problēmsituāciju risināšanu, kad nodarbību vadītājs kopīgi ar prātniekiem meklē atbildes uz nodarbībā uzdoto jautājumu; prātnieki veido prototipus un dažādus modeļus, apgūstot inženiertehniskās, zinātniskās, kritiskās un analītiskās domāšanas veidus;
pašizziņu un pašvadību, kad prātnieki plāno uzdevumu veikšanas procesu un uzņemas atbildību par to, seko līdzi savai darbībai, izvērtē to, nebaidās kļūdīties, mācoties no kļūdām, mācās novērtēt paša progresu, kā arī veidot pozitīvas attiecības un vidi sev apkārt,
radošuma attīstīšanu, kad prātnieki rada daudz un dažādu ideju, starp tām cenšas atrast savu unikālo ideju, mācās dažādi lūkoties uz risināmo jautājumu, izvērtēt savu piedāvājumu un to uzlabot.  

 

Programmas izmantošanas veidi:

Programmas īstenošana skolā Moduļi skolēnu grupām Nodarbību izbraucieni

Skola pati var īstenot "Prātnieku laboratorijas" mācību programmu.

Lai to paveiktu, skolas skolotāju komandai tiek organizētas apmācības, izmantojot izstrādāto mācību programmu, nodarbību plānus un metodiskus ieteikumus. 

"Prātnieku laboratorijas" programmas atsevišķus moduļus ir iespējams izmēģināt organizējot izbraukumu stundas skolēniem uz Latvijas Universitāti. Iepriekš saskaņojot vēlamo mācību saturu, nodarbību skaitu dienā un tikšanās reižu skaitu.

"Prātnieku laboratorija" piedāvā izbraukumu mācību nodarbības Jūsu skolā, saskaņojot vēlamo mācību saturu, nodarbību skaitu dienā un tikšanās reižu skaitu.

AKTUĀLĀS APMĀCĪBAS  
 
"Prātnieku laboratorijas" Latvijas Universitātē
Piedāvājam vecākiem pieteikt savus bērnus interešu izglītības pulciņam STEM jomā Latvijas Universitātes telpās. Pēctecīgas nodarbības visa gada garumā, divas reizes nedeļā. Pieteikties iespējams jebkurā no piedāvātajām klašu grupām.
NODARBĪBAS SKOLĒNIEM (4. - 6. klasei)
 

Programmas piemērs (vienam tematam):

5.kl. temats - GAISMA

DABASZINĀTNES MATEMĀTIKA TEHNOLOĢIJAS
6 nodarbības 4 nodarbības 4 nodarbības

•Izpēta un modelē gaismas īpašības #*

 

•Izpēta savu sānu redzi, salīdzina dažādu dzīvnieku redzes #*

 

•Veido projektora un periskopa modeļus, izdara secinājumus #^& 

•Izveido optimālo modeli  telpu apgaismošanai #^&

 

•Pēta atstarošanos no dažādiem materiāliem un izveido lāzeru spēli, izmantojot tajā dažādas stratēģijas #*^&

•Modelē robota darbību, nolasot mērījums - gaismas daudzums, izstrādā  programmas algoritmu  (stāvokļa diagramma) #^

 

•Modelē ar robotu saulespuķes sekošanu saules gaismai, izmantojot divus krāsu sensorus un izmantojot komandu  “Diapazons” #^&

Veido kopsavilkumu un prezentē savus izveidotos prototipus - produktus ^&

 # → Jēdzienu, procesa apguve

 ^  Metodes vai stratēģijas apguve

 & → Inženiertehniskā domāšana

 * → Pētnieciskā domāšana

 

Sadarbības skolas*

Īstenots kāds no Prātnieku laboratorijas piedāvājumiem.
Bauskas bērnu un jauniešu centrs Brocēnu vidusskola
Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola Babītes vidusskola
Ikšķiles brīvā skola Jelgavas 2. pamatskola
Jelgavas Valsts ģimnāzija Limbažu novada ģimnāzija
Mārupes Valsts ģimnāzija Pilsrundāles vidusskola
Salaspils 1. vidusskola Saldus vidusskola
Saldus pamatskola Smiltenes pamatskola
Staiceles pamatskola Engures vidusskola
Rīgas Valda Zālīša sākumskola Rīgas Daugavas pamatskola
Laurenču sākumskola Rāmuļu pamatskola
Cēsu 2.pamatskola Cēsu pilsētas vidusskola
Privātā vidusskola "Patnis" Privātā sākumskola "Domdaris"
Siguldas 2. pamatskola Tukuma 2. vidusskola
Vecumnieku vidusskola Tukuma  novada Zemgales vidusskola
Lielvārdes pamatskola Riebiņu vidusskola
 

Vēlies uzzināt papildus informāciju?

E-pasts: pratnieku.laboratorija@lu.lv

Tel.: +371 29244850 (Ilze France - Prātnieku laboratorijas vadītāja)

                   

Projekta nosaukums: Prātnieku laboratorija

Projekta īstenotājs: LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Projektu administrē LU Fonds, atbalstītājs un mecenāts SIA “Mikrotīkls”

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada jūnijs – 2020.gada novembris

Kopējās izmaksas: 174 234 EUR

Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Dr, math. Ilze France

Projekta mērķi:

  • izveidot un aprobēt skolēnu (4.-7.klase) integrētu dabaszinātņu, matemātikas un programmēšanas skolas pēctecīgu trīs gadu cikla nodarbību sistēmu, kas veido atsevišķus mācību moduļus, ilgtermiņā piesaistot skolēnus, kas ir konkurētspējīgi EUSO ( Eiropas dabaszinātņu olimpiāde) un studijām LU
  • radīt inovatīvu praktizēšanās bāzi dabaszinātņu un matemātikas skolotāju studiju programmām modernizētā, transformējamā, skolēniem atbilstīgā mācību vidē

Realizēts sadarbībā ar:

  • Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts “Inovatīvas pieejas skolotāju kompetenču vērtēšanai personalizētam profesionālās mācīšanās risinājumam”. Realizēšana: 2020.gada janvāris- 2022.gada decembris
  • Valsts izglītības satura centra projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030). Realizēšana: 2016. gada oktobris — 2021. gada oktobris.