Projekta nosaukums: “Inovatīvas pieejas skolotāju kompetenču vērtēšanai personalizētam profesionālās mācīšanās risinājumam”

Projekta nosaukums angliski: Innovative solutions in assessing teacher competences for personalised professional learning

Projekta numurs: lzp-2019/1-0269

Finansētājs: Latvijas Zinātnes padome, Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu programma

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2020. – 31.05.2023.

Kopējās izmaksas: 283 818 EUR

Projekta vadītāja: vadošā pētniece, Dr, paed. Dace Namsone

Projekta mērķis: veikt pētniecību, kuras rezultātā tiks radīts inovatīvs, pētniecībā balstīts un sistemātisks ietvars, kas sevī apkopo vairākus elementus.

Tas iekļauj metodoloģiju skolotāju kompetenču (mācīt un vērtēt skolēnu 21. gadsimta prasmes) vērtēšanai, lai identificētu plaisu starp piemītošajām un nepieciešamajām kompetencēm. Šāda metodoloģija, kā vairāku vērtēšanas instrumentu kopums ar vadlīnijām to lietošanai, palīdzēs identificēt atšķirību starp nepieciešamajām un skolotājiem pašlaik piemītošajām kompetencēm.

Ietvars iekļauj personalizētu skolotāju mācīšanās profilu izveidošanu. Mācīšanās profili kalpo kā paskaidrojošas vadlīnijas profesionālās pilnveides un mācīšanās pieeju un intervenču raksturojumam, kuru pielietošana var palīdzēt minimizēt skolotājiem identificēto kompetenču plaisu. Tiks izstrādāta un aprobēta skolotāju izglītotāju profesionālās pilnveides programma, lai veicinātu plašāku sistemātiskā ietvara ieviešanu izglītības sistēmā.

Projektā ir plānots skolās pilotēt izstrādāto ietvaru, lai apkopotu jaunās zināšanas un pieredzi, kā to ieviest Latvijas izglītības sistēmā. Jaunais mācību saturs ienes pārmaiņas tajā, kā notiek mācīšana un mācīšanās. Minētās inovatīvās pieejas skolotāju profesionālajai pilnveidei, apkopotas vienā sistemātiskā rāmī, ņem vērā potenciālo risku tam, ka skolotājiem nepiemīt vajadzīgās kompetences, ka viņiem nepieciešams sistemātisks atbalsts, lai pilnvērtīgi realizētu satura reformu Latvijas skolās.

Projekta īstenošana:

Pētnieciskais projekts tiek veiksmīgi turpināts un tuvojas tā noslēgumam. Līdz šim projekta ietvaros LU SIIC pētnieki ir veikuši gan teorētisku (skolotāja pašnovērtēšanas ietvara izstrādi, jēdziena “skolotāja profesionālās pilnveides vajadzības” konceptualizēšanu, vajadzībās balstīta skolotāju profesionālās pilnveides modeļa izstrādi), gan empīrisku darbu (skolotāju mācīšanās vajadzību noteikšana, profesionālās pilnveides modeļa ieviešana un uzlabošana). Pētījumu gaitā iegūtie rezultāti vedina uz secinājumiem, ka atkarībā no skolotāju mācīšanās vajadzībām, identificējami seši atšķirīgi skolotāju profili. Turpmākā projekta gaita tiks veltīta atbilstošu profesionālās pilnveides risinājumu izstrādāšanai un izmēģināšanai, lai noskaidrotu, kādi risinājumi ir atbilstošākie, lai panāktu izmaiņas dažāda profila skolotāju praksē. Projekta ietvaros atklāts arī Latvijā jauns pētījumu virziens – skolotāju profesionālās pilnveides ieviešanas pētniecība. Šis pētījumu virziens ir nozīmīgs, lai saprastu, kāda ir mijiedarbība starp skolotāju, skolas vadību un profesionālās pilnveides īstenotāju, lai profesionālajā pilnveidē apgūtais pēc iespējas pilnvērtīgāk ienāktu skolotāja ikdienas praksē. Pētījumus skolotāju profesionālās pilnveides ieviešanā plānots turpināt nākošajos pētnieciskajos projektos.

Publikācijas:

 • Bērtule, D., Greitāns, K., Namsone, D. (2020). Primary Science Teachers’ Performance Assessment about Students’ Cognitive Activation. NFSUN 2020. 9-12.06.2020. Aarhus, Denmark. Pilnteksts
 • Greitāns, K., Bērtule, D., Namsone, D. (2020). Science and Math Teachers’ Performance Assessment about students’ self-directed learning. NFSUN 2020. 9-12.06.2020. Aarhus, Denmark. Pilnteksts
 • Greitāns, K., Namsone, D. (2020). Design of scientific argumentation centered unit about hydrocarbons. The 15th European Conference on Research in Chemical Education ECRICE 2020. 6.-8.07.2020. Rehovot, Israel. Kopsavilkums
 • Greitāns, K., Dudareva, I. & Namsone, D. (2020). The Development and Assessment of Blended Learning-based In-service Teacher’s Professional Development Model. Proceedings of the 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2020) Conference (pp. 4955-4962). IATED publications. DOI:https://doi.org/10.21125/iceri.2020.1076 ; Pilnteksts
 • Dudareva, I., Namsone, D., Butkēviča, A. & Čakāne, L. (2021). Teacher Competence Gap Identification by Using an Online Test. Proceedings of the 15th International Technology, Education and Development (INTED 2021) Conference (pp. 9787-9791). IATED publications. DOI: https://doi.org/10.21125/inted.2021.2039 Presented online at INTED 2021 conference on 08.03.2021 Prezentācija ; Pilnteksts
 • Greitāns, K., Eriņa, D. & Namsone, D. (2021). Linking teacher professional development needs with appropriate solutions: insights from an iniative in Latvia. Proceedings of the 15th International Scientific Conference SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION (SIE 2021) (Vol IV, pp. 6388). Rezekne Academy of TechnologiesPress. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol4.6388 Presented online at SIE 2021 conference on 02.06.2021 Prezentācija ; Pilnteksts
 • Namsone, D., Čakāne, L. & Eriņa, D. (2021). Skolotāju pašnovērtēšanas teorētiskais ietvars 21. gs. prasmju mācīšanai (Theoretical framework for teachers self- assessment to teach 21st century skills). Proceedings of the 15th International Scientific Conference SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION (SIE 2021) (Vol II, pp. 6437). Rezekne Academy of Technologies Press. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol2.6437 Presented online at SIE 2021 conference on 02.06.2021. Prezentācija ; Pilnteksts
 • Greitāns, K., Eriņa, D. & Namsone, D. (2021). Prioritization of STEM Teachers Professional Development Needs for Designing Evidence-based Professional Development Solutions. The 14th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA 2021). 30.08.-03.09.2021. Prezentācija ; Kopsavilkums
 • Eriņa, D., Namsone D. (2021). A Methodology for How to Identify Science Teacher Professional Development Needs in the Group Level. The 14th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA 2021). 30.08.-03.09.2021. Prezentācija ; Kopsavilkums
 • Namsone, D., Čakāne, L. & Butkēviča A. (2021). Identification of Professional Development Needs of a Group of Teachers for Attaining School Goals. The 19th Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI 2021). 23.-27.08.2021. Kopsavilkums
 • Greitāns, K., Namsone, D. (2022) ROLE OF SCHOOL LEADERSHIP TEAM IN THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL-BASED TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL. Proceedings of the 16th International Technology, Education and Development (INTED 2022) Conference (pp. 4004-4012). IATED publications. DOI: doi.org/10.21125/inted.2022.1094 Presented online at INTED 2022 conference on 08.03.2022 Prezentācija ; Pilnteksts

SAITE UZ LU OFICIĀLO LAPU