Periods (01.12.2020 - 28.02.2021.)

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar SIA “Izglītības sistēmas” turpina projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” īstenošanu, lai sasniegtu pirmās darbības (Rūpnieciskais pētījums – zinātniskās literatūras un lokālās situācijas analīze, prototipa konceptuāla modelēšana) un otrās darbības (Rūpnieciskais pētījums – uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa dokumentācijas izstrāde) definētos rezultātus:

1.darbības ietvaros paveiktais:

 1. Sagatavoti 11 valsts pārbaudes darbu datu analīzes pārskatu piemēri izglītības iestāžu vadībām un viens pārskats pašvaldības vadībai, lai demonstrētu iespējamos atgriezeniskās saites sniegšanas risinājumus pašvaldības, skolas un klases līmenī. Pārskatos izstrādē, analizējot datus, izmantots iepriekšējā ceturksnī izstrādātais datu analīzes algoritms skolām ar atšķirīgu vidējo skolēnu snieguma līmeni.
 2. Veiktas 11 diskusijas (14.12.-18.12.2020.) ar Liepājas izglītības iestāžu vadību pārstāvjiem un viena diskusija ar Liepājas pašvaldības vadību, lai iegūtu atsauksmes par sagatavotajiem valsts pārbaudes darbu datu pārskatu piemēriem un precizētu izglītības iestāžu vadītāju vajadzības saistībā ar atgriezeniskās saites nodrošināšanu skolēna snieguma uzlabošanai nozīmīgu intervenču sagatavošanai.
 3. Turpināta padziļināta zinātniskās literatūras analīze par skolēniem un skolotājiem aktuālas atgriezeniskās saites formu un saturu, kā arī uzsākta literatūrā aprakstīto pieeju apkopošana par skolas vadībai nozīmīgas atgriezeniskās saites saturu, kura būtu izmantojama skolas efektivitātes uzlabošanai.
 4. Uzsākta padziļināta zinātniskās literatūras apkopošana un aktuālu teorētisko modeļu analīze par datos balstītu lēmumu pieņemšanu skolas efektivitātes uzlabošanai.
 5. Sagatavots un iesniegts publicēšanai viens zinātniskais raksts, kura ietvaros apkopotas atziņas par validēto valsts pārbaudes datu analīzes modeli un dažādiem iespējamajiem datu analīzes šķērsgriezumiem, kuri būtu efektīvi izmantojami atgriezeniskās saites sniegšanai pašvaldības, skolas un klases līmenī.
 6. Izstrādāta pirmā versija rēķinpratības konceptuālajam modelim, kuru turpmāk plānots izmantot atbilstošu diagnosticējošo darbu sagatavošanā, kā arī IT atbalsta sistēmā datu struktūru, tabulu un to savstarpējo savienojumu izstrādē.
 7. Izstrādātas pirmās versijas tekstpratības (testa un atvērto atbilžu) un rēķinpratības diagnosticējošajiem darbiem 7.klasē, ietverot dažāda tipa uzdevumus (testa, atvērto atbilžu, ģeometriskā zīmējuma u.c.), kurus plānots izmantot IT atbalsta sistēmas prototipā atgriezeniskās saites sniegšanai visos līmeņos.

2.darbības aktivitātes:

Ir izveidota pirmā versija IT sistēmas prasību aprakstam: 

 1. izveidots darbplūsmu un moduļu saraksts
 2. datu modeļa (tabulas, to saistības) sākotnējā versija
 3. aprakstīta pirmā versija darbplūsmai par testa jautājumu vadību (jautājumu izveide, papildināšana vai maiņa, kā arī pareizo atbilžu ievade, sasaiste ar atgriezenisko saiti)

Ir izvēlēts potenciālais lietotāju saskarnes risinājums interaktīvajiem rēķinpratības uzdevumiem, kurš spēj nodrošināt parauga uzdevumu funkcionalitāti (figūru zīmēšanu), kā arī sniegt atgriezenisko saiti par skolēna darbībām (piegājienu skaits, laiks, izmantotie rīki, utt.).

Periods (01.09. - 30.11.2020.)

Uzsākti vairāki paralēli darbi, lai sasniegtu pirmās aktivitātes (Rūpnieciskais pētījums – zinātniskās literatūras un lokālās situācijas analīze, prototipa konceptuāla modelēšana) ietvaros definētos rezultātus:

 1. Veikta padziļināta zinātniskās literatūras analīze par skolēniem un skolotājiem aktuālas atgriezeniskās saites formu un saturu, t.i., kāda informācija ir nozīmīga skolēniem, lai motivētu mācīties, savukārt skolotājiem sniegtu priekšstatu par satura apguvi, stundas produktivitāti mācību procesā, kā arī nepieciešamajiem savas profesionālās pilnveides risinājumiem. Literatūras apskatā ietverta informācija par pašreizējo aktuālo starptautisko praksi;
 2. Veikta padziļināta zinātniskās literatūras analīze par skolēnu snieguma datu izmantošanu atšķirīgas atgriezeniskās saites iegūšanai dažādos skolas, kā organizācijas līmeņos (skolas vadība, skolotāji, skolēni);
 3. Veikta pieejamo skolēnu snieguma par 2018./2019.m.g. un 2019./2020.m.g. valsts pārbaudes darbos matemātikā un latviešu valodā datu analīze (Liepājas skolu 3., 6. un 9.klasēs), lai izstrādātu potenciālo datu analīzes algoritmu un noteiktu iespējamos datu analīzes šķērzgriezumus, kurus būtu iespējams izmantot jēgpilnas atgriezeniskās saites sniegšanai skolotājiem. Datu analīzes algoritma modelēšana balstīta sintezējot un pilnveidojot zinātniskās literatūras avotos aprakstītās pieejas;
 4. Apkopoti raksturīgie rēķināšanas prasmes novērtēšanai izmantotie uzdevumu piemēri 3., 6. un 9. klašu grupās, analizējot pieejamos valstu pārbaudes darbus. Izveidotas raksturīgo uzdevumu tipu grupas, kuras izmantotas, lai izveidotu pirmos skolēnu vērtēšanas IT sistēmas piemērus (raksturīgo uzdevumu digitālā formāta izveidošana).
 5. Uzsākts darbs pie atgriezeniskās saites par skolēna rēķināšanas prasmi sniegšanas teorētiskā modeļa – sistēmas konceptuālā apraksta izstrādes, identificējot nozīmīgākās prasmju dimensijas, kritērijus, snieguma līmeņus. Teorētisko modeli turpmākajos projekta posmos plānots izmantot IT atbalsta sistēmas prototipa veidošanai.
 6. Saistībā ar projekta 1.aktivitātes pirmo divu mēnešu rezultātiem iesniegts pieteikums (anotācija) starptautiskajai konferencei “15th annual International Technology, Education and Development Conference”Valensijā, Spānijā.

     Otrās aktivitātes (Rūpnieciskais pētījums – uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa dokumentācijas izstrāde) ietvaros ir izveidots pirmais iespējamais datu modeļa apraksts - datu struktūras un to saistība. Ir uzsākts meklēt iespējamās atvērtā koda programmatūras, kurām jau ir izstrādāta noteikta funkcionalitāte - piemēram, zīmēšanas. Paralēli ir uzsākts darbs pie kritēriju izveides, kuri ir nepieciešami atgriezeniskās sistēmas pilnvērtīgai darbībai. Kā izejmateriāls tiek izmantoti izveidoti paraugjautājumu tipi, kuri var būt sastopami testos dažādām klašu grupām.

       Visu projekta īstenošanas laiku norisinās 5. aktivitāte (Rūpnieciskais pētījums – pastāvīgas izplatīšanas aktivitātes). Gan finansējuma saņēmēja, gan sadarbības partnera telpās sabiedrībai redzamā vietā ir izvietoti informatīvi plakāti, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ir saskaņā ar Vadošās iestādes 2016.gada 30.decembra apstiprinātajām ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām. Tiek atjaunota informācija interneta vietnēs www.lu.lv un www.e-klase.lv .

Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros.

 

Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.augustam, kopējās izmaksas - 645 893,75 EUR.

 

Papildus informācija:

Dace Namsone, projekta zinātniskā vadītāja, dace.namsone@lu.lv

Laine Blūma, projekta administratīvā vadītāja, laine.bluma@lu.lv