14.12.2021.


Projektā iesācies jauns posms – prototipa izstrāde. 

 

Pamazām noslēdzas  1.darbības īstenošana:

 • Izmantojot zinātniskajā literatūrā gūtās atziņas par tekstpratības un rēķinpratības vērtēšanu, izstrādāts IT prototipa konceptuāls modelis, kurš apraksta diagnosticējošā darba uzdevumu indikatoru struktūru un atgriezeniskās saites sniegšanas struktūru.
 • Sagatavota dažāda līmeņa (skolēns, skolotājs, skolas vadība) atgriezeniskās saites modeļa, kurš apraksta satura apguves līmeņu deskriptorus, pilotversija. Izveidotais atgriezeniskās saites modelis sniedz iespēju aprakstīt skolēna sniegumu četrās grupās atbilstoši SKOLA2030 izstrādātajai metodikai (sācis apgūt, turpina apgūt, apguvis, apguvis padziļināti). Tāpat atgriezeniskās saites modelis sniedz iespēju aprakstīt skolēnu grupu sniegumu un iespēju skolotājam plānot nepieciešamās intervences.
 • Sagatavots pārskats par zinātniskajā literatūrā aktuāliem teorētiskajiem modeļiem datos balstītu lēmumu pieņemšanai skolas efektivitātes uzlabošanai un izmantošanai praksē.

Turpinās 2.darbības īstenošana:

 • Uzsākta jaunu diagnosticējošo darbu uzdevumu izstrāde: 1) tekstpratībā, lai novērtētu skolēnu zināšanas un prasmes dabaszinību kontekstā; 2) rēķinpratībā, lai novērtētu skolēnu zināšanas un prasmes darbā ar skaitļiem.
 • Uzsākta rēķinpratības darba par sakarībām un funkcijām un tekstpratības darba latviešu valodā digitalizācija un 2.pilotversijas izstrāde aprobācijas vajadzībām, precizējot 1.pilotversijas aprobācijas laikā konstatētās nepilnības un neprecizitātes.
 • Modelēta skolēnu grupu izdalīšana pēc to snieguma tekstpratības (latviešu valoda) darbā, izmantojot Raša (Rasch) modeli.
 • Sadarbojoties ar IT arhitektu, precizēts IT prototipa konceptuālais modelis, datu struktūra un indikatoru struktūra, kuras paredzētas IT sistēmas izveidošanai.

Ir uzsākta 3.darbības īstenošana:
Uzsākta IT sistēmas izstrāde, izstrādes darbi ir sadalīti četros posmos:

 1. posmā notiek datu modeļa uzprogrammēšana, pieslēgšanās Geogebra un informācijas nolasīšana no katras sīklietotnes;
 2. posmā tiek izveidota saskarne Geogebra vidē izveidoto uzdevumu importam, sasaistei ar klašu grupu, pratībām un citiem elementiem, kurus izmantos darbu veidošanā  un atgriezeniskās saites parādīšanā;
 3. posmā tiek izveidota skolotājam pieejamā funkcionalitāte un saskarne;
 4. posmā tiek izveidota skolēnam pieejamā funkcionalitāte un saskarne.

Šobrīd tuvojas noslēgumam pirmās fāzes programmēšanas darbi

 • Veicot datu modeļa programmēšanu, ir koriģēts izstrādāto indikatoru lietojums – tika nodalīta uzdevumu raksturojošā indikatora koda daļa no atbildes raksturojošā indikatoru koda daļas. Uzdevumu raksturojošā koda daļa tiks ievadīta kā Geogebra sīklietotnes nosaukums. Tas ļaus saīsināt ievadāmās informācijas apjomu uzdevumu izstrādātājiem, kā arī samazinās veicamo pārbaužu skaitu, importējot uzdevumu sistēmā. Šādam iedalījumam jau ir izveidoti testa uzdevumi, un tie ir nolasāmi ar izstrādē esošo IT sistēmu. 
 • Ir izveidota instrukcija kodu ierakstam Geogebra lietotnēs.
 • IT izstrādes rezultātā radušās izmaiņas tiek ieviestas arī IT sistēmas dokumentācijā.

5. darbības ietvaros paveiktais: 

 • Publicēts raksts “Development and validation of diagnostic assessment instrument for numeracy skills in 7th grade” ICERI (International Conference of Education, Research and Innovation), konferences tēžu krājumā.
 • Dalība ICERI konferencē ar referātu no 8.-10. novembrim Seviļā, Spānija. Referātā atspoguļots rēķinpratības diagnosticējošā darba aprobācijas process un darba validitātes/uzticamības izvērtēšanas un uzlabošanas iespējas.
 • Turpināta zinātniskā raksta sagatavošana par tekstpratības diagnosticējošā darba aprobācijas un datu validitātes/uzticamības uzlabošanas rezultātiem, kuru plānots iesniegt žurnālā “Studies in Educational Evaluation”.
   

15.10.2021.


LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra zinātniskās grupas paveiktais 1. darbības ietvaros:

 1. Sagatavots zinātniskās literatūras un līdzīgu pētījumu iepriekšējās pieredzes pārskats par vērtēšanas darbu, t.sk., diagnosticējošo darbu validitātes un uzticamības izvērtēšanas iespējām, nosakot optimālās datu analīzes pieejas tekstpratības un rēķinpratības diagnosticējošo darbu validitātes un uzticamības uzlabošanas nolūkos.
 2. Sagatavots zinātniskās literatūras analīzes par skolēniem, skolotājiem un skolas vadībai aktuālas atgriezeniskās saites formu un saturu pārskats. Turpināts darbs pie vairāku līmeņu (skolas vadība, skolotājs, skolēns) atgriezeniskās saites sniegšanas modeļa izstrādes un efektīvākā risinājuma izvērtēšanas.
 3. Izmantojot zinātniskās literatūras analīzes apkopojumu par dažādu līmeņu atgriezeniskās saites sniegšanas nozīmi skolas darbības efektivitātes uzlabošanā uzsākta atgriezeniskās saites modelēšana IT sistēmas vajadzībām. Sagatavots atgriezeniskās saites modelis, kurā ir iespējams individuāliem skolēniem pēc darbu izpildes piešķirt atbilstošus apguves līmeņus, grupēt skolēnus pēc apguves līmeņiem.
 4. Precizēti tekstpratības un reķinpratības diagnosticējošo darbu trīsdimensionālie ietvari (konceptuālie modeļi) izmantojot aprobācijas laikā iegūtās skolēnu atbildes. Abu diagnosticējošo darbu trīsdimensionālos ietvarus plānots izmantot datu analīzes vajazībām, atgriezeniskās saites konstruēšanai un citos mācību priekšmetos  paredzēto diagnosticējošo darbu izveidošanai.
 5. Izmantojot zinātniskajā literatūrā aprakstīto pieredzi un precizēto diagnosticējošo darbu trīsdimensionālo ietvaru, sadarbojoties ar IT arhitektu, sagatavots datu struktūras modeļa prototips, kuru paredzēts izmantot IT sistēmas izveidošanai.
 6. Turpināta padziļināta zinātniskās literatūras apkopošana un aktuālu teorētisko modeļu analīze par datos balstītu lēmumu pieņemšanu skolas effektivitātes uzlabošanai un to izmantošanas iespējām praksē.
 7. Pabeigta rēķinpratības diagnosticējošā darba 7.klasei 1.pilotversijas aprobācija rezultātu analīze, veicot satura un konstrukta validāciju, ticamības aprēķināšanu un diskriminācijas indeksa aprēķināšanu.
 8. Pabeigta tekstpratības diagnosticējošā darba 7.klasei 1.piltoversijas aprobācija, apkopotas aprobācijas laikā iegūtās skolēnu atbildes, apstrādātās kodējot atbilstoši datu analīzes vajadzībām.

Kopā ar LU sadarbības partneri SIA “Izglītības sistēmas” turpinās 2. darbības īstenošana:

Turpinās IT sistēmas projektēšana. Ir izveidotas un skaņotas visas galvenās darbplūsmas ar visām vizualizācijas skicēm:

 1. rēķinpratības un tekdstpratības uzdevumu ievade un pārbaude. Darbplūsmā ir paredzēts arī jauktā tipa uzdevumi, kas satur gan skaitliska tipa indikatorus, gan teksta tipa indikatorus.
 2. Uzdevumu izsūtīšana, aizpildes statusa apskatīšana;
 3. Atgriezeniskās saites saņemšanai izglītojamajam un pasniedzējam.

Ir pārbaudīta iespēja realizēt uzdevumu ievades darbplūsmu, pieslēdzoties Geogebra sistēmai:

 • Var nolasīt atslēgas atbilstību
 • Var noteikt lauka tipus (skaitlisks vai teksta);
 • Var nolasīt vērtību no lauka
 • Var saglabāt uzdevumu IT sistēmas prototipā

Lai pārbaudītu, vai rīkā varēs tehniski izveidot iespēju pasniedzējam saņemt atgriezenisko saiti ne tikai par katru skolēnu vai visu klasi, bet arī pa skolēnu grupām, tika izveidota un pārbaudīta darbplūsma uz desmit dažādu klašu datiem. Darbplūsmas ietvaros klasēs tika statistiski aprēķinātas vairākas skolēnu grupas, balstoties uz skolēnu sniegto atbilžu līdzību. Grupu skaitu un profilu noteica klasterizācijas algoritmi, balstoties uz tajos iebūvēto funkcionalitāti. Tika testēti vairāki algoritmi, izvēloties vienu (AffinityPropagation). Iegūtie rezultāti tika nodoti institūtam to lietderības izvērtēšanai un ieskatam kā varētu veidot atgriezenisko saiti grupu līmenī.
 
Turpinās darbs pie indikatoru kritēriju saraksta un struktūra izveides. Indikatori ir mazākais elements, kurš raksturo uzdevuma mērķi un atbildes interpretāciju atgriezeniskai saitei. Kritēriju sarakstam un struktūrai jau ir veikti vairāki saskaņošanas posmi. Noslēdzoties šim darbam, tiks uzsākti apjomīgāki IT sistēmas programmēšanas darbi.

Notikušas arī vairākas projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātes: 

 1. Novadīts viens seminārs (25.08.2021) ar Valmieras novada izglītības iestāžu vadības pārstāvjiem par skolas darbības un efektivitātes uzlabošanas vajadzībām aktuālas atgriezeniskās saites formu, apjomu un saturu. Semināra laikā aplūkoti pētnieku apstrādātie dati un to dažādie šķērsgriezumi, kurus plānots piedāvāt skolām potenciālās IT sistēmas gadījumā.
 2. Sagatavota un iesniegta publikācija “Development and validation of diagnostic assessment instrument for numeracy skills in 7th grade” ICERI (International Conference of Education, Research and Innovation), kur plānots iekļaut konferences tēžu krājumā. Konference plānota no 8.-10. novembrim Seviļā, Spānija. Rakstā plānots atspoguļot rēķinpratības diagnosticējošā darba aprobācijas procesu un darba validitātes/uzticamības izvērtēšanas un uzlabošanas iespējas.
 3. Uzstāšanās EARLI (The European Association for Research on Learning and Instruction), Zviedrija, Stokholma 23.-27.augusts tiešsaistes konferencē ar rakstu “Using student achievement data for decision making to improve school effectiveness”.
 4. Turpināta zinātniskā raksta sagatavošana par tekstpratības diagnosticējošā darba aprobācijas un datu validitātes/uzticamības uzlabošanas rezultātiem, kuru plānots iesniegt žurnālā “Studies in Educational Evaluation”.

15.06.2021.

ERAF projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” īstenošana turpinās.


1. darbības ietvaros paveiktais:

 1. Uzsākta zinātniskās literatūras un līdzīgu pētījumu iepriekšējās pieredzes apkopošana par vērtēšanas darbu, t.sk., diagnosticējošo darbu validitātes un uzticamības izvērtēšanas iespējām.
 2. Papildināts zinātniskās literatūras analīzes apkopojums par dažādu līmeņu atgriezeniskās saites sniegšanas nozīmi skolas darbības efektivitātes uzlabošanā ar padziļinātu praktisko piemēru (dažādu valstu izglītības pārvaldes institūciju un privāto uzņēmumu izveidoto rīku piedāvātie piemēri) izvērtējumu.
 3. Turpināta padziļināta zinātniskās literatūras analīze par skolēniem un skolotājiem aktuālas atgriezeniskās saites formu un saturu. Uzsākts darbs pie vairāku līmeņu (skolas vadība, skolotājs, skolēns) atgriezeniskās saites sniegšanas modeļa izstrādes un efektīvākā risinājuma izvērtēšanas.
 4. Turpināta padziļināta zinātniskās literatūras apkopošana un aktuālu teorētisko modeļu analīze par datos balstītu lēmumu pieņemšanu skolas efektivitātes uzlabošanai un to izmantošanas iespējām praksē.
 5. Precizēti tekstpratības un reķinpratības diagnosticējošo darbu trīsdimensionālie ietvari.
 6. Pabeigta tekstpratības diagnosticējošā darba 7.klasei 1. pilotversijas aprobācija 4 izglītības iestādēs, kopā iesaistot 317 skolēnus un 9 skolotājus. Pabeigta rēķinpratības diagnosticējošā darba 7.klasei 1.pilotversijas aprobācija. 
 7. Sagatavoti 3 tekstpratības diagnosticējošā darba 1.pilotversijas pārskati.

2. darbības aktivitātes:
Turpinās IOT sistēmas projektēšana, noslēdzot dažu galvenos elementus. Pēc lietotāju saskarnes risinājuma (Geogebra) izvēles ir nostiprināta sadarbība ar to: 

 • noslēgts sadarbības līgums starp “E-klasi” un “International Geogebra Institute” par mācību platformas izmantošanu;
 • izvēlēts labākais risinājums jautājumu (sīklietotņu) glabāšanai, kura notiks izstrādājamajā IT sistēmā  Base64 formātā;
 • izstrādāts uzmetums prasībām sīklietotņu izveidei Geogebra, kā arī nosacījumi, kā var pārbaudīt, vai izstrādātās sīklietotnes atbildīs izstrādājamajai IT sistēmai. 

Tiek turpināts attīstīt visu darbplūsmu aprakstu, ir uzzīmēti lietotāja ceļš un ekrānu skices jautājumu (sīklietotņu) sasaistei starp Geogebra un izstrādājamo IT sistēmu. 
 
Tika testēts, vai var izstrādāt algoritmu, kurš var automātiski klasificēt tekstpratības uzdevumus ar atvērtajām. Testa laikā ir gūts apstiprinājums, ka, balstoties uz marķētiem datiem jeb skolotāju iepriekš labotām atbildēm, var izveidot mašīnmācīšanās algoritmu, kurš ar 90% precizitāti nosaka, vai uz jautājumu ierakstītā atbilde ir uzskatāma par pareizu vai nepareizu. Balstoties uz šo testu, ir izveidota darbplūsma algoritmu izstrādei un atjaunošanai, kā arī veiktas korekcijas IT sistēmas projektā, jo tur ir jāparedz datu apmaiņa ar mašīnmācīšanās algoritmiem. 

5. darbības ietvaros:

 1. Novadīta viena fokusa grupas diskusija (07.06.2021) ar izglītības iestāžu vadības pārstāvjiem par skolas darbības un efektivitātes uzlabošanas vajadzībām aktuālas atgriezeniskās saites formu, apjomu un saturu. Fokusa grupas diskusijā piedalījās Valmieras Valsts ģimnāzijas, Liepājas 6.vidusskolas un Liepājas 15.vidusskolas vadības pārstāvji, skolu direktori un viņu vietnieki.
 2. Sagatavots un iesniegts viena raksta pieteikums ICERI (International Conference of Education, Research and Innovation) konferencei, kura plānota no 8.-10. novembrim Seviļā, Spānija. 
 3. Uzsākta zinātniskā raksta sagatavošana par tekstpratības diagnosticējošā darba aprobācijas un datu validitātes/uzticamības uzlabošanas rezultātiem, kuru plānots iesniegt žurnālā “Studies in Educational Evaluation”.

Periods (01.12.2020 - 28.02.2021.)

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar SIA “Izglītības sistēmas” turpina projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” īstenošanu, lai sasniegtu pirmās darbības (Rūpnieciskais pētījums – zinātniskās literatūras un lokālās situācijas analīze, prototipa konceptuāla modelēšana) un otrās darbības (Rūpnieciskais pētījums – uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa dokumentācijas izstrāde) definētos rezultātus:

1.darbības ietvaros paveiktais:

 1. Sagatavoti 11 valsts pārbaudes darbu datu analīzes pārskatu piemēri izglītības iestāžu vadībām un viens pārskats pašvaldības vadībai, lai demonstrētu iespējamos atgriezeniskās saites sniegšanas risinājumus pašvaldības, skolas un klases līmenī. Pārskatos izstrādē, analizējot datus, izmantots iepriekšējā ceturksnī izstrādātais datu analīzes algoritms skolām ar atšķirīgu vidējo skolēnu snieguma līmeni.
 2. Veiktas 11 diskusijas (14.12.-18.12.2020.) ar Liepājas izglītības iestāžu vadību pārstāvjiem un viena diskusija ar Liepājas pašvaldības vadību, lai iegūtu atsauksmes par sagatavotajiem valsts pārbaudes darbu datu pārskatu piemēriem un precizētu izglītības iestāžu vadītāju vajadzības saistībā ar atgriezeniskās saites nodrošināšanu skolēna snieguma uzlabošanai nozīmīgu intervenču sagatavošanai.
 3. Turpināta padziļināta zinātniskās literatūras analīze par skolēniem un skolotājiem aktuālas atgriezeniskās saites formu un saturu, kā arī uzsākta literatūrā aprakstīto pieeju apkopošana par skolas vadībai nozīmīgas atgriezeniskās saites saturu, kura būtu izmantojama skolas efektivitātes uzlabošanai.
 4. Uzsākta padziļināta zinātniskās literatūras apkopošana un aktuālu teorētisko modeļu analīze par datos balstītu lēmumu pieņemšanu skolas efektivitātes uzlabošanai.
 5. Sagatavots un iesniegts publicēšanai viens zinātniskais raksts, kura ietvaros apkopotas atziņas par validēto valsts pārbaudes datu analīzes modeli un dažādiem iespējamajiem datu analīzes šķērsgriezumiem, kuri būtu efektīvi izmantojami atgriezeniskās saites sniegšanai pašvaldības, skolas un klases līmenī.
 6. Izstrādāta pirmā versija rēķinpratības konceptuālajam modelim, kuru turpmāk plānots izmantot atbilstošu diagnosticējošo darbu sagatavošanā, kā arī IT atbalsta sistēmā datu struktūru, tabulu un to savstarpējo savienojumu izstrādē.
 7. Izstrādātas pirmās versijas tekstpratības (testa un atvērto atbilžu) un rēķinpratības diagnosticējošajiem darbiem 7.klasē, ietverot dažāda tipa uzdevumus (testa, atvērto atbilžu, ģeometriskā zīmējuma u.c.), kurus plānots izmantot IT atbalsta sistēmas prototipā atgriezeniskās saites sniegšanai visos līmeņos.

2.darbības aktivitātes:

Ir izveidota pirmā versija IT sistēmas prasību aprakstam: 

 1. izveidots darbplūsmu un moduļu saraksts
 2. datu modeļa (tabulas, to saistības) sākotnējā versija
 3. aprakstīta pirmā versija darbplūsmai par testa jautājumu vadību (jautājumu izveide, papildināšana vai maiņa, kā arī pareizo atbilžu ievade, sasaiste ar atgriezenisko saiti)

Ir izvēlēts potenciālais lietotāju saskarnes risinājums interaktīvajiem rēķinpratības uzdevumiem, kurš spēj nodrošināt parauga uzdevumu funkcionalitāti (figūru zīmēšanu), kā arī sniegt atgriezenisko saiti par skolēna darbībām (piegājienu skaits, laiks, izmantotie rīki, utt.).

Periods (01.09. - 30.11.2020.)

Uzsākti vairāki paralēli darbi, lai sasniegtu pirmās aktivitātes (Rūpnieciskais pētījums – zinātniskās literatūras un lokālās situācijas analīze, prototipa konceptuāla modelēšana) ietvaros definētos rezultātus:

 1. Veikta padziļināta zinātniskās literatūras analīze par skolēniem un skolotājiem aktuālas atgriezeniskās saites formu un saturu, t.i., kāda informācija ir nozīmīga skolēniem, lai motivētu mācīties, savukārt skolotājiem sniegtu priekšstatu par satura apguvi, stundas produktivitāti mācību procesā, kā arī nepieciešamajiem savas profesionālās pilnveides risinājumiem. Literatūras apskatā ietverta informācija par pašreizējo aktuālo starptautisko praksi;
 2. Veikta padziļināta zinātniskās literatūras analīze par skolēnu snieguma datu izmantošanu atšķirīgas atgriezeniskās saites iegūšanai dažādos skolas, kā organizācijas līmeņos (skolas vadība, skolotāji, skolēni);
 3. Veikta pieejamo skolēnu snieguma par 2018./2019.m.g. un 2019./2020.m.g. valsts pārbaudes darbos matemātikā un latviešu valodā datu analīze (Liepājas skolu 3., 6. un 9.klasēs), lai izstrādātu potenciālo datu analīzes algoritmu un noteiktu iespējamos datu analīzes šķērzgriezumus, kurus būtu iespējams izmantot jēgpilnas atgriezeniskās saites sniegšanai skolotājiem. Datu analīzes algoritma modelēšana balstīta sintezējot un pilnveidojot zinātniskās literatūras avotos aprakstītās pieejas;
 4. Apkopoti raksturīgie rēķināšanas prasmes novērtēšanai izmantotie uzdevumu piemēri 3., 6. un 9. klašu grupās, analizējot pieejamos valstu pārbaudes darbus. Izveidotas raksturīgo uzdevumu tipu grupas, kuras izmantotas, lai izveidotu pirmos skolēnu vērtēšanas IT sistēmas piemērus (raksturīgo uzdevumu digitālā formāta izveidošana).
 5. Uzsākts darbs pie atgriezeniskās saites par skolēna rēķināšanas prasmi sniegšanas teorētiskā modeļa – sistēmas konceptuālā apraksta izstrādes, identificējot nozīmīgākās prasmju dimensijas, kritērijus, snieguma līmeņus. Teorētisko modeli turpmākajos projekta posmos plānots izmantot IT atbalsta sistēmas prototipa veidošanai.
 6. Saistībā ar projekta 1.aktivitātes pirmo divu mēnešu rezultātiem iesniegts pieteikums (anotācija) starptautiskajai konferencei “15th annual International Technology, Education and Development Conference”Valensijā, Spānijā.

     Otrās aktivitātes (Rūpnieciskais pētījums – uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa dokumentācijas izstrāde) ietvaros ir izveidots pirmais iespējamais datu modeļa apraksts - datu struktūras un to saistība. Ir uzsākts meklēt iespējamās atvērtā koda programmatūras, kurām jau ir izstrādāta noteikta funkcionalitāte - piemēram, zīmēšanas. Paralēli ir uzsākts darbs pie kritēriju izveides, kuri ir nepieciešami atgriezeniskās sistēmas pilnvērtīgai darbībai. Kā izejmateriāls tiek izmantoti izveidoti paraugjautājumu tipi, kuri var būt sastopami testos dažādām klašu grupām.

       Visu projekta īstenošanas laiku norisinās 5. aktivitāte (Rūpnieciskais pētījums – pastāvīgas izplatīšanas aktivitātes). Gan finansējuma saņēmēja, gan sadarbības partnera telpās sabiedrībai redzamā vietā ir izvietoti informatīvi plakāti, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ir saskaņā ar Vadošās iestādes 2016.gada 30.decembra apstiprinātajām ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām. Tiek atjaunota informācija interneta vietnēs www.lu.lv un www.e-klase.lv .

Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros.

 

Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.augustam, kopējās izmaksas - 645 893,75 EUR.

 

Papildus informācija:

Dace Namsone, projekta zinātniskā vadītāja, dace.namsone@lu.lv

Laine Blūma, projekta administratīvā vadītāja, laine.bluma@lu.lv