Noslēdzas 2020. gada posms sadarbības projektā "Inovatīvi risinājumi skolu kvalitātes vērtēšanai".

Projekta galvenais uzdevums - radīt zinātniski pamatotu pakalpojumu tehnoloģiju kompleksai skolēnu snieguma un mācīšanas un skolas vadības kvalitātes mērīšanai.     

 2020.gadā projekta zinātniskā grupa sasniegusi vairākus būtiskus rezultātus:

  • Radīts detalizēts modelis pakalpojuma tehnoloģijai - kompleksai skolēnu snieguma, mācīšanas un skolas vadības darba kvalitātes vērtēšanai kompetenču attīstīšanai mācību procesā saistībā ar valstī uzsāktajām reformām vispārējā izglītībā, pamatojoties veiktā pētījuma datos.  
  • Radīts tehnoloģijas prototipa pirmvariants. Uzsākta tā pārnese uz praksi.  
  • Pētījuma ietvaros atbilstoši iepriekš radītajam teorētiskajam  konstruktam skolēnu snieguma sistēmiskai analīzei valsts līmeņa pārbaudes darbos (large scale assessment), veikta padziļināta skolēnu snieguma sistēmiska analīze 3.-6.-9.-12. klasēs  konkrētās skolās. 
  • Pilnveidots teorētiskais ietvars skolas vadības darba kvalitātes vērtēšanai, partnerībā ar sadarbības partneru skolu vadības komandām, analizējot skolas vadības darbību ietekmi uz skolēnu sniegumu. Tā praktiskai izmantošanai izstrādāti snieguma līmeņu apraksti.   
  • Radīta iespēja jaunajiem zinātniekiem un pētniekiem sadarbībā ar Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti un Sociālo zinātņu fakultāti  iesaistīties starptautiskajā zinātniskajā apritē. Jaunie pētnieki 2020. gadā ir sagatavojuši 4 publikācijas un 4 ziņojumus konferencēs. 

Projekta īstenošana turpināsies līdz 2021. gada 31. decembrim. 2021. gadā plānota metodikas izstrāde pakalpojuma tehnoloģijai, tehnoloģijas modeļa pārnese uz skolu praksi pilnībā, to uzlabojot, ieteikumu izstrāde.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Pašvaldības iestādi “Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde”, Valmieras izglītības pārvaldi un EDURIO Ltd filiāli Latvijā.

Projekta vadītāja - Dr. paed. Dace Namsone, dace.namsone@lu.lv .