Ar Scientix atbalstu LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs organizē vebinārus skolotājiem par STEM jomu un pilnveidotā mācību satura un pieejas aktualitātēm.

-2021. gada īstenoto vebināru ierakstus var noskatīties: https://www.siic.lu.lv/resursi/metodisko-ideju-laboratorijas-vebinari/vebinaru-ieraksti/

Sākot ar 2021. gada 16. novembri, vebināru norise tiek nodrošināta ar projekta "Scientix4" atbalstu. Projektu īsteno Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs kā Scientix Nacionālais kontaktpunkts Latvijā, Pētījumu un inovāciju programmas HORIZON 2020 ietvaros.

 

Dizaina process tehnoloģiju jomā (mājturība un tehnoloģijas, datorika, informātika)

Vebinārā dalībnieki tiek iepazīstināti ar dizaina procesa ciklu caur piemēriem kā izmantot dažādas ideju radīšanas stratēģijas, kā veikt risinājuma testēšanu un pilnveidi, kā prezentācijas izveidē īstenot visus dizaina procesa posmus, lai skolēni apjaustu dizaina procesa posmu savstarpējo saistību.

"Tehnoloģiju mācību jomā dizaina process, radot digitālu vai taustāmu risinājumu, tiks apgūts mērķtiecīgi un apzināti soli pa solim gan dizainā un tehnoloģijās, gan datorikā. Piemēram, kā izmantot dažādas ideju radīšanas stratēģijas, kā veikt risinājuma testēšanu un pilnveidi, kā prezentācijas izveidē īstenot visus dizaina procesa posmus, lai skolēni apjaustu dizaina procesa posmu savstarpējo saistību."

Vebināra vadītāji:

  • Māris Danne, LU SIIC eksperts (materiālu izstrāde)
  • Evija Rozentāle, LU SIIC eksperts (materiālu izstrāde)

Pētījums mežā 9.klasei

Vebināra laikā dalībniekiem tiek piedāvātas idejas, kā veiksmīgi izmantot lauka darbu starpdisciplināru tematu apguvei. Vadītāji demonstrē praktiskus piemērus, kā sagatavoties un plānot lauka darba aktivitātes, lai realizētu starpdisciplināru tematu ‘Pētījums mežā 9.klasei’, kurš 2018.gadā tika izstrādāts, sadarbojoties LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra ekspertiem un AS Latvijas Valsts meži profesionāļiem. Temats tika veidots kā mežziņa ikdienas darba simulācija, kuras laikā nepieciešams veikt pētījumu par mežaudžu krājas apjomu ietekmējošiem faktoriem un pielietot ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un datorikas zināšanas un prasmes.

Vebināra vadītāji:

  • Ģirts Burgmanis, LU SIIC eksperts (materiālu izstrāde)
  • Dace Bērtule, LU SIIC eksperts (materiālu izstrāde)
  • Miks Dzenis, LU SIIC eksperts (vebināra tehniskais nodrošinājums)

Datu pratība un klimata pārmaiņas

Vebināra laikā dalībniekiem tiek sniegta iespēja iepazīties ar LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra ekspertu izstradāto starpdisciplināro tematu ‘Datu pratība un klimata pārmaiņas’. Temats tika veidots, lai sniegtu skolēniem iespēju patstāvīgi konstruēt zināšanas par klimata pārmaiņām uz Zemes un attīstīt prasmes darbā ar datiem. Skolēniem nepieciešams patstāvīgi plānot un veikt pētījumu, iegūt un apstrādāt datus par dažādu vietu klimatu, kā arī analizēt datus, lai pārliecinātos par to, vai  klimata pārmaiņas ir realitāte vai mīts. Lai skolēni produktīvi darbotos, viņiem ir nepieciešamas ģeogrāfijas, matemātikas un datorikas zināšanas un prasmes.

Vebināra vadītāji:

  • Ģirts Burgmanis, LU SIIC eksperts (materiālu izstrāde)
  • Laine Blūma, LU SIIC eksperts (materiālu izstrāde)
  • Māris Danne, LU SIIC eksperts (materiālu izstrāde)
  • Miks Dzenis, LU SIIC eksperts (vebināra tehniskais nodrošinājums)