Konferences programmā paredzēta gan kopējā lekcija, gan 3 darba sesijas ar 20 individuālām darbnīcām mazākās grupās ar galveno uzdevumu, dot ieskatu sākumskolas dabaszinību, matemātikas un tehnoloģiju satura pieejas maiņas galvenajiem virzieniem un dalīties labajos piemēros.

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra

SĀKUMSKOLAS KONFERENCE 'UZDRĪKSTOS, DOMĀJU, RADU!'

2019.gada 20.augusts

plkst. 10:00 - 15:00, Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā

Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC) pirmo reizi organizē sākumskolas skolotāju metodiski praktisko konferenci „Uzdrīkstos, domāju, radu!”.

Konferences programmā paredzēta gan kopējā lekcija, gan individuālas darbnīcas mazākās grupās ar galveno uzdevumu, dot ieskatu sākumskolas dabaszinību, matemātikas un tehnoloģiju satura pieejas maiņas galvenajiem virzieniem un dalīties labajos piemēros.

9.15 - 10.00 Ierašanās, reģistrācija, rīta sarunas LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3  
10.00 - 10.15 KONFERENCES ATKLĀŠANA   lielā zāle
10.15 - 11.00 Izpratnes veidošana caur praktisku pieredzi, mācoties matemātiku, dabaszinības un tehnoloģijas. Uldis Dzērve, LU SIIC izpilddirektors, profesionalās pilnveides vadītājs  
11.15 - 12.00 PIRMĀS DARBA SESIJAS   dažādās telpās
12.15 - 13.00 OTRĀS DARBA SESIJAS (vai iespēja pusdienām)   dažādās telpās
13.15 - 14.00 TREŠĀS DARBA SESIJAS (vai iespēja pusdienām)   dažādās telpās
14.15 - 15.00 DIENAS NOSLĒGUMS - Novitātes mācību priekšmetu saturā. LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3 lielā zāle

Paralēlo darba sesiju apraksti

Darbnīcas norisināsies gan LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, gan LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3.

 • DARBNĪCA 'Dari, vēro, skaidro – dabaszinātņu novērojums un eksperiments sākumskolā'

Vada Jāzeps Logins, Latvijas Universitāte. Nodarbībā tiks analizēta dabaszinātņu novērojumu un eksperimentu jēgpilna izmantošana sākumskolā. Praktiskajā daļā mācīsimies divas ļoti nozīmīgas prasmes – uzmanīgi veikt novērojumus un precīzi novēroto aprakstīt, kā arī pārrunāsim, kā to apgūt skolēniem. Nodarbības noslēgumā tiks aplūkoti eksperimentu un dabas izziņas aktivitāšu aprakstu avoti un veikts to kritisks izvērtējums.

 • DARBNĪCA 'Izmaiņu būtība dabaszinību apgūšanā'

Vada Iveta Irbe, Rīgas 47.vidusskola, LU SIIC. Darbnīcā būs iespēja gūt priekšstatu un diskutēt par dabaszinību mācīšanu un apguvi 1. – 3. klasē, īstenojot līdzšinējo un jauno kompetencēs balstīto vispārējās izglītības standartu. Dalībnieki iepazīsies ar piemēriem, kuri tiek izmantoti mācību procesa skolā, tai skaitā ar dažādiem uzdevumiem, kas palīdzēs izprast izmaiņu būtību, kā arī noderēs, mācot dabaszinības skolā. Dalībnieki tiks rosināti izvērtēt līdzšinējo mācību līdzekļu atbilstību jaunajām prasībām (noderīgo, pārveidojamo).

 • DARBNĪCA 'Pētnieciskās darbības soļi matemātikā'

Vada Indra Tīruma, Kuldīgas Centra vidusskola. Nodarbībā tiks aplūkoti piemēri no matemātikas stundām, kurās skolēni mācās veidot pētījumus – uzdot jautājumus datu ieguvei, attēlot datus, izmantojot diagrammas, tabulas. Runāsim, kā mācāmies veidot pētāmo jautājumu, izvirzīt hipotēzes, veidot secinājumus. Dalībniekiem būs iespēja dalīties arī ar saviem labās pieredzes stāstiem.

 • DARBNĪCA 'Modeļu izmantošana darbību jēgpilnai izpratnei matemātikā'

Vada Inese Gaša, Liena Lazda, Mārupes Valsts ģimnāzija. Darbnīcā skolotāji gūs priekšstatu, kā strādāt ar matemātikas mācību programmas atbalsta materiāliem. Dalībnieki, praktiski darbojoties, varēs uzzināt, kā 1. – 2. klases matemātikas stundās daudzveidīgi izmantot modeļus (klucīšus, ripiņas, skaitļu sastāva kartiņas) un kā mācīt skolēniem ar modeļu palīdzību pašiem atklāt piemērotāko risināšanas paņēmienu.

 • DARBNĪCA 'Pētnieciskā darbība jaunajā dabaszinību saturā'

Vada Ilze Cīrule, LU SIIC. Nodarbībā būs iespēja sarunāties par pētniecisko darbību kā domāšanas stratēģiju, eksperimenta un pētnieciskās darbības prasmju apguvi. Nodarbībā tiks aplūkoti un analizēti konkrēti mācību piemēri. Diskutēsim, par ko jādomā skolotājam, piedāvājot skolēniem veikt pētījumu.

 • DARBNĪCA 'Kādi uzdevumi liek skolēnam iedziļināties?'

Vada Uldis Dzērve, LU SIIC. Darbnīcā būs iespēja analizēt uzdevumus, kuri tiek izmantoti mācīšanas un vērtēšanas procesā, domājot par to, kādas prasmes uzdevums attīsta/mēra, kāds izziņas darbības dziļums tiek sagaidīts. Dalībnieki pārveidos mācību uzdevumus, lai tiem būtu lielāks dziļums, kas dod iespēju skolēniem iedziļināties.

 • DARBNĪCA 'Telpiskuma attīstīšana sākumskolas matemātikā. Prātnieku laboratorijas pieredze.'

Vada Marta Mikīte, LU SIIC Prātnieku laboratorija. Darbnīcā būs iespēja iepazīties ar Prātnieku laboratorijas matemātikas nodarbību piemēriem, kuru mērķis ir skolēniem, darot pašiem, nonākt līdz secinājumiem par to, kā var attēlot telpu plaknē. Būs iespēja darboties ar modeļiem un veikt dažas nodarbības aktivitātes, diskutēt par to, kāda veida prasmes šādi tiek apgūtas, kā tās saistās ar dabaszinību un tehnoloģiju apguvi.

 • DARBNĪCA 'Robotu spēle, projekts un pamatvērtības. First Lego League pieredze.'

Vada Anna Skruode un Edgars Skruodis, biedrība FIRST LEGO League. Darbnīcā tiks skaidrota FIRST LEGO League robotikas programmas nozīme un iespējas to iekļaut savas skolas programmā jau sākumskolas klasēs, apvienojot robotiku, zinātni un savstarpējo sadarbību. Darbnīcas dalībnieki varēs paši iepazīties ar LEGO MINDSTORMS EV3 robotiem un veidot vienkāršākos uzdevumus uz robotu spēles laukuma.

 • DARBNĪCA 'Kā domā inženieris dabaszinību kontekstā? Prātnieku laboratorijas pieredze.'

Vada Ilze France, LU, Prātnieku laboratorija. Darbnīcā, izmantojot Prātnieku laboratorijas konkrētu nodarbību aktivitātes, domāsim, kā veidot mācību procesu dabaszinībās tā, ka skolēns, domājot kā inženieris, apgūst konkrētas prasmes, dabaszinību saturu.

 • DARBNĪCA 'Uzdevums – atslēga tam, kas notiek klasē.'

Vada Laine Blūma, LU SIIC. Darbnīcā, izmantojot konkrētus sākumskolas matemātikas uzdevumu piemērus, kopīgi mēģināsim atbildēt uz jautājumiem, kādus uzdevumus izvēlēties, lai nonāktu pie stundas sasniedzamā rezultāta un kā mācīt sākumskolas skolēnu domāt un stāstīt par to, kā viņš domā, kā nonācis pie risinājuma.

 • DARBNĪCA 'Programmēšana sākumskolā: ieguvumi un riski. Prātnieku laboratorijas pieredze.'

Vada Elīna Neilande, LU Prātnieku laboratorija. Darbnīcā, izmantojot Prātnieku laboratorijas pieredzi, tiks apskatīti dažādi ieguvumi un riski, kas rodas, mācoties programmēšanu sākumskolā. Dalībniekiem būs iespēja pašiem izmēģināt dažādas aktivitātes, īpašu uzsvaru veltot arī aktivitātēm bez datoriem/planšetēm.

 • DARBNĪCA 'Dažas idejas, ko darīt ar ģeometrisku figūru modeļiem matemātikā (1. – 3. klasē).'

Vada Ildze Čakāne, Domdaris. Darbnīcā izmēģināsim dažus praksē pārbaudītus uzdevumus ar ģeometrisku figūru modeļiem, kā apgūt laukuma ideju, aplūkosim dažādas iespējas kā šos uzdevumus attīstīt, pielietojot citas arī ar ģeometriju nesaistītas prasmes, un domāsim, kā pamanīt un mācīšanās procesā iesaistīt dažādus risinājuma ceļus.

 • DARBNĪCA 'Kopīgas tēmas plānošana 2. klasē.'

Vada Daila Zēberga, Lienīte Grieze, Ventspils Pārventas pamatskola. Darbnīcā tiks aplūkota praktiska, konkrēta piemēra tēmas “Mežs” plānošana 2. klasē visos mācību priekšmetos. Tiks aplūkoti plānošanas soļi, saturs, sasniedzamais rezultāts, refleksija, skolēnu pašvērtējums. Nodarbību vadītājas dalīsies ar savu pieredzi plāna īstenošanā. Sarunāsimies par iespējām un nepieciešamību skolotāju sadarbībai vienas tēmas kopīgā plānošanā un realizēšanā dažādos mācību priekšmetos.

 • DARBNĪCA 'Kā starpdisciplinaritāte veicina interesi par dabaszinībām?'

Vada Ivanda Ieveniece, Aija Staškeviča, Vecumnieku vidusskola. Nodarbībā tiks piedāvātas idejas ar starpdisciplināru pieeju, kuras esam realizējušas praksē (latviešu valoda - dabaszinības, vizuālā māksla - dabaszinības u.c.), rosinot skolēnos pētniecisko domāšanu un darbību. Diskutēsim par to, kā šāda veida mācīšanās veicina skolēnu interesi dabaszinību apgūšanas procesā.

 • DARBNĪCA 'Laukuma jēdziena izpratnes veidošana.'

Vada Anda Dubulte, Valmieras Viestura vidusskola. Darbnīcā aplūkosim konkrētu piemēru kā, apgūstot laukuma mērvienības, skolēniem veidot izpratni par laukuma jēdzienu. Dalībniekiem būs iespēja dalīties arī ar savu pieredzi, kā veiksmīgāk sākumskolā jēgpilni apgūt laukuma jēdzienu, ar kādām grūtībām nākas sakarties šī jēdziena apguvē, kā tās varam mazināt.

 • DARBNĪCA 'Ceļš no idejas ģenerēšanas līdz gatavam produktam.'

Vada Līva Puļķe, Domdaris. Darbnīcās aplūkosim dažādus radošo darbu (dizains un tehnoloģijas) procesa soļus, noskaidrosim, cik svarīgi ir apzināties, kurā solī skolēns atrodas, izmēģināsim dažas metodes, kā ģenerēt idejas, ja tās nekādi neuzrodas pašas no sevis, un kā radošajā darbā izvairīties no skolēna 'es nevaru, nezinu, neprotu radīt' stadijas.

 • DARBNĪCA 'Eksperimenta plānošana dabaszinībās: kā iegūt pierādījumus?'

Vada Andris Nikolajenko, LU SIIC. Nodarbībā ar konkrētiem piemēriem modelēsim, kā pakāpeniski skolēniem mācīt prasmi plānot eksperimentu, jēgpilni izmantojot lielumus. Sarunāsimies par to, kā veidot skolēnu izpratni par to, kā, mainot vienu lielumu, mainās/nemainās citi lielumi, kā lielumu izvēle ietekmē eksperimenta gaitu. Apskatīsim to, kā mācīt reģistrēt un apstrādāt eksperimentā iegūtos datus.

 • DARBNĪCA 'Kā mācām veikt visu gadījumu pārlasi?'

Vada Maruta Avotiņa, LU NMS. Darbnīcā, praktiski darbojoties, meklēsim atbildes uz šādiem jautājumiem: Kā atpazīt matemātikas uzdevumus, kurus varētu risināt, apskatot visus iespējamos gadījumus? Vai, uzminot vienu atbildi, uzdevums vienmēr ir atrisināts? Kad un kāpēc ir nepieciešams apskatīt visus gadījumus? Kā veidot pilnīgu un pārskatāmu risinājuma pierakstu? Kā mācām veikt visu gadījumu pārlasi?

 • DARBNĪCA 'Kā simta kvadrāta modelis palīdz apgūt skaitļus un aritmētiskās darbības?'

Vada Ineta Helmane, Latvijas Universitāte, PPMF. Darbnīcas dalībnieki iepazīs simta kvadrāta modeļa izmantošanas pēctecīgos soļus matemātikas mācībās 1., 2. un 3. klasei. Prakstiskā darbībā tiks modelēti uzdevumi simta kvadrāta modeļa iegūšanai, skaitļa izjūtas veicināšanai, aritmētisko prasmju iepazīšanai un apguvei simta kvadrāta modelī, kā arī vingrināšanās iespējas prasmju nostiprināšanai, izmantojot simta kvadrāta modeli.

 • DARBNĪCA 'Modeļu izmantošana dabaszinībās – interesanti, neparasti un efektīvi.'

Vada Ingūna Strautiņa, Rīgas lietuviešu vidusskola. Darbnīcā, praktiski darbojoties, iepazīsimies ar piemēriem no dabaszinību stundām, kurās skolēni, praktiski modelējot, apgūst dabaszinību likumsakarības, piemēram, veidojot un darbojoties ar modeļiem, iegūst izpratni par Saules sistēmu, kontinentiem utt. Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar 'Muzle' – skolas spēļu darbnīcas piedāvātajiem modeļiem un to jēgpilnu izmantošanu dabaszinību stundās sākumskolā.

Par ēdināšanu

Atsevišķs pusdienu pārtraukums nav plānots, bet tā laikā varat izmantot kādu no darbnīcu laikiem, lai dotos papusdienot, ko arī iepriekš esat norādījuši reģistrējoties.

LU Akadēmiskā centra Dabas mājā, Jelgavas ielā 1 ir pieejami Daily kafejnīcas pakalpojumi.

Par automašīnu novietošanu

Plānojot konferenci, esam izvēlējušies Latvijas Universitātes Akadēmiska centra ēku kompleksu Torņakalnā, lai nodrošinātu lielāku pieejamību visiem Latvijas pedagogiem. Lūgums ierasties uz konferenci laikus un ar publisko transportu. Ēkas teritorijā automašīnas nebūs iespējams novietot, lūgums laikus plānot automašīnu novietošanu.

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra komanda

#LatvijasUniversitāte #konference #skolotājiem

Dalīties