Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.-6. klasei moduļus

Matemātika III (12 stundas) un Dabaszinības III (12 stundas)

Abu moduļu mērķis ir pilnveidot izpratni un prasmes vadīt matemātikas un dabaszinību mācību procesu dodot iespēju skolēniem iedziļināties, pētīt, apgūt mācību priekšmeta un dažādas domāšanas stratēģijas, izmantojot integrētu pieeju.

Nodarbībās izmantosim “Prātnieku laboratorijas” nodarbību piemērus 5. un 6. klasei, iepazīsimies ar pieejamajiem atbalsta materiāliem.

Katrs kursu dalībnieks saņems izdevumu D.Namsone, L.Čakāne, I.France “Skolotājs Prātnieku laboratorijā.

Atgādnes skolotājam, kurš mācās” un metodiskā materiāla – stundu piemērus “Prātnieku laboratorija” drukātās versijas un elektronisku pieeju pilnam skolēnu nodarbību aprakstu komplektam (nodarbības plāns, prezentācija, darba lapa skolēnam).

Integrētas mācību pieredzes iegūšanai iesakām apmeklēt abus moduļus, kuri noritēs paralēli. Ir iespēja pieteikties tikai uz viena moduļa apguvi.

Nodarbības notiek attālināti vai klātienē.

Norises datumi pirmajām nodarbībām:

Dabaszinības III 9.decembris 13.00 – 16.15 (attālināti)

Matemātika III 10.decembris 13.00 – 16.15 (attālināti)

Dalības maksa: 90,00 EUR (abi moduļi) 45,00 EUR (viens modulis)

Nodarbību satura izvērsums un jautājumi uz kuriem kopā meklēsim atbildes:

Matemātika III (12 stundas)

 • Kā lietojam aprēķinus un proporcijas, radot maketu un pilnveidojot inženierdizaina prasmes matemātikā?
 • Kas ir matemātiskā modelēšana sākumskolā? 
 • Kā mācīt veidot algoritmus matemātikā un lietot stratēģiju- spriest no beigām?
 • Kā veidot integrētu nodarbību apgūstot matemātikas (leņķa mērīšana) un dabaszinību (gaismas atstarošanās) zināšanu un prasmju sasaisti, prasmi radīt  idejas un radīt produktu - galda spēli?
 • Kā apgūt tādas matemātiskās metodes kā grafi un invariantu metode, tās izmantot skolēnu spriešanas prasmju pilnveidē?
 • Kā mācām saskatīt un veidot sakarības, izmantojot virknes un kārtošanas algoritmus? 

Dabaszinības III (12 stundas)

 • Kā mācām veidot secinājumus, izmantojot faktus, plānojot eksperimentu un radot savu modeli?  
 • Kā mācām izmantot dabā saskatītās idejas zināšanu un prasmju apguvē, kā veidot modeļus, kuros darbojas novērotās īpašības?
 • Kā mācām veikt pētījumu dabaszinībās, izmantojot dažāda veida datus? Ko nozīmē pētījuma plānošana – skolēnam un skolotājam. Ekosistēmas pētījums mežā.
 • Kā mācīt argumentēšanas prasmes, izmantojot eksperimentus un informāciju?
 • Kā veidot integrētu saturu?  
 • Kā apgūstam kompleksas prasmes veidojot projektu dota satura problēmas realizēšana. Projekta First Lego League pamatprincipi.

Kursu dalībnieku atziņas par to ar ko gribētu padalīties ar kolēģiem:

 • Interesanti gan skolēniem, gan arī pašiem skolotājiem. Izmantojamas lietas arī citās mācību stundās.
 • Kursus vada zinoši pasniedzēji, kuri prot ieinteresēt domāt, saskatīt, secināt. Daudzveidīgi, noderīgi izdales materiāli!
 • Iespēja sadarboties vairākiem priekšmetiem - papildināt viens otru, veidot projektus
 • Šie ir kursi, kuros ne tikai stāstīs, kā strādāt mācot kompetences, bet skolotāji, pirms ziņu nodos skolēniem, paši visu pārbaudīs, darbosies praktiski.
 • Daudz ideju darbam skolā, kuras reāli var īstenot!
 • Reāli, praktiski pielietojami uzdevumi darbam klasē, lai radītu bērnos interesi par matemātiku, kā arī prasmi koncentrēt uzmanību un patstāvību.

Vairāk informācijas:

Pieteikšanās: https://ej.uz/STEM_pieteikties 

Dalīties