LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra īstenotā LU Efektīvas sadarbības projektā Inovatīvi risinājumi skolu kvalitātes vērtēšanai lietpratības (kompetenču) attīstīšanai (2019.-2021.g.) noslēdzas 2020.gada aktivitātes. 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Pašvaldības iestādi “Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde”, Valmieras izglītības pārvaldi un EDURIO Ltd filiāli Latvijā.

Projekta galvenais uzdevums - radīt zinātniski pamatotu pakalpojumu tehnoloģiju kompleksai skolēnu snieguma un mācīšanas un skolas vadības kvalitātes mērīšanai.     

 2020.gadā projekta zinātniskā grupa sasniegusi vairākus būtiskus rezultātus:

  • Radīts detalizēts modelis pakalpojuma tehnoloģijai - kompleksai skolēnu snieguma, mācīšanas un skolas vadības darba kvalitātes vērtēšanai kompetenču attīstīšanai mācību procesā saistībā ar valstī uzsāktajām reformām vispārējā izglītībā, pamatojoties veiktā pētījuma datos.  
  • Radīts tehnoloģijas prototipa pirmvariants. Uzsākta tā pārnese uz praksi.  
  • Pētījuma ietvaros atbilstoši iepriekš radītajam teorētiskajam  konstruktam skolēnu snieguma sistēmiskai analīzei valsts līmeņa pārbaudes darbos (large scale assessment), veikta padziļināta skolēnu snieguma sistēmiska analīze 3.-6.-9.-12. klasēs  konkrētās skolās. 
  • Pilnveidots teorētiskais ietvars skolas vadības darba kvalitātes vērtēšanai, partnerībā ar sadarbības partneru skolu vadības komandām, analizējot skolas vadības darbību ietekmi uz skolēnu sniegumu. Tā praktiskai izmantošanai izstrādāti snieguma līmeņu apraksti.   
  • Radīta iespēja jaunajiem zinātniekiem un pētniekiem sadarbībā ar Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti un Sociālo zinātņu fakultāti  iesaistīties starptautiskajā zinātniskajā apritē. Jaunie pētnieki 2020.gadā ir sagatavojuši 4 publikācijas un 4 ziņojumus konferencēs. 

Projekta īstenošana turpināsies līdz 2021.gada 31.decembrim. 2021.gadā plānota metodikas izstrāde pakalpojuma tehnoloģijai, tehnoloģijas modeļa pārnese uz skolu praksi pilnībā, to uzlabojot, ieteikumu izstrāde.

Projekta vadītāja - Dr. paed. Dace Namsone, dace.namsone@lu.lv .

Dalīties