Lai sekmētu sistēmisku un regulāru jaunu zināšanu ienākšanu izglītības sistēmā un skolu praksē ilgtermiņā, Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (LU SIIC) aicina skolas iesaistīties Inovatīvās pieredzes skolu tīklā.

             Inovatīvās pieredzes skolā izmēģina jaunus, inovatīvus rīkus (diagnosticējoši darbi, metodiskie līdzekļi, profesionālās pilnveides modeļi  u.c.) skolotājiem un skolu vadītājiem, iesaistoties datu iegūšanas un analīzes procesā.

      Izvirzīto uzdevumu veikšanai skolai būs pieejams informatīvais, metodiskais atbalsts, atbalsts profesionālajai pilnveidei (konsultācijas, mācību semināri u.c.), padziļinātā  datu analīzē balstīta atgriezeniskā saite skolas  attīstības risinājumiem. Skolas, VISC un LU SIIC sadarbību regulēs trīs pušu līgums.

Konkursā var pieteikties skola, kura atbilst šādiem kritērijiem:

  1. skolas vadība ir atvērta un elastīga inovāciju/zināšanu pārneses procesam;
  2. skolas kopiena tiek iesaistīta mācīšanās organizācijas veidošanā, sadarbībā;
  3. vērojama skolas vadības vēlme saņemt datus un profesionālu atgriezenisko saiti par skolas darbību, lai pieņemtu datos balstītus lēmumus, ir uzkrāta pieredze to darīt;
  4. tiek nodrošināta organizatoriskā kapacitāte (atvēlēts regulārs laiks vadības un skolotāju kalendārā sarunām, konsultācijām, individuāliem uzdevumiem, semināriem  ar pētniekiem u.c.).

Skolas tīkla veidošanai tiek izvēlētas, lai veidotu reprezentatīvu kopu pētījumu vajadzībām.

Lai pieteiktos dalībai, skolas vadība aizpilda pieteikuma anketu  https://lusiic.lv/fm/Inovativas-skolas-2021/ līdz š.g. 30.augustam.

Dalīties