Noslēgušies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, kas tika realizēti laika posmā no  2022. gada  17. februāra līdz 2022. gada 25. novembrim.

 

Paldies visiem dalībniekiem par aktīvu dalību un vēlmi sevi pilnveidot!

 

Zemāk saraksts ar veiksmīgi realizētiem kursiem.

1.“Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība). 36 stundas, 5 grupas -   kursus pabeidza 119 dalībnieki.

Paredzēti sākumskolas pedagogiem, kuri uzsāk tās īstenošanu 1. klasē vai turpina to darīt 2. un 3. klasē posmā dabaszinātņu un matemātikas jomās. 

     

2.​“Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība), 2.līmenis. 12 stundas, 5 grupas - kursus pabeidza 113 dalībnieki. 

Paredzēti pedagogiem, kas apguvuši pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai 1.-3. klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība), 1. līmenī un vēlas  pilnveidot savas prasmes mācību satura un pieejas ieviešanā.

   

 3. “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties), mācoties sākumskolā”. 12 stundas, 3 grupas - kursus pabeidza 83 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kuri strādā sākumskolā 1.-3. klašu posmā dabaszinātņu un matemātikas jomās. Ja skolotājs iepriekš apguvis pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai 1.-3. klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība), 2. līmenis, šī ir lieliska iespēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai, diferencējot mācību procesu.

   

 4. “Mācīšanās lietpratībai 4.-6. klasē” (lietpratība STEM ar dominanti matemātikā; lietpratība STEM ar dominanti dabaszinībās; lietpratība SPMJ ar dominanti sociālajās zinībās un vēsturē). 3 moduļi, 36 stundas, 4 grupas -  kursus pabeidza 91 dalībnieks.

Paredzēta pedagogiem, kuri uzsāk tās īstenošanu 4.klasē vai turpina to darīt 5.un 6. klasē dabaszinātņu, matemātikas, sociālajā un pilsoniskajā jomā.

 

5. “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM 4.-6. klasei”. 24 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 50 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kuri strādā 4.-6. klašu posmā dabaszinātņu un matemātikas jomās. Ja skolotājs iepriekš apguvis pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai 4.-6. klasē”, šī ir lieliska iespēja turpināt pilnveidot savas zināšanas un prasmes mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai, diferencējot mācību procesu.

 

6. “Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē” (lietpratība STEM ar dominanti matemātikā; lietpratība STEM ar dominanti ģeogrāfijā; lietpratība STEM ar dominanti bioloģijā; lietpratība STEM ar dominanti ķīmijā; lietpratība STEM ar dominanti fizikā; lietpratība SPMJ ar dominanti sociālajās zinībās; lietpratība SPMJ ar dominanti Latvijas un pasaules vēsturē), 7 moduļi, 36 stundas, 8 grupas -  kursus pabeidza 180 dalībnieki.

Paredzēta pedagogiem, kuri uzsāk vai turpina tās īstenošanu 7.-9. klasē dabaszinātņu, matemātikas un sociālajā un pilsoniskajā jomās.

     

7. “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM (matemātikā/dabaszinātņu moduļos) 7.-9. klasei”. 24 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 41 dalībnieks.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kuri strādā 7.-9. klašu posmā dabaszinātņu un matemātikas jomās. Ja skolotājs iepriekš apguvis pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē”, šī ir lieliska iespēja turpināt pilnveidot savas zināšanas un prasmes mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai, diferencējot mācību procesu.

     

8. “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties vēsturē un sociālajās zinībās 7.-12. klasei”. 24 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 48 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta sociālās un pilsoniskās jomas skolotājiem, kas strādā 7.-12. klasē. Ja skolotājs iepriekš apguvis kādu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai sociālajā un pilsoniskajā jomā”, šī ir lieliska iespēja turpināt pilnveidot savas zināšanas un prasmes mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai, diferencējot mācību procesu.

     

9. “Mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēšana, nodrošinot mācīšanās lietpratībai vispārējā izglītībā”, 2. līmenis. 24 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 41 dalībnieks.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta mācību līdzekļu autoriem un recenzentiem atbilstoši VISC noteiktajām prioritātēm, kas jau ir uzsākuši programmas apguvi iepriekšējā mācību gadā.

     

10. “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”. 72 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 45 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma prioritāri paredzēta sākumskolas pedagogiem – līderiem, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājuši ar citiem kolēģiem kā jomu koordinatori, profesionālās pilnveides nodarbību u.c. vadītāji; starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēja uzklausīt atšķirīgus viedokļus un sadarboties.
    
     

11. “Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām” (programmas “Mācīšanās konsultantu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām” turpinājums). 36  stundas, 1 grupa - kursus pabeidza 20 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kuri iepriekš apguvuši pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās konsultantu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām”.

     

12. “Mācīšanās konsultantu-ekspertu  profesionālās pieredzes apmaiņas un sadarbības tīkla nodrošināšana”. 24 stundas, 4 grupas - kursus pabeidza 84 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kuri iepriekš apguvuši vienu no pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmām “Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām” vai “Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām”.

     

13. “Datu pratība atbalsta sistēmas pašvaldībā ieviešanai skolotājiem un skolu vadītājiem”. 12 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 41 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta izglītības pārvalžu vadītājiem un izglītības speciālistiem.

     

14. “Metodiskais atbalsts skolas kā mācīšanās organizācijas veidošanai pašvaldībā”. 36 stundas, 1 grupa - kursus pabeidza 22 dalībnieki.

 Profesionālās pilnveides programma paredzēta izglītības pārvalžu vai tās padotībā esošo iestāžu  darbiniekiem – metodiķiem  un izglītības speciālistiem  pašvaldību izglītības pārvaldēs, metodiskajos centros, valsts ģimnāzijās u.c.

     

15. “Skola kā mācīšanās organizācija”. 24 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 44 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, uzsākot veidot skolu kā mācīšanās organizāciju.

     

16. “Pētniecībā balstīti  attīstības risinājumi skolas kā mācīšanās organizācijas izveidei”. 56 stundas, 2 grupas - kursus pabeidza 51 dalībnieks.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta skolu direktoriem,  kuri veido skolu kā mācīšanās organizāciju un ir iesaistījušies VISC inovatīvās pieredzes skolu tīkla darbā.

 

17.  “Mācību stundu izpēte personalizētām mācībām”.  54 stundas, 6 grupas - kursus pabeidza 67 dalībnieki.

 Profesionālās pilnveides programma paredzēta Valsts izglītības satura centra noteiktu pašvaldību izglītības iestādēm un atlasītai skolu grupai visā Latvijas teritorijā. Skolu komandu pedagogiem, kuri  ir gatavi iedziļināties un mērķtiecīgi plānot un analizēt mācību stundu, atbilstoši izvēloties vairākus no programmas ietvaros piedāvātajiem moduļiem atbilstoši plānotajam apjomam, to kombinācijā.

     

18. “Rīcībpētījums (action research) kā  skolotāja profesionālās attīstības instruments”. 36 stundas, 13 grupas - kursus pabeidza 110 dalībnieki.

Programma paredzēta skolotājiem, kas vēlas padziļināt izpratni par iespējām pilnveidot savu profesionālo darbību, izmainot  savu praksi un analizējot veikto izmaiņu ietekmi.

     

19. “Ekspertu sagatavošana darbam profesionālās pieredzes apmaiņas tīklojumu vadīšanai un uzturēšanai”. 48 stundas, 1 grupa - kursus pabeidza 22 dalībnieki.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta pedagogiem-līderiem ar pieredzi semināru un kursu vadīšanā, kuriem ir vēlme un spēja konceptuāli iedziļināties mācīšanas un mācīšanās teorētiskajos aspektos, detalizēti analizēt un izvērtēt savu praksi, lai veidotu un īstenotu mērķtiecīgas un jēgpilnas nodarbības citiem pedagogiem.

 

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņēma Valsts izglītības satura centra elektronisko apliecību, kas tika nosūtīta uz dalībnieku norādītajiem e-pastiem.

 

Saziņai:

Dace Rūtiņa (LU SIIC projektu koordinatore)

Dalīties