LU SIIC pētnieku grupa izdod monogrāfiju “Datu zinātība skolai” – ieteikumus skolām pieņemt datos balstītus lēmumus.  

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra (LU SIIC) pētnieku grupa sagatavojusi un 13.12.2023. Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā, Dabas mājā, prezentēs monogrāfiju “Datu zinātība skolai”, kas pievērš uzmanību datu pratībai, lai sekmētu datos balstītu lēmumu pieņemšanu skolās. Pētnieki radījuši jaunas zināšanas un rīkus dziļāku datu ieguvei par skolēnu sniegumu, mācīšanu, skolas vadības darbu un skolotāju profesionālo pilnveidi, ko apkopojuši zinātnisko publikāciju izdevumā izglītības iestādēm Latvijā. 

“Publiskajā telpā un izglītības sistēmas iekšienē daudz tiek diskutēts par izglītības kvalitāti, par nepieciešamību to uzlabot. Taču uzlabojumi nenotiks, ja netiks īstenota datos balstīta lēmumu pieņemšana un mums nebūs rīku šo datu iegūšanai, kā arī jaunu zināšanu par to, kur konkrēti šie uzlabojumi ir visvairāk nepieciešami un kā tos iespējams veikt,” uzsver monogrāfijas “Datu zinātība skolai” zinātniskā redaktore un līdzautore Dr. paed. Dace Namsone.

Datos balstītam lēmumu pieņemšanas modelim ir jāsniedz atbildes uz diviem jautājumiem: kā mēs zinām, ko skolēni ir iemācījušies, un ko darīsim, ja mācīšanas process nav bijis pietiekami efektīvs? Laikus konstatējot, ko skolēni ir vai nav apguvuši, skolotājiem, skolas vadībai un pašvaldībai ir iespēja katram savā atbildības līmenī tūlītēji reaģēt un sniegt skolēniem nepieciešamo atbalstu un pārliecināties par izvirzīto mērķu sasniegšanu. Tāpat informācija, ko skolēni ir iemācījušies, ļauj uzdot jaunus jautājumus par cēloņiem, kuri noteikuši zemu vai augstu sniegumu, un mērķtiecīgi mazināt riskus un palielināt skolēnu iespējas attīstīt savas zināšanas un prasmes atbilstoši savām spējām. Tādā veidā zināšanas par apgūto mums ļauj aktīvi rīkoties, lai samazinātu nevienlīdzīgas izglītības iespējas un nodrošinātu visiem skolēniem kvalitatīvas izglītības pieejamību.

Vienlaikus LU SIIC ir radīta un praksē aprobēta metodika un rīki, lai analizētu mācīšanas un skolotāju kvalitātes ietekmi uz skolēnu sniegumu, lai skolotājs, skolas vadība un izglītības sistēma kopumā iegūtu pierādījumus (datus) par pārmaiņām mācību procesa norisē. 

“Analizējot mācīšanas norisi, esam fiksējuši atšķirības mācīšanā, kas dod pamatu secināt, ka skolēniem Latvijā nav pieejama vienlīdz kvalitatīva mācīšana. Atšķirības identificētas gan starp mācību jomām, gan izglītības posmiem, gan vienas skolas ietvaros, kā arī starp skolām,” uzsver Dace Namsone. 
 

Dalīties