Mācību filmas

DVD Mācību filma Zāļu ražošanas noslēpumi. A/s Olainfarm

Filma iepazīstina ar zāļu ražošanas procesu a/s Olainfarm. Tā sniedz informāciju par medikamentu sastāvu: aktīvām un palīgvielam, daudzveidību, oriģinālo medikamentu izstrādi, par izejvielu un medikamentu kvalitātes izpēti, par ražošanas tehnoloģisko procesu. Filmas fragmentus var izmantot 10.klases tematā „Pētnieciskā darbība ķīmijā”, iepazīstinot skolēnus ar analītiskās ķīmijas metožu izmantošanu ražošanas tehnoloģisko procesu kontrolei. 12. klases tematā „Ķīmijas un vides tehnoloģijas” filmas fragmentus var izmantot, lai iepazīstinātu skolēnus ar farmaceitiskās rūpniecības uzņēmumu darbības virzieniem Latvijā un to galveno produkciju, bet tematā „Ķīmija un ilgtspējīga attīstība” - ar profesijām, kas saistītas ar ķīmiju.

Mācību filmas. Dabaszinātnes un matemātika. Fizika. 10.-12. klase (digitālie videodiski). Rīga : ISEC, 2007.

Projekta ietvaros izstrādātās mācību filmas sakārtotas 3 digitālajos videodiskos (DVD).

Mācību filmas paredzētas skolēnam kā daudzpusīgs vizuālais materiāls veiksmīgai mācību satura apgūšanai. Videodiskos iekļauto filmu sižetus var izmantot ķīmijas, bioloģijas, fizikas un dabaszinību stundās. To saturs pielāgots dabaszinātņu priekšmetu mācību standartiem un programmām. Filmas piemērotas gan izmantošanai pilnā apjomā, gan atsevišķu fragmentu veidā. Ķīmijas stundās mācību filmas būs īpaši noderīgas tematos, kas saistīti ar ķīmijas un vides tehnoloģijām.

Materiāla demonstrēšanai nepieciešams dators ar DVD lasīšanas iekārtu vai DVD atskaņotājs un DVD filmu skatīšanai piemērota lietotne, piem., Windows Media Player.

DVD Dabaszinātnes un matemātika 10.- 12.klase. Mācību filmas (1)

Kā top zāles? A/s Grindeks
Filmas sižetā paradīts ceļš no datorā modelētas vielas līdz zālēm. Tas aptver vielas modelēšanu, izstrādi, sintēzi, kā arī zāļu masas izstrādi, pārbaudi un ražošanu. Filmas fragmentus var izmantot, apgūstot tematu „Dispersās sistēmas”, bet pilnā apjomā tā būs noderīga tematā „Ķīmija un ilgtspējīga attīstība”, kā arī iepazīstinot skolēnus ar profesijām, kas saistītas ar ķīmiju.

Stikla ražošana A/s Grīziņkalns
Filma iepazīstina ar stikla ražošanas izejvielām un stikla ražošanas tehnoloģisko procesu A/s Grīziņkalns. Tā būs noderīga 12. klases skolēniem, apgūstot tematu „Ķīmijas un vides tehnoloģijas”.

Atkritumu pārstrāde SIA Getliņi EKO
Filmas sižets attēlo elektroenerģijas un siltuma ražošanu no sadzīves atkritumiem SIA Getliņi EKO. Tā sniedz informāciju par to, kā tiek izveidota enerģijas šūna, kādas ir gāzes savākšanas, kontroles un sadedzināšanas iekārtas. Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas tematā „Ķīmijas un vides tehnoloģijas”.

Gāzu izmantošana AGA SIA
Filmas sižets iepazīstina ar dažādu gāzu un to maisījumu iegūšanu, uzglabāšanu un izmantošanu sadzīvē, rūpniecībā, lauksaimniecībā un medicīnā. Tā sniedz skolēnam informāciju par drošības noteikumiem, kas jāievēro, strādājot ar gāzēm. Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas par gāzveida nemetālisko elementu veidotajām vienkāršajām vielām tematā „Nemetāli”, kā arī sniegs informāciju par modernu ražotni „AGA”.

Viedie materiāli
Filma iepazīstina ar moderniem materiāliem, kurus to speciālo īpašību dēļ sauc arī par gudrajiem jeb viedajiem materiāliem. Sižets sniedz informāciju par to, kur šos materiālus izmanto un kā tie darbojas. Formas atmiņas, termohromie, fotohromie u.c. materiāli spēj reaģēt uz apkārtējās vides izmaiņām, mainot savu formu, krāsu, viskozitāti un citas īpašības. Filma labi vizualizēs tematu par sadzīvē izmantojamām vielām un materiāliem.

DVD Dabaszinātnes un matemātika 10.- 12.klase. Mācību filmas (2)

Dzeramā ūdens attīrīšana Rīgas Ūdens attīrīšanas stacijā „Daugava”.
Filmas sižets saistīts ar dzeramā ūdens sagatavošanas tehnoloģisko procesu. Tā labi vizualizē tematā „Nemetāli” apgūstamo mācību saturu, jo parāda nemetālu izmantošanas iespējas, sniedzot informāciju par ozona, aktīvās ogles un hlora izmantošanu dzeramā ūdens attīrīšanā.

DVD Dabaszinātnes un matemātika 10.- 12.klase. Mācību filmas (3)

Bīstamo atkritumu glabāšana un pārstrāde
Filma stāsta par bīstamo atkritumu iedalījumu, to uzglabāšanu, transportēšanu un savākšanu, informē par BAO – uzņēmumu, kas apsaimnieko bīstamos atkritumus, kā arī raksturo tā darbības virzienus. Filma sniedz atbildi uz jautājumu, kā var atbrīvoties no bīstamajiem atkritumiem un nolietotās elektrotehnikas, norādot to savākšanas vietas Latvijā. Tā būs noderīga, apgūstot tematu par ķīmijas un vides tehnoloģijām.