Izdales materiāli skolēniem

Lamināta un plastikāta materiāli

Bioloģijā 10. – 12. klasē paredzēts laminēta kartona un plastikāta izdales materiāli, kas ir piemēroti biežai lietošanai. Katrs materiāls ir 20 eksemplāros. Tie paredzēti skolēnu individuālam un grupu darbam, stundu piemēriem, dažāda līmeņa uzdevumu risināšanai.

Izdales materiāli bioloģijā 10. klasē

Bioloģijā 10.klasē ir izstrādāti 12 izdales materiāli, kas ir paredzēti, apgūstot tematus Dzīvo organismu daudzveidība, Dzīvības izcelšanās un evolūcija, Organisms un vide. Materiāls palīdzēs skolēniem gūt priekšstatu par organismu klasifikācijas pamatprincipiem, aizsargājamiem augiem un dzīvniekiem, organismu evolūciju un vides faktoru ietekmi uz organismiem. Izdales materiāls „Ķērpji – gaisa tīrības indikatori” laboratorijas darbam „Gaisa piesārņojuma bioindikācija” atrodams dabaszinību materiālos.

Izdales materiāli bioloģijā 11. klasē

Bioloģijā 11. klasē ir izstrādāti 10 izdales materiāli, kas ir paredzēti, apgūstot tematus Šūna, Audi, Organismu ķīmiskais sastāvs, Šūnu vielmaiņa un šūnu dalīšanās. Materiāls palīdzēs skolēniem gūt priekšstatu par šūnu un to organoīdu uzbūvi, augu un dzīvnieku šūnu veidiem, šūnu ķīmisko sastāvu un šūnu dzīves ciklu.

Izdales materiāli bioloģijā 12. klasē

Bioloģijā 12. klasē ir izstrādāti 5 izdales materiāli, kas ir paredzēti, apgūstot tematus Biotehnoloģijas, Mūsdienu bioloģijas sasniegumu nozīme vai arī 10. klases tematā Organismu daudzveidība. Materiāls palīdzēs skolēniem vizualizēt organismu sugu un šķirņu pazīmes, lai mācītos analizēt informāciju un izdarīt secinājumus par mūsdienu bioloģijas problēmām.

DNS modeļu komplekts

Bioloģijā paredzēts DNS modeļu komplekts 6 eksemplāros. To var izmantot grupu un individuālā darbā skolēnu telpiskās uztveres pilnveidošanai, veidojot priekšstatu par DNS uzbūvi. Komplektu veido atsevišķi simboliski elementi (slāpekļa bāzes, dezoksiribozes, fosforskābes), kurus izmanto DNS modeļa salikšanai. Modeli var izmantot, lai bioloģijas stundās demonstrētu DNS struktūru. Skolēniem, patstāvīgi saliekot modeli, tas palīdzēs labāk izprast komplementaritātes principu DNS molekulā, tās struktūras īpatnības. DNS modeļu komplektu var izmantot arī citos dabaszinību priekšmetos.

Izdales materiāls „Dabaszinātņu vēsturiskā attīstība” paredzēts skolēniem kā vizuālais materiāls bioloģijas vēsturiskās attīstības apguvei. Tas ir laminēts un piemērots biežai lietošanai. Svarīgākie vēsturiskie atklājumi bioloģijā ir aprakstīti un ilustrēti tabulas veidā, sākot ar 19. gs. 2.pusi līdz mūsdienām. Izdales materiāls sniedz īsu pārskatu par zinātnieku pētījumiem un viņu ieguldījumu bioloģijas zinātnes attīstībā. Vizuālajā materiālā ir sniegta informācija arī par ķīmijas, fizikas un matemātikas vēsturiskajiem atklājumiem, lai nodrošinātu starppriekšmetu saikni.